Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2016
12 -31 grudnia 2016 r.


12 grudnia 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

13 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016, poz. 2006).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 107/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy.

15 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 2020).
NFZ
1. Opublikowano  projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką;
2. Opublikowano komunikat Prezesa NFZ – protokół z prezentacji publicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 109/2016 w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane w ramach usług komercyjnych.

16 grudnia 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

19 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2016, poz. 2069);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz. U. 2016, poz. 2071).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

21 grudnia 2016 r.

NFZ
1. Opublikowano komunikat DGL -  informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – wrzesień 2016 r.;
2. Opublikowano uchwałę nr 29/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia  rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
3. Opublikowano uchwałę nr 30/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2016 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
5. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych.

22 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2016, poz. 2131).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

27 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 2162);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016, poz. 2163);
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2016, poz. 2164).

28 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania (Dz. U. 2016, poz. 2179);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży (Dz. U. 2016, poz. 2189).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 111/2016 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2016 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

29 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. 2016, poz. 2216);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 2016, poz. 2218).
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 126/2016/BK Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2. Opublikowano zarządzenie nr 128/2016/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok.

30 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 2250).
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 129/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
2. Opublikowano zarządzenie nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 112/2016 w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy posiadają umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych wygasające z dniem 31 grudnia 2016 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. Opublikowano projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

 

5 - 11 grudnia 2016 r.


5 grudnia 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2016, poz. 1957).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 118/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

6 grudnia 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

8 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1984).
Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

9 grudnia 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano  zarządzenie nr 119/2016/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe);
2. Opublikowano zarządzenie nr 120/2016/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania należności z tytułu nienależnie udzielonych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 105/2016 dla osób uprawnionych w sprawie pobierania zakresów numerów recept na rok 2017;
2. Opublikowano komunikat nr 106/2016 dla świadczeniodawców w sprawie pobierania zakresów numerów recept na rok 2017.

 

28 listopada – 4 grudnia 2016 r.


28 listopada 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016, poz. 1908).
NFZ
1.    Opublikowano projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
2.    Opublikowano uchwałę nr 27/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.;
3.    Opublikowano uchwałę nr 28/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

29 listopada 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

30 listopada 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 101/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne – chemioterapia w sprawie kompletnej i terminowej sprawozdawczości.

1 grudnia 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 117/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

2 grudnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016, poz. 1950);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę (Dz. U. 2016, poz. 1951).
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 102/2016 dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2017 roku;
2.    Opublikowano komunikat nr 103/2016 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2017 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.


21 - 27 listopada 2016 r.


21 listopada 2016 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

22 listopada 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania;
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 99/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – wrzesień 2016 roku.

23 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2016, poz. 1885).
NFZ
1.     Opublikowano komunikat DGL -  informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – sierpień 2016 r.;
2.    Opublikowano komunikat Prezesa NFZ w sprawie prezentacji założeń do projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

24 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2016, poz. 1892).
ŚOW NFZ – opublikowano plan zakupu świadczeń na rok 2017.

25 listopada 2016 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 115/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć;
2.    Opublikowano zarządzenie nr 116/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych.


14 - 20 listopada 2016 r.


14 listopada 2016 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 97/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 14.11.2016 r.).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem.

15 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016, poz. 1843);
2.Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 1844);
3.Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników (Dz. U. 2016, poz. 1845).

16 listopada 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

17 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016, poz. 1860).
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

 


7 - 13 listopada 2016 r.


7 listopada 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2016, poz. 1815).

8 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016, poz. 1819).

9 listopada 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.

10 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2016, poz. 1825).
Minister Zdrowia
1.Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
2.Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
3.Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
4.Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
5.Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 


31 października – 6 listopada 2016 r.


31 października 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

2 listopada 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. 2016, poz. 1792).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

4 listopada 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci (Dz. U. 2016, poz. 1806).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
 

 

24 - 30 października 2016 r.


24 października 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. 2016, poz. 1748).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

25 października 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016, poz. 1754).
NFZ – opublikowano komunikat DGL -  informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – lipiec 2016 r.

26 października 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761).
NFZ – opublikowano uchwałę nr 26/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

27 października 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano wykaz sprawdzeń z zakresu weryfikacji świadczeń zdrowotnych - zestawienie zbiorcze;
2. Opublikowano komunikat DSOZ - nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

28 października 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie Nr 111/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
2. Opublikowano projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 95/2016 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji wymaganej dla przedłużenia okresu obowiązywania umów na rok 2017.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 


17 - 23 października 2016 r.


17 października 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. 2016, poz. 1709).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych.

18 października 2016 r.

NFZ
1.Opublikowano zarządzenie nr 106/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów;
2.Opublikowano zarządzenie nr 107/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych.

19 października 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej (Dz. U. 2016, poz. 1724).

20 października 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

21 października 2016 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 

 

10 - 16 października 2016 r.


10 października 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat CSIOZ o uruchomieniu z dniem 27 września 2016 r. systemu IOWISZ.

11 października 2016 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 104/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 11 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
2.    Opublikowano komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla świadczenia „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (ICD-10: R40.2)”, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 90/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.10.2016 r.)

12 października 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2016, poz. 1674).

13 października 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. 2016, poz. 1683).

14 października 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. 2016, poz. 1699).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;
2.    Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania.


 3 - 9 października 2016 r.


3 października 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 103/2016/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.

5 października 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat - zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży.

7 października 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym który ma zawartą umowę z Funduszem.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 89/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – sierpień 2016 roku.

 


26 września – 2 października 2016 r.


26 września 2016 r.

Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. U. 2016, poz. 1539);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. 2016, poz. 1545).
NFZ – opublikowano komunikat AOTMiT – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

27 września 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, poz. 1555).
NFZ
1. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących;
2. Opublikowano zarządzenie Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 26 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw;
2. Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

28 września 2016 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, poz. 1567);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. 2016, poz. 1580).

29 września 2016 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. Opublikowano projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
3. Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw;
4. Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

30 września 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 102/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia współczynników korygujących.


19 - 25 września 2016 r.


20 września 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 85/2016 dla świadczeniodawców w sprawie poprawności prowadzenia list oczekujących.

21 września 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac.

22 września 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. 2016, poz. 1522).
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe);
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 86/2016 dotyczący udzielania świadczeń kobietom pomiędzy 21 tygodniem ciąży z letalną wadą płodu a 6 tygodniem połogu.

23 września 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 1538).
NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – czerwiec 2016 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej;
2.    Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.


12 - 18 września 2016 r.


12 września 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 83/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.09.2016 r.)

13 września 2016 r.
NFZ
1.Opublikowano uchwałę nr 23/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 września 2016 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2016 r.;
2.Opublikowano uchwałę nr 24/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 września 2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.;
3.Opublikowano uchwałę nr 25/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

14 września 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

15 września 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2016, poz. 1476).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

16 września 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1492).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia współczynników korygujących.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.


5 - 11 września 2016 r.


7 września 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze (Dz. U. 2016, poz. 1418).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

8 września 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców – informację o zmianie opisu komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), wykorzystywanym do importu informacji o osobach oczekujących.


29 sierpnia - 4 września 2016 r.


29 sierpnia 2016 r.

Dziennik Ustaw
1. Opublikowano ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1355);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2016, poz. 1360);
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2016, poz. 1362).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

31 sierpnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, poz. 1372).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 77/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie eksportu deklaracji.
Minister Zdrowia – brak zmian

1 września 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (Dz. U. 2016, poz. 1383).

2 września 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. 2016, poz. 1393).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


22 - 28 sierpnia 2016 r.


22 sierpnia 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat DSOZ - nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników.

23 sierpnia 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 75/2016 dla świadczeniodawców w sprawie plakatów „Zasady udzielania pierwszej pomocy”.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano komunikat Ministra Zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+;
2.    Opublikowano komunikat Ministra Zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący leków 75+.

24 sierpnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2016, poz. 1327);
2.    Opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016, poz. 1331);
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2016, poz. 1332).
NFZ – opublikowano komunikat DGL -  informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – maj 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 76/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – lipiec 2016 roku.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę.

25 sierpnia 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

26 sierpnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2016, poz. 1350).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 93/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 26 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania odrze.


15 - 21 sierpnia 2016 r.


16 sierpnia 2016 r.

Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt: U 1/15 (Dz. U. 2016, poz. 1236) – wyrok dotyczy kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
2.    Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt: K 8/15 (Dz. U. 2016, poz. 1239) – wyrok dotyczy jawności testów i pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które już się odbyły oraz zadań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który już się odbył.
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ  w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej.

17 sierpnia 2016 r.
Dziennik Ustaw  - opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 1261). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

18 sierpnia 2016 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.


8 - 14 sierpnia 2016 r.


8 sierpnia 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 73/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ w 2016 roku.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

9 sierpnia 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

10 sierpnia 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 91/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

11 sierpnia 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 74/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.08.2016 r.).


1-7 sierpnia 2016 r.


1 sierpnia 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154).
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ – informację o wprowadzeniu współczynnika 1,2 w rodzajach leczenie szpitalne oraz leczenie stomatologiczne dla świadczeń udzielanych od 1 lipca 2016 roku.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 71/2016 (wraz z regulaminem) dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.

2 sierpnia 2016 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

3 sierpnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. 2016, poz. 1172).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

4 sierpnia 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 83/2016/DEF Prezesa Narodowego Fundu


27 czerwca – 3 lipca 2016 r.


27 czerwca 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016, poz. 918).
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2.    Opublikowano zarządzenie Nr 51/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  leczenie stomatologiczne;
3.    Opublikowano uchwałę nr 14/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.;
4.    Opublikowano uchwałę nr 15/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.;
5.    Opublikowano uchwałę nr 16/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2016 r.;
6.    Opublikowano uchwałę nr 17/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.;
7.    Opublikowano uchwałę nr 18/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

28 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw (Dz. U. 2016, poz. 923).
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie Nr 52/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
2.    Opublikowano zarządzenie Nr 53/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
3.    Opublikowano zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna;
4.    Opublikowano zarządzenie Nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
5.    Opublikowano  zarządzenie Nr 56/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

29 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016, poz. 936).
NFZ
1.    Opublikowano komunikat w sprawie nowych wartości przekazywanych w ramach komunikatu SWIAD w elemencie ‘nfz:dane-poz-rozl’;
2.    Opublikowano zarządzenie Nr 57/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne;
3.    Opublikowano zarządzenie Nr 58/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne;
4.    Opublikowano zarządzenie Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne;
5.    Opublikowano zarządzenie Nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
6.    Opublikowano zarządzenie Nr 61/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

30 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 960).
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie Nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
2.    Opublikowano zarządzenie Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;
3.    Opublikowano zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne ;
4.    Opublikowano zarządzenie Nr 65/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny;
5.    Opublikowano zarządzenie Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe);
6.    Opublikowano zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne;
7.    Opublikowano zarządzenie Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
8.    Opublikowano zarządzenie Nr 69/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć;
9.    Opublikowano zarządzenie Nr 70/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
10.    Opublikowano zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
11.    Opublikowano Zarządzenie Nr 72/2016/DSM Prezesa
Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
12.    Opublikowano  zarządzenie Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

1 lipca 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 60/2016 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie: 14.5170.028.04 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.


20 – 26 czerwca 2016 r.


20 czerwca 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 48/2016/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń oraz rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży.

21 czerwca 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – grudzień 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

22 czerwca 2016 r.

ŚOW NFZ - opublikowano informację dotyczącą przygotowania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. 
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

23 czerwca 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – marzec 2016 r.

24 czerwca 2016 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano informację dotyczącą postępowania konkursowego mającą na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: 11.1450.000.02 – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC);
2.    Opublikowano informację dla świadczeniodawców w związku z planowanym konkursem ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: 04.4704.021.02 – leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych, 04.1780.008.02 – program terapii zaburzeń preferencji seksualnych w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego.


13 – 19 czerwca 2016 r.


13 czerwca 2016 r.

NFZ
1.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju świadczeń: opieka paliatywna i hospicyjna;
4.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju leczenie stomatologiczne;
5.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju świadczeń: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci ze śpiączką;
6.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju leczenie szpitalne;
7.    Opublikowano  projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
8.    Opublikowano  projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
9.    Opublikowano  projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne;
10.    Opublikowano  projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne;
11.    Opublikowano  projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów w rodzaju świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 57/2016 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.06.2016 r.)

14 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń (Dz. U. 2016, poz. 845).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lotniczo – lekarskich.

15 czerwca 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016, poz. 855).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

16 czerwca 2016 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

17 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2016, poz. 872).
NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących;
2.    Opublikowano zarządzenie Nr 46/2016/DZOS Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
3.    Opublikowano zarządzenie Nr 47/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 58/2016 dla świadczeniodawców w związku ze zbliżającym się okresem urlopowym.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.


6 – 12 czerwca 2016 r.


6 czerwca 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - prośbę o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 53/2016 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów w rodzaju: Leczenie szpitalne, programy zdrowotne (lekowe), zakres: leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina, C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego;
2.    Opublikowano komunikat nr 54/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych cudzoziemcom, którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL.

8 czerwca 2016 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz  ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

9 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego (Dz. U. 2016, poz. 816);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. 2016, poz. 820).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

10 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano ustawę z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 823);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia (Dz. U. 2016, poz. 824).
NFZ
1.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny;
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne;
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;
4.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
5.    Opublikowano zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe);
6.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
7.    Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;
8.    Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
9.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.

11 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 9 czerwca 2016 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. 2016, poz. 832).


30 maja – 5 czerwca 2016 r.


30 maja 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz. U. 2016, poz. 732).
NFZ
1.    Opublikowano Komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”;
2.    Opublikowano zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 49/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – kwiecień 2016 roku.

31 maja 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o rozpoczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń.

1 czerwca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz. U. 2016, poz. 747).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin.

2 czerwca 2016 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 41/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
2.    Opublikowano zarządzenie nr 42/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

3 czerwca 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTORL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego.

4 czerwca 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


23 - 29 maja 2016 r.


23 maja 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń - luty 2016 r.


16 - 22 maja 2016 r.


16 maja 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

17 maja 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

19 maja 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 38/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

20 maja 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 48/2016 (wraz z załącznikiem) dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów, którzy mają zawarte umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.


9 - 15 maja 2016 r.


9 maja 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

10 maja 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 36/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania.

11 maja 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 47/2016 wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za kwiecień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.05.2016 r.).

12 maja 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 652). Ustawa dotyczy nieodpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ
1. Opublikowano komunikat DSOZ - nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji;
2. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

13 maja 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano wykaz sprawdzeń z zakresu weryfikacji świadczeń zdrowotnych - zestawienie zbiorcze;
2. Opublikowano komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.


2 - 8 maja 2016 r.


4 maja 2016 r.

NFZ
1.    Opublikowano uchwałę nr 11/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.;
2.    Opublikowano uchwałę nr 12/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Łomżyńskiej w Bydgoszczy służebnością przesyłu;
3.    Opublikowano uchwałę nr 13/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie powołania Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży;
4.    Opublikowano protokół z prezentacji publicznej założeń Projektu „Przygotowanie przedsięwzięcia i budowa Otwartej Platformy Ubezpieczeń Zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e -usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń.

6 maja 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 35/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.


25 kwietnia – 1 maja 2016 r.


25 kwietnia 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat DGL – informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 44/2016 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji wymaganej dla przedłużenia okresu obowiązywania umów na rok 2016.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

26 kwietnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz. U. 2016, poz. 576).

27 kwietnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano ustawę z 13 kwietnia 2016 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 580);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2016, poz. 587).

28 kwietnia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz. U. 2016, poz. 594).
NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zawierający prośbę o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).18 – 24 kwietnia 2016


19 kwietnia 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 27/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

20 kwietnia 2016 r.
ŚOW NFZ - opublikowano komunikat nr 42/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – marzec 2016 roku.

21 kwietnia 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 29/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2. Opublikowano informację o uruchomieniu programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC).
ŚOW NFZ - opublikowano komunikat nr 43/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych cudzoziemcom, którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL.

22 kwietnia 2016 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.


11 – 17 kwietnia 2016


11 kwietnia 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 482).

13 kwietnia 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
2. Opublikowano zarządzenie nr 23/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
3. Opublikowano zarządzenie nr 24/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
4. Opublikowano zarządzenie nr 25/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia.

14 kwietnia 2016 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Dz. U. 2016, poz.503);
2. Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2016, poz. 506).
NFZ – opublikowano komunikat o uruchomieniu programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

15 kwietnia 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 41/2016 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne w sprawie porozumienia o możliwości zmian organizacji udzielania świadczeń.


4 - 10 kwietnia 2016


4 kwietnia 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

5 kwietnia 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
2. Opublikowano zarządzenie nr 17/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 37/2016 dla świadczeniodawców w sprawie odblokowania umów za 2015 rok w celu korygowania błędnej sprawozdawczości we wszystkich rodzajach świadczeń.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz o uchyleniu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

6 kwietnia 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ - nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

7 kwietnia 2016 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 38/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – luty 2016 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

8 kwietnia 2016 r.

Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznawania praktyki odbytej przez technika farmaceutycznego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;
2.  Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.


28 marca – 3 kwietnia 2016 r.

29 marca 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz.U. 2016, poz. 404).

30 marca 2016 r.
NFZ – opublikowano uchwałę nr 10/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług utrzymania Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu;
2. Opublikowano komunikat nr 33/2016 dla świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej w sprawie przekazywania oświadczeń o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2016/DSOZ z 12 stycznia 2016 r.) oraz płatności.

1 kwietnia 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat Prezesa NFZ – protokół z prezentacji publicznej założeń Projektu „Przygotowanie przedsięwzięcia i budowa Otwartej Platformy Ubezpieczeń Zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 36/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach: Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Izba Przyjęć w zakresie sprawozdań, rozliczania i finansowania ww. świadczeń.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.


21 - 27 marca 2016 r.


23 marca 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, narastająco od stycznia do grudnia 2015 r.

25 marca 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.


14 - 20 marca 2016 r.


14 marca 2016 r.

NFZ
1.    Opublikowano uchwałę nr 6/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 11 marca 2016 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
2.    Opublikowano uchwałę nr 7/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 11 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2015 r.;
3.    Opublikowano uchwałę nr 8/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 11 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

17 marca 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2016, poz. 361).
NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za II półrocze 2015 r. 

18 marca 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i  jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej (Dz. U. 2016, poz. 364).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).


7 - 13 marca 2016 r.

8 marca 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 30/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania oświadczeń o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r.).

10 marca 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. 2016, poz. 305).
NFZ
1.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów – ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
4.    Opublikowano komunikat Prezesa NFZ w sprawie prezentacji założeń do projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
5.    Opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o rozpoczęciu postępowania zmierzającego do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

11 marca 2016 r.

Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz. U. 2016, poz. 316);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. 2016, poz. 317);
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. 2016, poz. 320).
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 31/2016 dla świadczeniodawców w sprawie zasad rejestracji pacjentów;
2.    Opublikowano komunikat nr 32/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.03.2016 r.).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna / medycyna laboratoryjna;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa;
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.


29 lutego – 6 marca 2016 r.

29 lutego 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2016, poz. 258).

1 marca 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.


22 - 28 lutego 2016 r.


23 lutego 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, narastająco od stycznia do listopada 2015 r.

25 lutego 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

26 lutego 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2015, poz. 249). 
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 12/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
ŚOW NFZ – opublikowano wyniki ankiety badającej poziom satysfakcji pacjenta w POZ.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


15 - 21 lutego 2016 r.

16 lutego 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

17 lutego 2016 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 27/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym;
2.    Opublikowano komunikat nr 28/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ 2015.

19 lutego 2016 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów (Dz. U. 2016, poz. 201);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży (Dz. U. 2016, poz. 202);
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielania autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych (Dz. U. 2016, poz. 204);
4.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. 2016, poz. 206);
5.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz. U. 2016, poz. 208);
6.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego (Dz. U. 2016, poz. 209);
7.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. 2016, poz. 210);
8.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016, poz. 211).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 10/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).


8 - 14 lutego 2016 r.

9 lutego 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 20/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku.

10 lutego 2016 r.
NFZ – opublikowano protokół z prezentacji publicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 21/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku;
2.    Opublikowano komunikat nr 22/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku.

11 lutego 2016 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 23/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku;
2.    Opublikowano komunikat nr 24/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.02.2016 r.).

12 lutego 2016 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


1 - 7 lutego 2016 r.


1 lutego 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 12/2016 dla świadczeniodawców posiadających w 2016  roku umowy w rodzaju leczenie szpitalne – przypomnienie o obowiązku przestrzegania przepisów ujętych w treści § 12 ust. 10 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

2 lutego 2016 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 13/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku;
2. Opublikowano komunikat nr 14/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za luty 2016 r.;
3. Opublikowano komunikat nr 15/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku.

3 lutego 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 16/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania oświadczeń o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 stycznia 2016 r.).

4 lutego 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 stycznia 2016 r. w sprawie centrum urazowego dla dzieci (Dz. U. 2016, poz. 145).

5 lutego 2016 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 18/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku;
2. Opublikowano komunikat nr 19/2016 dla świadczeniodawców w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.


25 - 31 stycznia 2016 r.

26 stycznia 2016 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 3/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 26 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne – program leczenie w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.

28 stycznia 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano komunikat DGL w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA);
2. Opublikowano komunikat w sprawie zastąpienia w Programie Szczepień Ochronnych szczepionki OPV  poliwalentnej (1, 2, 3 typ wirusa);
3. Opublikowano uchwałę nr 1/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 stycznia 2016 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych;
4. Opublikowano uchwałę nr 2/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 stycznia 2016 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych;
5. Opublikowano uchwałę nr 3/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 stycznia 2016 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Służb Mundurowych;
6. Opublikowano uchwałę nr 4/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.;
7. Opublikowano uchwałę nr 5/2016/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.

29 stycznia 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 11/2016 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2015 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.


18 - 24 stycznia 2016 r.


18 stycznia 2016 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.

20 stycznia 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o postępowaniu zmierzającym do wyłonienia podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi.

21 stycznia 2016 r.
NFZ
1. Opublikowano komunikat DSOZ – informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w 2016 r.;
2. Opublikowano komunikat Prezesa NFZ w sprawie prezentacji założeń do projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

22 stycznia 2016 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 8/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte z NFZ w sprawie porównania potencjału wykonawczego zawartego w podpisanych umowach na rok 2016  ze stanem faktycznym;
2. Opublikowano komunikat nr 9/2016 dla świadczeniodawców w sprawie wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne.


11 - 17 stycznia 2016 r.


11 stycznia 2016 r.

NFZ – opublikowano komunikat Centrali dla świadczeniodawców dotyczący zmiany wartości przekazywanej dla dokumentu paszport w deklaracji POZ/KAOS w atrybucie typ-dok elementu nfz:ident-pacj-inny.

12 stycznia 2016 r.
NFZ – opublikowano komunikat Centrali dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i rewizje po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 5/2016 dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zgłaszających nowe miejsce udzielania świadczeń w 2016 r.

13 stycznia 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

14 stycznia 2016 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 7/2016 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – listopad 2015 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

15 stycznia 2016 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
NFZ
1. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej;
2. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie składania oświadczeń w kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek.


1- 10 stycznia 2016 r.


4 stycznia 2016 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 1/2016 dla świadczeniodawców – ostrzeżenie w związku z kradzieżami sprzętu endoskopowego.

5 stycznia 2016 r.
NFZ
1.    Opublikowano wykaz świadczeń z zakresu weryfikacji świadczeń zdrowotnych – zestawienie zbiorcze;
2.    Opublikowano informację o Centralnych Warunkach Walidacji i Centralnych Regułach Weryfikacji;
3.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców o zmianie opisów komunikatów kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w wersji KOL 2.2 i KOL 2.3.

7 stycznia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 24).

8 stycznia 2016 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2016, poz. 31).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 3/2016  dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za styczeń 2016 r.