Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

TURYSTYKATURYSTYKA

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów otrzymają Państwo pod nr tel.: (32) 604 42 61.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 16 do 23 czerwca 2018 r. odbył się wyjazd integracyjny 31 lekarzy seniorów ze Śląskiej Izby Lekarskiej. Uczestnicy pokonali trasę z Katowic do Białegostoku, Wilna, Troków, Kowna, poprzez Augustów, by wreszcie dotrzeć do Warszawy. Seniorzy zwiedzili Puszczę Białowieską z Białowieskim Parkiem Narodowym, zabytkową część Wilna wraz z ratuszem, katedrą, Zamkiem Wielkim Książąt Litewskich, a także starówkę w Kownie. Udali się również w rejs statkiem w głąb Doliny Rospudy. W kolejnych dnia spacerowali warszawską starówką, Traktem Królewskim, zwiedzili również Muzeum Powstania Warszawskiego i cmentarz Powązkowski.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, których autorem jest dr Zygfryd Olak.

 

    

    

    

    

     

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SŁOWACKIE ZAMKI

fot. Zygfryd Olak

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku 

z wyjazdami integracyjnymi


Szanowna Pani/Panie,

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, reprezentowane przez Prezesa ORL

2. Zakres przetwarzanych danych przez Administratora to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu to są to również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Dane z dokumentu tożsamości to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

1) podjęcia działań, zgodnie z regulaminem wyjazdem żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3) weryfikacji tożsamości Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jest nim uczestnik wyjazdu lub osoba wskazana przez Panią/Pana jako strona;

4) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług 

i wymogów prawnych zakresie, innym odbiorcom. Są to w szczególności przewoźnicy, ubezpieczyciele, dostawcy usług hotelowych, dostawcy usług dodatkowych, jak na przykład: parkingi, usługi lotniskowe, lokalne lub krajowe izby turystyki, inni kontrahenci. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.

5. Pana/Pani dane osobowe dotyczące uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym będą przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy 

(tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). Jeśli dane osobowe są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub w okresie, na który została udzielona zgoda.

6. Podanie danych, w powyższym zakresie, jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji warunków wyjazdu zgodnie z regulaminem Śląskiej Izby Lekarskiej.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO);

2) przenoszenia danych, w zakresie posiadanych przez Administratora możliwości technicznych (art. 20 Rozporządzenia);

3) usunięcia danych (art. 17 RODO) przysługujące w określonych przypadkach 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO). 

W  przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie 

to skutkować brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy;

6) cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się 

na podstawie udzielonej zgody.

8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, 

że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Administrator może, w celu realizacji zawartej umowy, przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator potwierdza, 

że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczone stosownymi umowami z ich odbiorcami.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11. Dokonanie wpłaty na wyjazd integracyjny jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Pana/Panią 

z  przysługującymi prawami w zakresie Pana/Pani danych osobowych, oraz z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w podanym powyżej zakresie.

  


Załączniki