Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2017 


13 marca – 26 marca 2017 r.


13 marca 2017 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

14 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz.U. z 2017 r. poz. 537), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

15 marca 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 547);
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

16 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 564), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 20/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej

17 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 567), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
20 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 599), ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych

21 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

22 marca 2017 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 23 marca 2017 roku;

24 marca 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności


27 lutego – 12 marca 2017 r.

28 lutego 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 413), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 13/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych xml dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.;

1 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

2 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
Minister Zdrowia – opublikowano:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

3 marca 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 16/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

6 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

7 marca 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

8 marca 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz.U. z 2017 r. poz. 490), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 497), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 498), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 23 marca 2017 roku;

10 marca 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 511), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 2017 r. poz. 516), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;


20 - 26 lutego 2017 r.

21 lutego 2017 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 11/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

23 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń - listopad 2016 r.

13 - 19 lutego 2017 r.


13 lutego 2017 r.

NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA;
2.    Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 22/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy;
2.    Opublikowano komunikat nr 23/2017 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

14 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat AOTMiT – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo - leczniczym, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 24/2017 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

15 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 25/2017 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym.

16 lutego 2017 r.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat AOTMiT – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych;
2.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący komunikatu KOL (kwx);
3.    Opublikowano zarządzenie nr 10/2017/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

17 lutego 2017 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

6 - 12 lutego 2017 r.

6 lutego 2017 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 15/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 2) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

8 lutego 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 16/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 3) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

9 lutego 2017 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. 2017, poz. 235);
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2017, poz. 236);
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017, poz. 237).
NFZ – opublikowano komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 17/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 4) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

10 lutego 2017 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 18/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 5) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku;
2.    Opublikowano komunikat nr 20/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 6) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

11 lutego 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 21/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 7) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

30 stycznia – 5 lutego 2017 r.


30 stycznia 2017 r.

NFZ
1. Opublikowano uchwałę nr 1/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.;
2. Opublikowano uchwałę nr 2/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle;
3. Opublikowano uchwałę nr 3/2017/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

31 stycznia 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 12/2017 (wraz z załącznikiem - lista nr 1) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2016 roku.

1 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

2 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt ustawy o produktach kosmetycznych;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

3 lutego 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 7/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych.

 

23 - 29 stycznia 2017 r.

 

 

23 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne
w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
 
24 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń – październik 2016 r.

26 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania rezonansu magnetycznego.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 11/2017 w sprawie postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

27 stycznia 2017 r.

NFZ – opublikowano projekt   zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.


 

16 - 22 stycznia 2017 r.
16 stycznia 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2017, poz. 103).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii;
2.    Opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

17 stycznia 2017 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 8/2017 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2016 roku.

18 stycznia 2017 r.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących;
2.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w sprawie zmiany wartości przekazywanych w atrybucie upraw-dod elementu nfz:dane-dod-zposp komunikatu ZPOSP;
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

19 stycznia 2017 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych (Dz. U. 2017, poz. 119).

20 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 3/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.


9 – 15 stycznia 2017 r.
9 stycznia 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 44)
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sposobu i trybu przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka polskiego

10 stycznia 2017 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

11 stycznia 2017 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U. z 2017 r. poz. 63),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym (Dz.U. z 2017 r. poz. 64)
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 7/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

 

 


1– 8 stycznia 2017 r.
2 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 1/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

4 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ - nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

5 stycznia 2017 r.
NFZ – opublikowano komunikat DSOZ w sprawie sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń zrealizowanych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.