Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Fundacja "Pro Medico" - kształcenie podyplomowe lekarzyCELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA.

1. Cele Fundacji:
1. Organizowanie i sponsorowanie szkoleń specjalistycznych dla środowiska lekarskiego w
kraju i za granicą, m.in. - w formie zajęć teoretycznych,
- w formie zajęć praktycznych,
- w formie konsultacji w zakresie posługiwania się nowoczesnymi
urządzeniami aparatury medycznej.
2. Organizowanie przyjazdów specjalistów z zagranicy do Polski dla realizacji szkoleń j.w.
3. Organizowanie krótkich wyjazdów polskich lekarzy na zajęcia warsztatowe do placówek
medycznych za granicę.
4. Doraźne wspomaganie placówek służby zdrowia - sektora publicznego i prywatnego
poprzez zakup i pomoc w uruchomieniu sprzętu medycznego.
5. Wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych
w służbie zdrowia.
6. Wspieranie towarzystw naukowych: - lekarskich i wspomagających medycynę.
7. Współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów.
8. Promocja medycznych nowości technicznych.
9. Wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury
fizycznej i sportu, a także promocja twórców kultury tegoż środowiska.
10. Ustanowienie nagrody za najlepszą pracę poglądową na I i II°specjalizacji oraz doktorską
i habilitacyjną.
11. Wspomaganie finansowe Biblioteki Lekarskiej.
12. Wspieranie inicjatyw proekologicznych.
2. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez organizowanie, sponsorowanie, finansowanie
i dofinansowywanie form działania, i tak:
a) wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych w służbie
zdrowia będzie realizowała poprzez finansowanie i dofinansowanie programów i projektów
rozwiązań organizacyjnych związanych z przekształceniami własnościowymi,
b) wspieranie towarzystw naukowych polegać będzie na dofinansowaniu i finansowaniu inicjatyw
związanych ze szkoleniem lekarzy,
c) współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów polegać będzie na partycypacji
w kosztach poniesionych na realizację wspólnych przedsięwzięć,
d) promocja medycznych nowości technicznych realizowana będzie przez finansowanie
i dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi i wystawiennictwa medycznych nowości
technicznych, w tym komputeryzacji i nowych środków łączności stosowanych w medycynie,
e) wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury
fizycznej i sportu oraz promocja twórców kultury tegoż środowiska realizowane będzie poprzez
finansowanie i dofinansowanie form służących tym celom takim jak: zawody sportowe, turystyka,
wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, konkursy i nagrody,
f) wspomaganie inicjatyw proekologicznych realizowane będzie poprzez finansowanie
i dofinansowanie działań popularyzujących i doradczych.
3. Dla zwiększenia środków na realizację celów statutowych, Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą.
4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może zawierać umowy z przedsiębiorstwami
państwowymi,spółkami prawa handlowego, spółdzielniami ,spółkami prawa cywilnego oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą-zarówno krajowymi jak
i zagranicznymi, szkołami wyższymi , instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami
gospodarczymi i społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi
jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
poza jej granicami.