Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych przez NFZ - 07.2010  Katowice, 9.07.2010 r.

Sz. Pan

Dyrektor  Oddziału Śląskiego NFZ

dr  Zygmunt Klosa


W  nawiązaniu do  dyskusji  podczas   Komisji  Polityki Społecznej  i  Ochrony Zdrowia Sejmiku  Województwa Śląskiego  w dniu  5 lipca br., dot.   finansowania  i  rozliczania   świadczeń  zdrowotnych przez NFZ , przekazuję pisemnie  postawione  przeze mnie  pytania, do których Pan  Dyrektor  nie  odniósł  się  w  trakcie  posiedzenia , tłumacząc  ten fakt brakiem  niezbędnych danych.

1. Jakie  przyczyny spowodowały  zmniejszenie  planu  finansowego NFZ w  województwie  śląskim w  2010  r.  w porównaniu do 2009 roku?

2. Czy  w innych oddziałach wojewódzkich NFZ    było  podobnie  i  jak  wygląda to  porównanie  w poszczególnych oddziałach?

3. Jak  kształtuje się  w  ostatnich  pięciu latach   w Oddziale Śląskim  NFZ  porównanie  wydatków  na leki z  wydatkami na lecznictwo szpitalne?

4. Jaka jest  ocena  Dyrektora  Oddziału  Śląskiego  NFZ  dot.  algorytmu podziału środków  finansowych pomiędzy  oddziałami wojewódzkimi  oraz  dokonywanych zmian tego algorytmu w ostatnich latach?

5. Jakie konsekwencje finansowe  dla woj. śląskiego wynikają ze zmiany  algorytmu?

6. Czy i jaka jest  korelacja pomiędzy  ustalaniem planu  finansowego Oddziału Śląskiego NFZ   a  planami  Zarządu  Województwa Śląskiego  dot. roli i znaczenia zakładów opieki zdrowotnej ( dla których organem założycielskim jest województwo śląskie )  w  zabezpieczeniu  świadczeń  zdrowotnych dla mieszkańców regionu?

7. Ile środków  finansowych  byłoby zdaniem  Dyrektora  Oddziału Śląskiego niezbędne  dla  zabezpieczenia  wszystkich niezbędnych świadczeń   zdrowotnych  w  województwie śląskim w roku bieżącym  i w latach następnych?

- jaki  wzrost  składki   zdrowotnej  spowodowałby  dopływ  środków   w  niezbędnej  wielkości ?

 

 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

dr n. med. Jacek Kozakiewicz

 

 

 

Odpowiedź z NFZ:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

Katowice, dnia 16 sierpnia 2010 r.

 

Szanowny Pan

Jacek Kozakiewicz

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

ul. Grażyńskiego 49a

40-126 Katowice

 

Odpowiadając na korespondencję z dnia 9 lipca 2010 r. uprzejmie informuję, że zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wynikają z obowiązujących aktów prawnych. Ponadto wyjaśniam:

 

Pkt. 1

Koszty świadczeń zdrowotnych zatwierdzone w planie finansowym na rok 20 l O dla naszego Oddziału w dniu 16 grudnia 2009 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów wynosiły 6 665 388 i były na poziomie wysokość kosztów świadczeń zdrowotnych ujętych w palnie finansowym na 2009 rok obowiązującym w dniu 30 czerwca 2009 r. (zgodni z zapisami nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) ale niższe o 155 mln od planu finansowego obowiązującego na dzień 31 grudnia 2010 r. to jest 6 881 398.

 

Pkt. 2

Informacje o kosztach świadczeń zdrowotnych poszczególnych oddziałów Funduszu są dostępne na stronie internetowej Centrali NFZ www.nfz.gov.pl w zakładce Finanse NFZ. www.nfz.gov.pl

 

Pkt. 3

Porównanie wydatków na refundację leków z wydatkami na leczenie szpitalne w Śląskim OW NFZ przedstawia poniższa tabela.

 

(dane w tys. zł)

 

 

2006

2007

2008

 

2009

dynamika

dynamika

dynamika

 

 

2007/2006

2008/2007

2009/2008

plan

4595688,00

5253008,00

6458560,00

6881398,00

114,30%

122,95%

106,55%

włym

 

 

 

 

 

 

 

 

leczenie

2030411,00

2451 621,00

3069722,00

3092329,00

120,75%

125,21%

100,74%

szpitalne

 

 

 

 

 

 

 

 

refundacja

836000,00

863215,00

920465,00

 

1 016914,00

103,26%

106,63%

110,48%

leków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 4

Algorytm podziału środków finansowych na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na rok 2010 wynika z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Określenie według obowiązującego algorytmu wysokości kwoty na realizacje świadczeń zdrowotnych na rok 2010 dla naszego Oddziału było niekorzystne. Plan finansowy Śląskiego OW NFZ na rok 2010 ustalono na poziomie planu z dnia 30 czerwca 2009 r.

 Pkt. 5

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, określona zgodnie z algorytmem uzależniona jest przede wszystkim od :

1. liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;

2. wydzielonych, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielonych grup świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistycznych;

3. ryzyka zdrowotnego odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.

 Pkt. 6

Odnośnie zapytania dotyczącego korelacji pomiędzy ustaleniami planu finansowego Śląskiego OW NFZ a planami Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącymi roli i znaczenia zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielski jest województwo śląskie uprzejmie informuję, że umowy na udzielanie świadczeń medycznych zawierane są z zakładami spełniającymi wymogi określone w obowiązujących przepisach. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych zawierają wykaz oraz warunki realizacji świadczeń zdrowotnych. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 Pkt. 7

Środki finansowe w planie na rok 2010 nie pozwalają na zabezpieczenie dostępności do świadczeń na poziomie roku 2009, w którym działalność zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym. Określona zaś wysokość kosztów w projekcie planu finansowego na 2011 r. jest niższe o 200 mln zł od aktualnie obowiązującego planu na 2010 r. W związku z powyższym oraz uwzględniając wartość świadczeń ponadlimitowych szacuje się, że w roku 2011 niedobór sięgać będzie około 500 mln zł.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Zygmunt Klosa

 

(Orginał pisma w załącznikach)

 

(dodał Przemysław Skiba)

 

Załączniki