Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Odpady medyczne
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ODPADÓW MEDYCZNYCH, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
 
 
1)         postępowanie z odpadami medycznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r.w    sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami  medycznymi (Dz.U. 2010 Nr 139 Poz. 940)
 
2)         prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
(zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. stosuje się w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Zgodnie przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (art 36 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.))
 
Ewidencję, prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:
 
             -karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;
            - karty przekazania odpadu.
 
            UWAGA*

            Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić podmioty, które:
            1) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
            2) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,  w ilości do 5 ton rocznie.
Uproszczenie polega na prowadzeniu ewidencji odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu
    
          *(ze względu na ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych dotyczy większości indywidualnych praktyk lekarskich)
 
 
3)         przekazywanie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach  służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 
KARY PIENIĘŻNE

Kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów

Zgodnie z  art. 180 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. „Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.”
 
Kary pieniężne za brak złożenia w terminie zbiorczego zestawienia danych o odpadach

art. 200-201 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Art. 200. 1. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
2. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na:
1)   siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
2)   miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
3. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji.
4. W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2.000 zł.
5. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8.500 zł.

Art. 201. 1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na odrębny rachunek bankowy właściwego odpowiednio wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2. Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.
 
PONIŻEJ LINK NA STRONĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=22&grupaj=12

INFORMACJE NA TEMAT EWIDENCJI ODPADÓW ORAZ ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH MOŻNA UZYSKAĆ W:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska,
Katowice, ul. Reymonta 24:
tel.  (32) 77 40 061, 77 40 072, 77 40 089, 77 40 090, 77 40 700 - 704
stan prawny aktualny na 05-03-2014

 


radca prawny
Jakub Frakowski

 
W załącznikach znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty i formularze związane z odpadami medycznymi wytwarzanymi w praktykach lekarskich.

Załączniki

Wybierz pozycję