Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Kontraktowanie 2011 w stomatologii - 09.2010 

Katowice, dnia 29.09.2010 r.
 
ŚIL/6561/10
 
 
 
Szanowny Pan
Zygmunt Klosa
Dyrektor
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Katowicach
 
                       
 
 
                                                                                                         
Komisja Stomatologiczna Śląskiej Izby Lekarskiej z niepokojem zauważa brak precyzji i przejrzystości w przedstawionych propozycjach dotyczących zasad kontraktowania świadczeń z zakresu stomatologii na lata 2011-2013.
Zwracamy uwagę na konieczność przedstawienia kryteriów, jakimi będzie się kierował Śląski Oddział NFZ przy ewentualnym zmniejszaniu ilości etatów w powiatach  o zawyżonym odsetku lekarzy dentystów w odniesieniu do liczby mieszkańców.
Prosimy o wskazanie przed rozpoczęciem konkursu tzw. „powiatów przeszacowanych” oraz oszacowanej przez organizatora konkursu liczby pacjentów przypadających na 1 etat przeliczeniowy, co ułatwi przygotowanie ofert konkursowych. Uważamy również za konieczne przedstawienie przez rozpoczęciem konkursu ofert ceny oczekiwanej oraz jednoznaczne uściślenie przedziału cen za punkt rozliczeniowy.
Mając na względzie zapewnienie opieki dentystycznej na obszarze całego województwa podważamy sens kontraktowania usług „na powiat”, docelowo powinno to być przeprowadzane na poziomie gminy, co pozwoli na precyzyjne określenie zapotrzebowania na dane świadczenia i wykluczy ewentualne nieprawidłowości oraz liczbę oczekiwanych odwołań. Ponieważ przewidywany termin ogłoszenia konkursu to druga połowa listopada, nie możemy pominąć faktu bardzo krótkiego okresu na złożenie i rozpatrzenie ewentualnych odwołań przed upływem bieżącego roku, a znając szybkość podejmowanych przez oddział decyzji, uważamy to za wręcz niemożliwe. W obliczu zapowiadanego zmniejszenia ilości etatów chcielibyśmy zwrócić uwagę na sporą liczbę lekarzy stomatologów w wieku przedemerytalnym, którzy praktycznie połączyli swój los i praktykę zawodową ze świadczeniami finansowanymi przez „państwowego” ubezpieczyciela-odebranie im stałego dochodu, będącego najczęściej jedynym źródłem utrzymania, może doprowadzić do osobistych tragedii.
Reasumując uważamy, że kolejny raz pominięto głos środowiska dentystów śląskich podczas projektowania zasad konkursu i nie przekonuje nas wielokrotne powtarzanie, że za wszystko odpowiedzialna jest centrala NFZ- oddział śląski stworzono z myślą  o świadczeniobiorcach i świadczeniodawcach naszego regionu, więc to ich argumenty powinny mieć priorytetowe.                                                                                          
 
 
 
 
Z poważaniem
 
 
Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
 
Halina Borgiel-Marek

Odpowiedź z NFZ:

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

znak:WSOZ-II-STM-075-37/2429/ bg1O

Katowice, dnia 12 października 2010 roku


 


 

Szanowna Pani

Halina Borgiel-Marek

Wiceprezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

ul. Grażyńskiego 49a

40-126 Katowice

 

W odpowiedzi na pismo znak ŚIL/6561/10 z dnia 29 września 2010 roku dotyczące postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w roku 2011 i latach następnych przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z zapisem artykułu 134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczel1 opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej udostępniane są świadczeniodawcom na takich samych zasadach. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza ogłoszenie, w którym zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W treści ogłoszenia zostaje podana min. wartość zamówienia.

Wyjaśniam, że w roku bieżącym po raz pierwszy Oddział przeprowadza postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczel1 opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z dokładnością do powiatu a świadczeń z zakresów ortodoncji, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, protetyki stomatologicznej, świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym z dokładnością do subregionu. Łącznie ogłoszono 63 postępowania. W samym zakresie świadczel1 ogólnostomatologicznych ogłoszono 36 postępowal1. W przypadku ogłoszenia postępowal1 z dokładnością do gminy należałoby ogłosić ponad 160 postępowań w tym tylko zakresie a jednocześnie nadal ogłoszenie obejmowałoby obszary całego miasta np. Częstochowy, Katowic, Bielska, ponieważ podział terytorialny nie uwzględnia dzielnic, w związku z powyższym nie powinno to mieć wpływu na liczbę odwołań o czym pisze Pani Prezes. Jednocześnie wyjaśniam, że planując wartość poszczególnych postępowań kierowano się miedzy innymi danymi dotyczącymi wysokości środków finansowych przeznaczonych obecnie na świadczenia ogólnostomatologiczne w przeliczeniu na mieszkańca danego powiatu Należy podkreślić, że wartość środków w przeliczeniu na mieszkal1ca danego powiatu wykazuje bardzo duże zróżnicowanie na terenie województwa śląskiego, najwyższe wskaźniki występują obecnie na terenie miast Częstochowy i Bielska Białej (miasta na prawach powiatu), naj niższe w powiecie rybnickim, mieście Świętochłowice. Rozpiętości sięgają nawet kilkudziesięciu złotych. W związku z powyższym planując poszczególne postępowania staraliśmy się dążyć do zrównania wartości przeznaczonej na leczenie, a tym samym dostępu do świadczel1. Środki przeznaczone na realizacje przedmiotowych świadczeń musiały znajdować pokrycie w wysokości planu finansowego Oddziału na rok 2011.Nakłady przeznaczone na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne w roku 2011 nie pozwalają na zrównanie wskaźników do wartości występującej w powiecie o najwyższym wskaźniku. Jednakże wszystkie dodatkowe środki zostały przeznaczone na świadczenia stomatologiczne w powiatach o niskich wartościach w przeliczeniu na mieszkańca. Nie obniżono nakładów na świadczenia w żadnym z powiatów, należy jednak podkreślić, że na rok 2011 w zakresie świadczel1 ogólno stomatologicznych zaplanowano zwiększenie liczby punktów przypadających na 1 etat przeliczeniowy co spowoduje zakupienie świadczeń u mniejszej liczby oferentów.

Kryteria, którymi będzie się kierowała Komisja Konkursowa podczas wyboru oferty zostały określone w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczel1 opieki zdrowotnej i są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie wyjaśniam, ze na stronie oddziału wraz z ogłoszeniem o postępowaniach został zamieszczony komunikat zawierający ceny oczekiwane przez Oddział w poszczególnych zakresach.

Mając powyższe na uwadze nie zgadzam się przedstawionym w Pani piśmie stanowiskiem, że przygotowując plan zakupu świadczeń nie kierowano się dobrem świadczeniobiorców, równocześnie po raz kolejny podkreślam, że Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarCIe umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.


 

Z poważaniem

Dyrektor

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Zygmunt Klosa

Załączniki