Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

STANOWISKO Nr 2 Prezydium ORL w Katowicach w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

STANOWISKO Nr 2
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 września 2010 r.
 
 
w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zgłasza następujące uwagi do tego projektu:
Za niewłaściwe  uważamy rozwiązanie zawarte w art. 1 pkt. 1 projektu, w myśl którego za wykonywanie zawodu lekarza uważa się również kierowanie zakładem opieki zdrowotnej. Poszerzenie zakresu czynności uznawanych za wykonywanie zawodu o pełnienie funkcji kierownika zakładu opieki zdrowotnej nie znajduje dostatecznego uzasadnienia. Zarządzanie placówką służby zdrowia nie jest równoznaczne z wykonywaniem zawodu lekarza, albowiem w czasie pełnienia funkcji kierownika zakładu opieki zdrowotnej lekarz nie wykorzystuje swoich umiejętności zawodowych, nie prowadzi procesów diagnostycznych ani leczniczych. W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach projektowane rozwiązanie nie służy również interesowi społecznemu – osoba, która przez ponad pięć lat pełniła wyłącznie funkcję kierownika zakładu opieki zdrowotnej, dla dobra pacjentów, powinna przejść przeszkolenie zawodowe zanim podejmie się wykonywania świadczeń zdrowotnych.   
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wyraża negatywne stanowisko wobec projektowanego zniesienia stażu podyplomowego oraz egzaminu państwowego LEP oraz LDEP. Staż jest formą praktycznej nauki zawodu, jest także ważnym etapem pośrednim pomiędzy kształceniem akademickim ukierunkowanym na zdobywanie wiedzy teoretycznej   a kształceniem specjalistycznym ukierunkowanym na zdobywanie umiejętności praktycznych. W czasie stażu podyplomowego lekarz pod nadzorem koordynatora i opiekuna przygotowuje się do pracy w zespole, uczy się zarówno zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce  jak i odpowiedzialności za leczenie pacjenta. W naszej ocenie przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza poprzez staż podyplomowy jest najwłaściwszą metodą wdrażania młodych lekarzy do samodzielnego wykonywania zawodu. Projekt ustawy zakłada, że zamiast stażu podyplomowego lekarz będzie realizował szkolenie praktyczne w czasie studiów medycznych. Szkolenie praktyczne w czasie studiów nie jest tym samym co nauka zawodu  pod nadzorem starszych kolegów posiadających specjalizację i doświadczenie zawodowe.
W naszej ocenie również decyzja o zniesieniu egzaminu państwowego – LEP i LDEP jest pochopna. Egzamin państwowy ma za zadanie rzetelnie i obiektywnie weryfikować wiedzę lekarzy stażystów, jako taki pomocny jest przy procedurach kwalifikujących do odbycia specjalizacji. Oceny uzyskiwane z egzaminu państwowego przez lekarzy z poszczególnych uczelni medycznych pozwalają także na dokonanie oceny jakości kształcenia. Opowiadamy się zatem za utrzymaniem egzaminu państwowego.
Na negatywną ocenę zasługuje także projektowane zniesienie praktycznej części egzaminu specjalizacyjnego. Weryfikacja wiedzy zdającego powinna uwzględniać nie tylko teoretyczne przygotowanie ale także sprawdzenie umiejętności praktycznych. Brak sprawdzenia umiejętności praktycznych wypacza wynik egzaminu specjalizacyjnego.
 
     Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej
 
Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz