Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

STANOWISKO Nr 3 Prezydium ORL w Katowicach w sprawie: projektu ustawy o działalności leczniczej 

STANOWISKO Nr 3
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 września 2010 r.
 
 
w sprawie: projektu ustawy o działalności leczniczej
 
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach po zapoznaniu się z projektem ustawy o działalności leczniczej zgłasza następujące uwagi do tego projektu:
Projektowana ustawa zmienia zasady prowadzenia rejestru praktyk lekarskich i nadzoru nad praktykami lekarskimi. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że prowadzenie rejestru praktyk lekarskich jest zadaniem samorządu zawodowego lekarzy, tymczasem projekt ustawy zakłada przekazanie tego zadania wojewodom. Rozwiązanie takie zasługuje na krytykę  Po pierwsze rejestr praktyk lekarskich jest prowadzony w izbach lekarskich od wielu lat i nie są nam znane żadne okoliczności świadczące o tym, że rejestr jest prowadzony nienależycie,  w szczególności nie zanotowano skarg na działanie rejestru praktyk ani ze strony lekarzy wnioskujących o rejestrację ani ze strony organów państwowych. Wnioski o wpis do rejestru są rozpatrywane terminowo i rzetelnie. Nie znajdujemy zatem żadnego uzasadnienia dla zmiany prawidłowo działającego systemu rejestracji praktyk lekarskich. Projekt ustawy, który zakłada likwidację sprawnie działającego organu rejestrującego i powierzenie rejestracji zupełnie nowemu organowi jest, w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, pozbawiony racjonalnych podstaw.
Po drugie, przypominamy, że prowadzenie praktyki lekarskiej jest formą indywidualnego wykonywania zawodu przez lekarza i z tej racji w zasadzie winno być poddane jurysdykcji samorządu zawodowego lekarzy. Model opierający się na rejestracji działalności w samorządzie zawodowym jest powszechnie stosowany także w innych zawodach zaufania publicznego, w tym zawodach prawniczych. Powierzenie rejestracji i kontroli nad działalnością praktyk lekarskich organowi administracji rządowej jest rozwiązaniem nietrafnym.
 
W projekcie ustawy nie znajdujemy wzmianki o wizytacji praktyki przed jej zarejestrowaniem  W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach celowe jest utrzymanie wizytacji praktyki lekarskiej przez uprawnionych lekarzy w celu sprawdzenia czy wnioskodawca spełnia wymagania stawiane dla prowadzenia praktyki danego rodzaju.
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprzeciwia się także wprowadzeniu kar pieniężnych nakładanych na lekarza, który nie zgłosił w 14 dniowym terminie zmian danych   w rejestrze praktyk lekarskich. Projektowana ustawa przewiduje, że wojewoda mógłby nałożyć  na lekarza prowadzącego praktykę lekarską karę w wysokości do 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie tak wysokich kar pieniężnych za uchybienie obowiązkowi administracyjnemu jest niczym nieuzasadnione.  
 
Na negatywną ocenę zasługuje również zamieszczone w projekcie ustawy postanowienie zwalniające z obowiązku przeprowadzenia konkursu w razie gdy regulamin organizacyjny powierza kierowanie oddziałem innej osobie niż ordynator. Proponowane rozwiązanie stoi w sprzeczności    ze stanowiskiem samorządu zawodowego lekarzy, który uważa, że szefami oddziału powinni być ordynatorzy wybierani w drodze konkursu przez obiektywną wieloosobową komisję. Tylko wybór w drodze konkursu gwarantuje, że zostanie wyłoniony najlepszy kandydat tj. Osoba, która posiada zarówno odpowiednie przygotowanie zawodowe jak również umiejętność zarządzania zespołem lekarskim i personelem pomocniczym.  
 
     Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej
 
Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz