Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

STANOWISKO Nr 1 Prezydium ORL w Katowicach w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

STANOWISKO Nr 1
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 września 2010 r.
 
 
w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach po zapoznaniu się z projektem ustawy  o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta negatywnie ocenia projektowany tryb ustalania błędu medycznego.
Zgodnie z projektem ustawy, wniosek o ustalenie błędu medycznego będzie można złoży  do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych w terminie 1 roku od dnia   w którym pacjent dowiedział się o zaistnieniu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, nie później jednak niż w terminie 3 lat od momentu w którym nastąpiło zdarzenie. O istnieniu błędu medycznego będzie orzekała czteroosobowa komisja.
W pierwszej kolejności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podkreśla, że właściwym organem powołanym do sprawowania wymiaru sprawiedliwości jest sąd. Wprowadzanie szczególnych pozasądowych trybów ustalania odpowiedzialności powinno być dokonywane z dużą ostrożnością i przy zachowaniu jak największych gwarancji poszanowania prawa do obrony osób bezpośrednio zainteresowanych. W naszej ocenie przedstawiony projekt wprowadzając pozasądowy tryb ustalania odpowiedzialności nie zapewnia dostatecznych gwarancji wszystkim zainteresowanym.
Niezrozumiałym jest także dlaczego projekt dotyczy wyłącznie błędów medycznych popełnianych w szpitalach, nie znajduje zatem zastosowanie do błędów popełnionych w przychodniach, ambulatoriach czy prywatnych gabinetach lekarskich.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uważa, że w projekcie ustawy  nie zapewniono wystarczających praw lekarzom, których działania dotyczy postępowanie  przed komisja wojewódzką. Z treści projektowanej ustawy wynika, że prawa strony przysługują tylko zakładowi ubezpieczeń, szpitalowi oraz pokrzywdzonemu pacjentowi, bezzasadnie pomija się  w tym katalogu lekarza. Wydanie przez komisje wojewódzką orzeczenia o istnieniu błędu medycznego dotyka nie tylko interesów ekonomicznych szpitala i zakładu ubezpieczeń, ale także bezpośrednio uderza w reputację lekarza, któremu zarzucono błąd medyczny. Brak jakichkolwiek uprawnień lekarza w czasie postępowania przed komisją wojewódzką nie sposób ocenić inaczej          jak tylko krytycznie.
Nasz niepokój budzi również to, że projektowana ustawa naruszając dotychczasowe kompetencje przypisane sądom powszechnym i sądom lekarskim nie rozstrzyga tak ważnej kwestii jak wpływ ustalenia błędu medycznego przez komisje wojewódzką na ewentualne orzeczenie sądu powszechnego czy sądu lekarskiego. Oczywiste jest, że osoba, która uzyskała orzeczenie komisji   o stwierdzeniu błędu medycznego, będzie chciała posługiwać się tym orzeczeniem komisji jako jedynym i zarazem koronnym dowodem w sprawie przed sądem powszechnym o odszkodowanie czy w sprawie przeciwko lekarzowi przed sądem lekarskim. Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu przepisów, które mogą doprowadzić do tego, że orzeczenie komisji wydane przeciwko szpitalowi może być koronnym dowodem w sprawie przeciwko lekarzowi, który nie miał najmniejszego wpływu na treść orzeczenia komisji.          
 
 
     Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej
 
Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz