Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

rejestracja podmiotów organizujących kształcenieTerminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do końca 2019 r.:

- 18 września

- 2, 16 i 30 października

- 13 i 27 listopada

- 11 i 18 grudnia

 

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

 

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze izby lekarskiej właściwej dla jego siedziby występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze innej izby lekarskiej niż ta, na której terenie znajduje się jego siedziba występuje do okręgowej rady lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.  

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze całego kraju* występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

 

*Poprzez zamierzenie kształcenia na obszarze całego kraju, jako interpretację przepisu ustawy, należy rozumieć:

zamiar prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów na obszarze co najmniej trzech województw albo na obszarze dwóch nie sąsiadujących ze sobą województw;

kształcenie o charakterze i zasięgu krajowym lub międzynarodowym (krajowe lub międzynarodowe: sympozjum, kongres, zjazd, konferencja oraz tryb kształcenia na odległość);

kształcenie dostępne w ramach programu kształcenia przyjętego przez zarząd główny towarzystwa naukowego lub kolegium lekarzy specjalistów, który został uprzednio zaakceptowany przez Naczelną Radę Lekarską.
 

 

Pierwszy wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską

2. Odpis z KRS lub EDG (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

3. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

4. Informacja o formie kształcenia

5. Regulamin kształcenia

6. Szczegółowy program kształcenia

7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców

8. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (w przypadku szkoleń z udziałem pacjenta)

10. Potwierdzenie dokonania opłaty
 

 

Kolejny wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej i realizuje kształcenie na obszarze jej działania.

Wymagane dokumenty:

 

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia

2. Informacja o formie kształcenia

3. Regulamin kształcenia

4. Szczegółowy program kształcenia

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców

6. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (w przypadku szkoleń z udziałem pacjenta)

8. Potwierdzenie dokonania opłaty


 

Kolejny wpis podmiotu posiadającego siedzibę główną na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej i realizuje kształcenie poza jej obszarem poniższe dokumenty kieruje się do Okręgowej Rady Lekarskiej właściwej ze względu na odbywanie się kształcenia lub Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wymagane dokumenty:

 

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

2. Informacja o formie kształcenia

3. Regulamin kształcenia

4. Szczegółowy program kształcenia

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców

6. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (w przypadku szkoleń z udziałem pacjenta)
 

Po uzyskaniu potwierdzenia spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej właściwej ze względu na odbywanie się kształcenia lub Naczelnej Rady Lekarskiej w formie uchwały – dokumenty od 2 – 7 wraz z uchwałą oraz potwierdzeniem dokonania opłaty składa się w Śląskiej Izbie Lekarskiej.

 

„1. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego przedstawia dane potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2, oraz składa do właściwej rady lekarskiej wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej "rejestrem", zawierający dane, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1-6.

2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.”*

* Zgodnie z art. 19b Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 z dnia 2018.03.26)

 

 

Wpłaty należy dokonywać na numer rachunku bankowego 50 1020 2313 0000 3102 0553 7933
z dopiskiem: akredytacja dot. “......................”(nazwa zdarzenia edukacyjnego)

 


 

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki