Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2013 


30 grudnia 2013 r. –
31 grudnia 2013 r.

30 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. 2013 r., poz. 1678). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 144/2013 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 17 lutego 2014 r. umów w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), zakresy:
    leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie,
    leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki,
    lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
    indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG),
w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych.

31 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1715). Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także wzór druków orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie Nr 91/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
•    zarządzenie Nr 93/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
•    zarządzenie Nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 145/2013 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w części określającej wymagania dotyczące personelu w zakładach opiekuńczych dla dorosłych (załącznik nr 4 część I pkt 1 ppkt 1 lit. a tiret pierwsze).16 – 29 grudnia 2013 r.

16 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 1559);
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013 r., poz. 1562).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

17 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013 r., poz. 1565);
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. 2013 r., poz. 1570).
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne;
•    zarządzenie nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 139/2013 dla świadczeniodawców - informacja o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy na rok 2014;
•    komunikat nr 140/2013 dla świadczeniodawców w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

18 grudnia 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 86/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

19 grudnia 2013 r.
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
•    zarządzenie nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
•    zarządzenie nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
•    informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do września 2013 r.

20 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013 r., poz. 1610).
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

23 grudnia 2013 r.

Minister Zdrowia – ogłoszono:
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.52);
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.53).

27 grudnia 2013 r.
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
•    zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 142/2013 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2013 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich;
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.


9 – 15 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (Dz. U. 2013 r., poz. 1478);
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1480).
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 135/2013 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi wygasających w dniu 31 grudnia 2013 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

11 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1505);
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1511).

12 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013 r., poz. 1520);
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 1522).
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie Nr 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
•    zarządzenie Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;
•     rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.

13 grudnia 2013 r.
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie Nr 78/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe);
•    zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.2 – 8 grudnia 2013 r.

2 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2013 r., poz. 1413).

4 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 2013 r., poz. 1445).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 132/2013 dla świadczeniodawców realizujących w 2013 roku umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2013 roku możliwością finansowania faktur.

5 grudnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 1447).

6 grudnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2013 r., poz. 1462).
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 133/2013 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie korekty zgonów za okres od stycznia do czerwca 2013 r.
komunikat nr 134/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne chemioterapia, programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne w związku z prowadzoną przez Śląski OW NFZ weryfikacją danych za okres od stycznia do listopada 2013 roku dotyczących faktur zakupowych leków refundowanych.


25 listopada – 1 grudnia 2013 r.

25 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r., poz. 1379).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 128/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ.
Minister Zdrowia – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

26 listopada 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN od początku roku do sierpnia 2013 r.

27 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1386).
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
zarządzenie Nr 68/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

28 listopada 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

29 listopada 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego;
zarządzenie Nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / KAOS.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania;
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.


18 – 24 listopada 2013 r.

18 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. z 2013 r., poz. 1332).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 125/2013 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasających w dniu 31 grudnia 2013 roku.
Minister Zdrowia – brak zmian

19 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1343).
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 67/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne;
zarządzenie Nr 66/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
zarządzenie Nr 65/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 21/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie leczenia stomatologicznego.

20 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1347).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programów lekowych.

21 listopada 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

22 listopada 2013 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.4 – 10 listopada 2013 r.

4 listopada 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 120/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe) w związku z prowadzoną weryfikacją danych przekazywanych za pomocą aplikacji System Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT) za rok 2013.

5 listopada 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat, w którym poinformowano świadczeniodawców, którzy od 1 stycznia 2014 r. będą realizowali świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o konieczności posiadania rejestratora rozmów telefonicznych lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

6 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290).

7 listopada 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. z 2013 r., poz. 1292);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1293).
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-wrzesień 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

8 listopada 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia oraz rodzaju i sposobu dokonywania zmian w pozwoleniu na import równoległy.


28 października – 3 listopada 2013 r.

28 października 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248).

29 października 2013 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 117/2013 dla świadczeniodawców w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna przypominający o konieczności rejestrowania gabinetów diagnostyczno-zabiegowych.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii oraz wysokości opłaty za tę analizę.

30 października 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych;
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

31 października 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 63/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok.21 – 27 października 2013 r.


22 października 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego

23 października 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1234),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1233).
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN narastająco od początku roku do lipca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 115/2013 dla świadczeniodawców w sprawie art. 132 ust. 3 oraz art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

24 października 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w spr. wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

25 października 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
projekt ustawy o produktach biobójczych, projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.14 – 20 października 2013 r.

14 października 2013 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne.

15 października 2013 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 59/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa z dniem 12 listopada 2013 r.

16 października 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 112/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza - opinia konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

17 października 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1225).
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 60/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

18 października 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1227).
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa z dniem 1 listopada 2013 r.
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami.


7 – 13 października 2013 r.

7 października 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego (Dz. U z 2013 r., poz. 1181).
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - sierpień 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

8 października 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. z 2013 r., poz. 1192).

10 października 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego;
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

11 października 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013;
projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 


30 września – 6 października 2013 r.

30 września 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

2 października 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie nr 55/DSM/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
zarządzenie nr 56/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
zarządzenie nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

4 października 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1176).23 – 29 września 2013 r.

23 września 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r., poz. 1127).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

25 września 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do czerwca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego,
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć,
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.16 – 22 września 2013 r.

16 września 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1082)
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 103/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), chemioterapia z zakresem skojarzonym w związku z prowadzoną weryfikacją danych za okres od lipca do grudnia 2012 roku dotyczących faktur zakupowych


17 września 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1096)
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013;
projekt informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.


19 września 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 19 września 2013 r.


20 września 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 52/2013/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia;
projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2014 i lata następne. Projekt opublikowano na stronie internetowej w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty, termin zgłaszania uwag upływa z dniem 11 października 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 106/2013 dla świadczeniodawców - placówka NFZ w Gliwicach zmienia adres2 – 8 września 2013 r.

4 września 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2013 r., poz. 1015).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 100/2013 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (tylko MEDYCYNA SZKOLNA) dotyczący terminu przekazania danych uczniów w formie elektronicznej za wrzesień 2013.

5 września 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa w dniu 17 września 2013 r.

6 września 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 47/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
zarządzenie Nr 48/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).26 sierpnia – 1 września 2013 r.

26 sierpnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw;
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

28 sierpnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. 2013 r., poz. 986).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 99/2013 dla świadczeniodawców będących realizatorami populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – etapu podstawowego.

30 sierpnia 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2013 r., poz. 999);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Dz. U. 2013 r., poz. 1001).
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 44/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
zarządzenie Nr 45/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
zarządzenie Nr 46/2013/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.


9 – 15 września 2013 r.

9 września 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 49/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

10 września 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”;
 projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”;
projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”

11 września 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-lipiec 2013 r.


13 września 2013 r.
NFZ – opublikowano informację dotyczącą zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych.


19 – 25 sierpnia 2013 r.

19 sierpnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień  1 września 2013 r.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia.

20 sierpnia 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

21 sierpnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2013 r., poz. 944);
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r., poz. 947).

23 sierpnia 2013 r.
NFZ – opublikowano analizę częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania.
12 – 18 sierpnia 2013 r.


13 sierpnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych (Dz. U. 2013 r., poz. 922).

14 sierpnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2013 r., poz. 931).
NFZ – opublikowano informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do maja 2013 r.

16 sierpnia 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 43/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert.
29 lipca – 4 sierpnia 2013 r.

29 lipca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

30 lipca 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. 2013 r., poz. 855).

1 sierpnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. 2013 r., poz. 874).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.

2 sierpnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 879). Zmiana dotyczy wyłącznie kwestii opłacania przez szkołę wyższą lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komu

22 – 28 lipca 2013 r.

23 lipca 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-grudzień 2012 r.

24 lipca 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat - Kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do kwietnia 2013 r
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

25 lipca 2013 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezes NFZ w sprawie lecznictwa szpitalnego w zakresie kardiologii interwencyjnej.

26 lipca 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. 2013 r., poz. 848).15 – 21 lipca 2013 r.


15 lipca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 88/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe) - przypomnienie zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń

16 lipca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych; termin zgłaszania uwag upływa w dniu 31 lipca 2013 r.

18 lipca 2013 r.
NFZ – opublikowano informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN narastająco od początku roku do grudnia 2012 r.8 – 14 lipca 2013 r.

8 lipca 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


9 lipca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


10 lipca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
podpisane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,
podpisane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.


12 lipca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień.1 – 7 lipca 2013 r.

2 lipca 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 35/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
Minister Zdrowia – opublikowano:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych,
Projekt sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć.


3 lipca 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2013 r., poz. 766),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz. U. 2013 r., poz. 770),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. 2013 r., poz. 769).

4 lipca 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę,
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.


5 lipca 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono ustawę z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 779). Nowelizacja dotyczy wyłącznie zmiany przepisu z art. 95, regulującego kwestie wniesienia kasacji od orzeczenia sądu lekarskiego. Po wejście w życie nowelizacji kasacja będzie przysługiwać wyłącznie od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego, kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Jednocześnie uchylono ust. 2 i 3 tego przepisu, a tym samym dopuszczona została możliwość wniesienia kasacji przez stronę, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Minister Zdrowia – opublikowano:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Wybierz pozycję