Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

1-6 2013 


24 – 30 czerwca 2013 r.

24 czerwca 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz. U. 2013 r., poz. 721).
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 ;
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.28 czerwca 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013 r., poz. 750).
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 34/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Minister Zdrowia – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej;
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw.

 


17 – 23 czerwca 2013 r.

17 czerwca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
Komunikat nr 77/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej - stanowisko dotyczące dokumentów stanowiących dowód zgodności danego środka transportu sanitarnego z Polską Normą PN-EN 1789+A1:2011,
Komunikat nr 78/2013 dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych osób uprawnionych na podstawie decyzji wydanej przez wójta/burmistrza/prezydenta,
Komunikat nr 80/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

19 czerwca 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu,
projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r.


10 – 16 czerwca 2013 r.

10 czerwca 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2013 r., poz. 665).
Minister Zdrowia – opublikowano:
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

11 czerwca 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych (Dz. U. 2013 r., poz. 670),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz. U. 2013 r., poz. 671).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 74/2013 dla świadczeniodawców w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

14 czerwca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa w dniu 28 czerwca 2013 r.
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. 3 – 9 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - kwiecień 2013 r.

7 czerwca 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

27 maja – 2 czerwca 2013 r.

27 maja 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

31 maja 2013 r.
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie Nr 32/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
•    zarządzenie Nr 33/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


20 – 26 maja 2013 r.

20 maja 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 67/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie uprawnienia do ordynacji leków refundowanych i sposobu wystawiania recept refundowanych.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 29 maja 2013 r.

22 maja 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.

24 maja 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia dla świadczeniodawców w sprawie zasad stosowania ordynacji lekarskiej w chorobach przewlekłych.


13 – 19 maja 2013 r.

14 maja 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 66/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), chemioterapia z zakresem skojarzonym oraz terapeutyczne programy zdrowotne w związku z prowadzoną weryfikacją danych za okres od lipca do grudnia 2012 roku dotyczących faktur zakupowych.

15 maja 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 29/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 15 maja 2013 r.

16 maja 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 30/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert,
zarządzenie Nr 31/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie procedury rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.


6 – 12 maja 2013 r.

7 maja 2013 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-marzec 2013 r.

8 maja 2013 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 27/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia kryteriów oceny jakościowej ofert.

9 maja 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. z 2013 r., poz. 540).

10 maja 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 28/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.


29 kwietnia 2013 r. – 5 maja 2013 r.

29 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2013 r., poz. 514);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 516).
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 24/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych; termin zgłaszania uwag upływa w dniu 24 maja 2013 r.

30 kwietnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.


22 kwietnia 2013 r. – 28 kwietnia 2013 r.

22 kwietnia 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
- Komunikat nr 57/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ w sprawie współczynnika 3.0 i sprawozdawczości,
- Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,
- Komunikat nr 60/2013 dla świadczeniodawców w sprawie składania wniosków o przesunięcia środków finansowych w obowiązujących umowach w rodzaju: leczenie szpitalne chemioterapia, leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne,
- Komunikat nr 61/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), chemioterapia z zakresem skojarzonym oraz terapeutyczne programy zdrowotne w sprawie odblokowania umów o typie: 03/2, 03/3 oraz 03/5 za okres od lipca do grudnia 2012 roku,

23 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2013 r. poz. 489). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych oraz surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych (Dz.U. 2013 r. poz. 491). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano:
- Zarządzenie Nr 21/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- Zarządzenie Nr 22/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

24 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 r. poz. 502). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Gospodarki Lekami nt. kwoty refundacji i liczba zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń 2013 r.
Minister Zdrowia –
opublikowano podpisane przez Ministra Zdrowia teksty:
- Rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
- Rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia;
ogłoszono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.17)

25 kwietnia 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 62/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne chemioterapia, programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne w związku z prowadzoną weryfikacją danych za okres od lipca do grudnia 2012 roku dotyczących faktur zakupowych leków refundowanych

26 kwietnia 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 23/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa w dniu 14 maja 2013 r.

15 kwietnia 2013 r. – 21 kwietnia 2013 r.

15 kwietnia 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 52/2013 dla świadczeniodawców w sprawie oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Minister Zdrowia – opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

16 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano podsumowanie leczenia planowanego poza granicami kraju w 2012 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
- Komunikat nr 53/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach świadczeń: leczenie szpitalne: 03/1 – oddziały szpitalne, 03/4 – teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna na rok 2013, w sprawie dokonania weryfikacji i aktualizacji sprzętu poprzez moduł aneksowania umów portalu potencjału,
- Komunikat nr 54/2013 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
- Komunikat nr 55/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne chemioterapia, programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne w związku z prowadzoną weryfikacją danych za okres od lipca do grudnia 2012 roku dotyczących faktur zakupowych leków refundowanych
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 15 kwietnia 2013 r. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 30 kwietnia 2013 r.

17 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 15 kwietnia 2013 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 2 maja 2013 r.

18 kwietnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18 kwietnia 2013 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 9 maja 2013 r.
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18 kwietnia 2013 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 9 maja 2013 r.
projekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 26 kwietnia 2013 r.
projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18 kwietnia 2011 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 7 maja 2013 r.
podpisany przez Ministra Zdrowia tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

19 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 473).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 56/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe) w sprawie zmiany sposobu finansowania świadczeń w ramach „Katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych”.


8 kwietnia 2013 r. – 14 kwietnia 2013 r.

8 kwietnia 2013 r.
NFZ – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz przekazała do konsultacji projekt zmiany zarządzenia w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Termin zgłaszania uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia mija z dniem 28 kwietnia 2013 r.

9 kwietnia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. 2013 r., poz. 436).

10 kwietnia 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych
zarządzenie Nr 18/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
zarządzenie Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 19 kwietnia 2013 r. 

12 kwietnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 26 kwietnia 2013 roku.


1 kwietnia 2013 r. – 7 kwietnia 2013 r.

2 kwietnia 2013 r.
NFZ – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej opublikował wyniki kontroli funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

3 kwietnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst rozporządzenia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

5 kwietnia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


25 marca 2013 r. – 31 marca 2013 r.

25 marca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
- Komunikat nr 43/2013 dla świadczeniodawców w sprawie składania wniosków o przesunięcia środków finansowych w obowiązujących umowach,
- Komunikat nr 44/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie podstawowa opieka zdrowotna w sprawie weryfikacji oraz zaktualizowania sprzętu poprzez moduł aneksowanie umów portalu potencjału,
- Komunikat nr 45/2013 dla świadczeniodawców zobowiązanych do przesyłania danych o listach oczekujących - skreślanie świadczeniobiorców z list oczekujących

27 marca 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Gospodarki Lekami nt. Wstępnych wartości refundacji cen leków według kodów EAN oraz wstępnych wartości wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach lekowych i chemioterapii, narastająco od początku roku do grudnia 2012 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
- Komunikat nr 46/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie weryfikacji oraz zaktualizowania sprzętu poprzez moduł aneksowanie umów portalu potencjału,
- Komunikat nr 47/2013 dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej realizacji świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ
Minister Zdrowia – opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst Rozporządzenia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej

28 marca 2013 r.

NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej nt. Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji
29 marca 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano:
- komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej dotyczący wykorzystywania komunikatu SWIAD w wersji 7.5.0,
- Zarządzenie Nr 16/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych


18 marca 2013 r. – 24 marca 2013 r.

18 marca 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 poz. 364)
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 37/2013 dla świadczeniodawców w sprawie odblokowania umów 2012 roku w celu korygowania błędnej sprawozdawczości we wszystkich rodzajach świadczeń
Minister Zdrowia – opublikowano podpisane przez Ministra Zdrowia teksty:
- Rozporządzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
- Rozporządzenia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
 
19 marca 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz.U. 2013 poz. 368). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 ust. 4 pkt 1 lit. b, który
wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 38/2013 dla świadczeniodawców w sprawie traktowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (eKUZ) wydawanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ jako dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

20 marca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 39/2013 dla świadczeniodawców i aptek - przypomnienie o prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością

21 marca 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W komunikacie przedstawiono do konsultacji projekt tego zarządzenia. Uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać drogą mailową w terminie do dnia 12 kwietnia 2013 r.

22 marca 2013 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 14/2013/DSOZ Prezesa Narodowy Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 41/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna oraz w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w sprawie łączenia realizacji świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej z chemioterapią.


11 marca 2013 r. – 17 marca 2013 r.

11 marca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
Komunikat nr 31/2013 dla świadczeniodawców - interpretacja Centrali NFZ zapisów § 13 ust. 2 pkt. 15 Zarządzenia Nr 83/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

12 marca 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Ekonomiczno-Finansowego dot. wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

13 marca 2013 r.
NFZ – wydano Zarządzenie Nr 9/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania  i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

15 marca 2013 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie Nr 11/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
zarządzenie Nr 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne,
zarządzenie Nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 34/2013 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie profilaktyczne programy zdrowotne w sprawie weryfikacji oraz zaktualizowania sprzętu poprzez moduł aneksowanie umów portalu potencjału,
komunikat nr 35/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) w związku z opublikowaniem zarządzeń Prezesa NFZ wprowadzających m.in. zmiany w warunkach wymaganych w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń.


4 marca 2013 r. – 10 marca 2013 r.

4 marca 2013 r.
NFZ –  opublikowano komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w sprawie sprawozdawania potwierdzenia uprawnień pacjenta
Minister Zdrowia – opublikowano podpisane przez Ministra Zdrowia teksty:
- Rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
- Rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

5 marca 2013 r.
NFZ – opublikowano:
komunikat Departamentu Informatyki w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji,
zarządzenie Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 29/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: leczenie szpitalne - chemioterapia, leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne – programy terapeutyczne (leczenie w zakresie chemioterapii niestandardowej) w związku z publikacją w dniu 22 lutego 2013 r. Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.

7 marca 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2013 r. poz. 321).


25 lutego – 3 marca 2013 r.

25 lutego 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat w sprawie uproszczonej sprawozdawczości oraz projekt zmiany zarządzenia w sprawie komunikatu XML. Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 1 marca 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 25/2013 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania świadczeń zdrowotnych wykonanych w miesiącach styczniu i lutym 2013 r.

28 lutego 2013 r.

ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 26/2013 dla świadczeniodawców w sprawie rozpoczęcia i zakończenia realizacji świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z dniem 1 marca 2013 roku,
komunikat nr 27/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione,
komunikat nr 28/2013 (wraz z załącznikiem) w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna od dnia 1 marca 2013 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 6 marca 2013 r.


18 lutego 2013 r. – 24 lutego 2013 r.

19 lutego 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2013 r., poz. 229)
NFZ – wydano:
zarządzenie Nr 2/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
zarządzenie Nr 3/2013/DGL Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

20 lutego 2013 r.

ŚOW NFZ – wydano Komunikat nr 22/2013 dotyczący zasad rozliczania świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego

21 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
plan zakupu świadczeń na rok 2013 – publikacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
komunikat nr 24/2013 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdane dane o listach oczekujących za styczeń 2013 zawierają wielokrotne wpisy pacjentów o tym samym numerze identyfikacyjnym w ramach jednej komórki organizacyjnej lub/i błędne identyfikatory świadczeniodawców (stan na dzień 31.01.2013 r.)

22 lutego 2013 r.
NFZ – wydano:
zarządzenie nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
zarządzenie Nr 7/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.
Minister Zdrowia –
opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2013.10).
opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.

11 lutego 2013 r. – 17 lutego 2013 r.

11 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ –
•    opublikowano komunikat nr 19/2013 wraz z załącznikiem dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2012 roku,
•    opublikowano komunikat nr 20/2013 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2013 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.02.2013 r.).
Minister Zdrowia – zamieszczono projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej).

12 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 21/2013 wraz z załącznikiem dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2012 roku.

13 lutego 2013 r.
Dziennik Ustaw –
•    ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu (Dz. U. 2013 r., poz. 207),
•    ogłoszono rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 r., poz. 208).


14 lutego 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. 2013 r., poz. 210).
Minister Zdrowia –
•    opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
•  opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 25 lutego 2013 r.

15 lutego 2013 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty. Projekt przekazano do uzgodnień zewnętrznych. termin zgłaszania uwag upływa w dniu 27 lutego 2013 r.4 lutego 2013 r. – 10 lutego 2013 r.

4 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ dla świadczeniodawców dotyczący terminu uruchomienia weryfikacji wstecznej.
Minister Zdrowia – zamieszczono informację o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 14 lutego 2013 roku.

5 lutego 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ w sprawie recept bez REGON-u. Komunikat dostępny jest na stronie internetowej ŚOW NFZ.

6 lutego 2013 r.
NFZ – opublikowano informację Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą skarg i zażaleń, które wpłynęły do Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ w IV kwartale 2012 r.

7 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 16/2013 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2012 roku.

8 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ –
•    opublikowano komunikat nr 17/2013 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2012 roku,
•    opublikowano komunikat nr 18/2013 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za luty 2013 r. 


28 stycznia 2013 r. – 3 lutego 2013 r.


28 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 133)

30 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 141). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

31 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
-  ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 154). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2013 r. poz. 160).


28 stycznia 2013 r. – 3 lutego 2013 r.


29 stycznia 2013 r.
ŚOW NFZ – wydano komunikat nr 13/2013 dla świadczeniodawców w sprawie wyjaśniania spraw braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ.

30 stycznia 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat Działu Gospodarki Lekami zawierający informacje o wartości refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach lekowych i chemioterapii, narastająco od początku roku do października 2012 r.

31 stycznia 2013 r.
NFZ – wydano komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
ŚOW NFZ – wydano komunikat nr 14/2013 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2012 roku.

1 lutego 2013 r.
ŚOW NFZ – wydano komunikat nr 15/2013 dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w sprawie nowych pozycji słownikowych w zakładkach doświadczenie i kompetencje w Portalu Potencjału.


21 stycznia 2013 r. – 27 stycznia 2013 r.


21 stycznia 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 9/2013 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej
w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów -  Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku wraz z projekt stanowiska Rządu

22 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. 2013 r., poz. 15).
NFZ –  opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie kryteriów oceny ofert dotyczących świadczeń w rodzaju  rehabilitacja lecznicza. Projekt zamieszczono w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag drogą elektroniczną mija w dniu 5 lutego 2013 r.

23 stycznia 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat zawierający szczegółowe materiały dotyczące kontraktowania świadczeń na 2013 r. 
Minister Zdrowia – opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska


14 stycznia 2013 r. – 20 stycznia 2013 r.


14 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz.U. 2013 poz. 51). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Projekt zamieszczono w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag drogą elektroniczną mija w dniu 1 lutego 2013 r.

15 stycznia 2013 r.

NFZ – opublikowano informację dotyczącą zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w 2013 r.

16 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. 2013 poz. 64). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. d w zakresie lp. 17, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
NFZ – opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

18 stycznia 2013 r.
Minister Zdrowia –
opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Nowelizacja dostosowuje treść załącznika nr 4 („Sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Funduszu”) do rozporządzenia do zmian, które zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Jak wskazano w treści uzasadnienia zmiana ta odnosi się jedynie do wskazania technicznej czynności, którą wykonuje NFZ i nie niesie za sobą żadnych obciążeń dla lekarzy, farmaceutów ani pacjentów, nie wpływa także na prawidłowość obecnie wystawianych i realizowanych recept.
opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.


7 stycznia 2013 r. – 13 stycznia 2013 r.


7 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw –
•    opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 2013 poz. 5). Rozporządzenie wejdzie w życie 19 stycznia 2013 r.
•    opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. 2013 poz. 15). Rozporządzenie wejdzie w życie 22 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2013 poz. 26). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 9 stycznia 2013 r.
ŚOW – wydał komunikat nr 4/2013 dotyczący możliwości uzyskania dostępu do systemu eWUŚ przez lekarzy posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych. W komunikacie ŚOW informuje o sposobie postępowania w celu aktywowania dostępu do systemu eWUŚ przez lekarzy, którzy zawarli z NFZ umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych.

9 stycznia 2013 r.
NFZ – na stronie NFZ opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza. Projekt zamieszczono w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag drogą elektroniczną mija w dniu 30 stycznia 2013 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 29 stycznia 2013 r.


11 stycznia 2013 r.
Dziennik Ustaw – weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia (Dz. U. 2012 poz. 1458).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra