Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Stażu podyplomowegoUROCZYSTE WRĘCZENIE PWZ

3 września 2019 r. o godz. 14.00 serdecznie zapraszamy lekarzy dentystów na uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. 

10 września 2019 r. o godz. 14.00 zapraszamy  lekarzy na uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. 

 

Uroczystości odbędą się w sali audytoryjnej (parter) Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a.

W przypadku nieobecności na w/w uroczystościach prosimy o informację pisemną lub e-mailową:

staze@izba-lekarska.org.pl, rejestr@izba-lekarska.org.pl.

 

  

 

Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu

 

lekarza lub lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego 

 

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego należy złożyć do 15 lipca 2019 r. (w uzasadnionych przypadkach dokumenty przyjmowane będą do 26.07.2019 r.) następujące dokumenty:

 

 

1. Wniosek W-1 (druk do pobrania ze strony internetowej Izby)

2. Oświadczenie RODO (do pobrania)

3. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni

4. Suplement do dyplomu - kserokopia

5. Orzeczenie o stanie zdrowia ( druk do pobrania ze strony internetowej Izby), ważne przez  okres 3 miesięcy od dnia wydania

6. Trzy zdjęcia biometryczne

7. Dowód osobisty do wglądu

8. Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu (druk do pobrana na stronie internetowej Izby) 

9. Oświadczenie zdjęcie (druk do pobrania na stronie internetowej Izby)

10. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu z j. polskiego, o którym mowa w pkt. 10, udziela p. Edyta Biegluk (tel.: 22 559-13-42, e-mail: e.biegluk@hipokrates.org).

 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego.

 

W/w lekarze/lekarze dentyści po przedstawieniu niżej wymienionych dokumentów są zwolnieni z obowiązku  złożenia egzaminu z języka polskiego;

 

Dokumentami takimi są:

- świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim 

- świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim 

 

 

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który na terytorium RP posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo posiadający ważną Kartę Polaka lub któremu w RP nadano status uchodźcy – odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia warunków, o których mowa w ustępie 3e ustawy, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania.

 

   

 Informacja SMK!!! 

W celu potwierdzenia tożsamości absolwenci powinni przedstawić w izbie lekarskiej następujące dokumenty:

dokument tożsamości zgłoszony na stronie www.smk.ezdrowie.gov.pl przy rejestracji wniosku o modyfikację uprawnień 

dyplom lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów medycznych.

wydrukowany wniosek (wniosek papierowy)

POTWIERDZIĆ TOŻSAMOŚĆ W IZBIE LEKARSKIEJ BĘDZIE MOŻNA DO DNIA  15 LIPCA 2019 r. 


Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:  

15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;

30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.


LEKARZE/LEKARZE DENTYŚCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE DZIAŁANIA NASZEJ IZBY POWINNI ZŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE: 

podanie o staż podyplomowy,

wniosek o pwz W-1 wraz z załącznikami, 

wniosek SMK

 

 

  

 

 

!!Dokumenty przyjmowane są w komplecie!!!

 

Załączniki