Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2014
29.12.2014 –31.12.2014


29 grudnia 2014 r.

ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.
2.    Opublikowano komunikat nr 187/2014 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2014 roku.
3.    Opublikowano komunikat nr 188/2014 dla świadczeniodawców POZ – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, leczenie szpitalne – w zakresie izby przyjęć / SOR.
4.    Opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leków przeciwdrgawkowych.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, Poz. 1914). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2014, Poz. 1915).

30 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz. U. 2014, Poz. 1958).
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2014, Poz. 1963). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 189/2014 dla świadczeniodawców w sprawie pobierania zakresu numerów recept.

31 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, Poz. 1979). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2014, Poz. 1986).
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac (Dz. U. 2014, Poz. 1980).
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 99/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 100/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.22 – 28 grudnia 2014 r.


22 grudnia 2014 r.

Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, Poz. 1849). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. 2014, Poz. 1862). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 184/2014 dla świadczeniodawców POZ – informacja o zamieszczeniu na portalu świadczeniodawcy umowy – aneksu obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano informację dla świadczeniodawców w sprawie przechowywania sprawozdań z zakresu list oczekujących.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

23 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014, Poz. 1877). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i zmienia zasady dotyczące przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury lub innym trybie.
2.    Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2014, Poz. 1887).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 185/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: „Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe.

24 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2014, Poz. 1902). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. 2014, Poz. 1892). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń (Dz. U. 2014, Poz. 1893). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
4.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2014, Poz. 1894). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2015 r.
5.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2014, Poz. 1895). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
6.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, Poz. 1898). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
7.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanych w  Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, Poz. 1897). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 186/2014 dla świadczeniodawców przystępujących od dnia 1 stycznia 2015 roku do realizacji świadczeń, w ramach zawartych ze Śląskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia umów w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne oraz leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa w ramach tzw. „pakietu onkologicznego”.

15 – 21 grudnia 2014 r.


15 grudnia 2014 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 83/2014/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 180/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zasad prawidłowego wystawiania skierowań lekarskich.
2.    Opublikowano plan zakupu świadczeń na rok 2015.

16 grudnia 2014 r.

Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2014, Poz. 1802). Zmiana wchodzi w życie 31 grudnia 2014 r. i wydłuża termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego do 1 stycznia 2018 r. dla lekarzy systemu, którzy spełnili wymóg posiadania 3000 godzin z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U. 2014, Poz. 1810). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 85/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne – program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 181/2014 dla świadczeniodawców w sprawie składania wniosków o dokonanie zmian w planach rzeczowo-finansowych umów w rodzaju: leczenie szpitalne chemioterapia, leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
4.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

17 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. 2014, Poz. 1816). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ - opublikowano zarządzenie nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 182/2014 dla świadczeniodawców – przypomnienie o konieczności wysyłania przez portal wniosku dotyczącego konta bankowego do umów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. oznaczonych numerem 12x/xxxxxx/xx/2015.
2.    Opublikowano komunikat nr 183/2014 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2013 (dotyczy rodzaju leczenie szpitalne).
Minister Zdrowia - opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje.

18 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano ustawę z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, Poz. 1831) nowelizującą m.in. art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana dotyczy określania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.
2.    Opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2014, Poz. 1822). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (Dz. U. 2014, Poz. 1823). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
3.    Opublikowano zarządzenie nr 89/2014/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4.    Opublikowano zarządzenie nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
5.    Opublikowano zarządzenie nr 91/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.
ŚOW NFZ – opublikowano zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok: 2015.

19 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2014, Poz. 1840). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji (Dz. U. 2014, Poz. 1848). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 92/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
3.    Opublikowano uchwałę nr 33/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2014 r.
4.    Opublikowano uchwałę nr 34/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
5.    Opublikowano uchwałę nr 35/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
6.    Opublikowano uchwałę nr 37/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
7.    Opublikowano uchwałę nr 38/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.8 – 14 grudnia 2014 r.


8 grudnia 2014 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 172/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia oraz leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne w sprawie harmonogramu spotkań dotyczących przedstawienia planów rzeczowo-finansowych na rok 2015.

9 grudnia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. 2014, Poz. 1751). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 173/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne, leczenie szpitalne: teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa, w sprawie harmonogramu spotkań dotyczących przedstawienia planów rzeczowo-finansowych na rok 2015.
Minister Zdrowia 
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana.
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych .

10 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 174/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ 2014.

11 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 175/2014 dla świadczeniodawców – informacja o konieczności wysyłania przez portal wniosku dotyczącego konta bankowego do umów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. oznaczonych numerem 12x/xxxxxx/xx/2015.
2. Opublikowano komunikat nr 176/2014 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2014 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.12.2014 r.)
3. Opublikowano komunikat w sprawie pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej.

12 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 177/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania informacji o osobach pozostających na listach aktywnych lekarzy / pielęgniarek i położnych, dla których aktualnie nie można potwierdzić uprawnień do świadczeń.
2. Opublikowano komunikat nr 178/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń.
3. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia nowego sposobu obsługi list oczekujących.
4. Opublikowano komunikat nr 179/2014 dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących.


1-7 grudnia 2014 r.


1 grudnia 2014 r.

ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 166/2014 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2015.
2. Opublikowano komunikat nr 167/2014 dla świadczeniodawców realizujących w 2014 r. umowy na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w związku z koniecznością rozliczenia dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na rok 2014.
3. Opublikowano komunikat nr 168/2014 dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń w 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych.

2 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 168/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w sprawie harmonogramu spotkań dotyczących przedstawienia planów rzeczowo-finansowych na rok 2015.

3 grudnia 2014 r.
NFZ
1. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Opinie można zgłaszać do 16 grudnia 2014 r.
2. Opublikowano informacje o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w III kwartale 2014 r.

4 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat 170/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie uzgodnień planów rzeczowo-finansowych na rok 2015.

5 grudnia 2014 r.
NFZ
1. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: leczenie stomatologiczne. Opinie można zgłaszać do 19 grudnia 2014 r.
2. Opublikowano zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
3. Opublikowano zarządzenie nr 80/2014/GDL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
4. Opublikowano zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
5. Opublikowano zarządzenie nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych.
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej, lub wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi.
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
5. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.24 – 30 listopada 2014 r.


24 listopada 2014 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie Prezesa nr 72/2014/DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 159/2014  dla świadczeniodawców sprawie aktualizacji danych o potencjale wykonawczym na rok 2015 – uzupełnienie do komunikatu nr 155/2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
2. Opublikowano komunikat nr 160/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne w zakresie: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C 18 – C 20)”

25 listopada 2014 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 161/2014 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdane dane o listach oczekujących za październik zawierają wielokrotne wpisy pacjentów o tym samym numerze identyfikacyjnym w ramach jednej komórki organizacyjnej lub/i błędne identyfikatory świadczeniobiorców (stan na dzień 31.10.2014 r.)
2. Opublikowano komunikat nr 162/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w sprawie uzgodnień planów rzeczowo-finansowych na rok 2015

26 listopada 2014 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 i lata następne. Opinie można zgłaszać do 11 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 163/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie udostępnienia szablonów rozliczeniowych za listopad 2014 r.

27 listopada 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Opinie można zgłaszać do 11 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 164/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w związku z podpisywaniem planów rzeczowo-finansowych na rok 2015.
2. Opublikowano komunikat nr 165/2014 dla świadczeniodawców w sprawie składania wniosków o przesunięcie środków finansowych w obowiązujących umowach.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

28 listopada 2014 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 78/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
2. Opublikowano zarządzenie nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
3. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2015 r. Opinie można nadsyłać do 12 grudnia 2014 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługujących świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, składanie ofert, powoływanie i odwoływanie komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.


17 – 23 listopada 2014 r.


17 listopada 2014 r.

NFZ
1. Opublikowano uchwałę nr 30/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
2. Opublikowano uchwałę  nr 31/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 154/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń POZ w 2014.
2. Opublikowano komunikat nr 155/2014 dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji danych o potencjale wykonawczym na rok 2015.

18 listopada 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 72/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 156/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy zawarte w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie informacji zamieszczonej w dniu 18 listopada 2014 r. na Portalu Świadczeniodawcy.

19 listopada 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 157/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte w rodzaju: leczenie szpitalne (03/1) w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej.
2. Opublikowano komunikat nr 158/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte w rodzaju: leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia i terapia izotopowa (03/4).

20 listopada 2014 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 74/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
2. Opublikowano zarządzenie nr 75/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

21 listopada 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Opinie można zgłaszać do 12 grudnia br.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia


10 – 16 listopada 2014 r.


12 listopada 2014 r.

NFZ – opublikowano komunikat NFZ o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2014 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy.
2.    Opublikowano komunikat nr 151/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za listopad 2014 r.

13 listopada 2014 r.
NFZ
1.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Uwagi można zgłaszać do 3 grudnia 2014 r.
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Uwagi można zgłaszać do 3 grudnia 2014 r.
ŚOW NFZ – Opublikowano komunikat nr 152/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

14 listopada 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2014, Poz. 1590).
NFZ
1.    Zaktualizowano komunikat dla uzdrowisk w sprawie nowego programu NFZ-KO (zastępującego SWD-KO) wraz z wersją programu NFZ-KO oraz sposobu wprowadzania informacji o ustaleniu numeru konta bankowego do umowy.
2.    Opublikowano informacje dotyczące świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej:
- zasady zwrotu kosztów świadczeń;
- przybliżoną wysokość przysługującego zwrotu kosztów;
- leczenia planowane wymagające uprzedniej zgody;
- wykaz świadczeń objętych uprzednią zgodą;
- Dane Krajowych Punktów Kontaktowych w innych państwach członkowskich UE.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.3 – 9 listopada 2014 r.


3 listopada 2014 r.

NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 145/2014 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych osobom uprawnionym ze Słowacji na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

4 listopada 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1508). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania.
NFZ – opublikowano projekty:
1.    zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
2.    zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
3.    zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia.
Opinie do wszystkich projektów można zgłaszać do dnia 26 listopada 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 147/2014 dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie obowiązku posiadania od dnia 1 stycznia 2015 r. skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

6 listopada 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1534). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
NFZ – opublikowano Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

7 listopada 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
1.    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1538). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2014 r.
2.    rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).
3.    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1545). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2014 r.
NFZ - opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Opinie do projektu można zgłaszać do 20 listopada 2014 r.27 października – 2 listopada 2014 r.

28 października 2014 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Wnioski i uwagi można zgłaszać do 12 listopada 2014 r.

29 października 2014 r.
NFZ – opublikowano komunikat NFZ dla świadczeniodawców o wydawaniu po zakończeniu leczenia szpitalnego niezależnie od karty informacyjnej skierowań na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej, recept na leki, zleceń na środki pomocnicze lub wyroby medyczne zaleconych w karcie informacyjnej oraz zleceń na transport.

30 października 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów.

31 października 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, Poz. 1491). Nowelizacja dotyczy zasad udzielania świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju i finansowaniu kosztów takich świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany wchodzą po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ
1. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących. Opinie do projektu można zgłaszać do 10 listopada 2014 r.
2. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Opinie do projektu można zgłaszać do 20 listopada 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 144/2014 dla świadczeniodawców w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń stanowiących przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju „Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne (03/1)”.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

 


20 – 26 października 2014 r.


20 października 2014 r.

NFZ – zaktualizowano komunikat dla uzdrowisk w sprawie nowego programu NFZ-KO.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

21 października 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 140/2014 dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowego wystawiania skierowań lekarskich.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Funduszu Zdrowia.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji.
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji.

22 października 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. 2014, Poz. 1436). Zakres zmian: zmieniono formularz ujęty w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz. U. 2014, Poz. 1437). Zakres zmian: postępowanie w przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Opinie do projektu można zgłaszać do 12 listopada 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 141/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie korekty zgonów za okres od stycznia do czerwca 2014 r.

23 października 2014 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, Poz. 1440). Zakres zmian: nowe brzmienie części IV: świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2014, Poz. 1441). Zakres zmian: zdefiniowano pojęcia lekarza, który rozpoczął specjalizację, ukończył pierwszy rok specjalizacji i ukończył drugi rok specjalizacji, lekarza z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, psychoonkologia. Dodano § 4a o udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej w zakresie leczenia onkologicznego. Rozporządzeniem, z wyjątkami, wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.
3.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2014, Poz. 1442). Zakres zmian: zdefiniowano pojęcia lekarza, który rozpoczął specjalizację, ukończył pierwszy rok specjalizacji i ukończył drugi rok specjalizacji. Dodano § 6a dotyczący realizacji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
NFZ – opublikowano komunikat NFZ w sprawie informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastających od początku roku do lipca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 142/2014 dla świadczeniodawców w sprawie aneksowania umów wieloletnich w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2015.

24 października 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 143/2014 wykaz świadczeniodawców, których sprawozdane dane o listach oczekujących za wrzesień zawierają wielokrotne wpisy pacjentów o tym samym numerze identyfikacyjnym w ramach jednej komórki organizacyjnej lub/i błędne identyfikatory świadczeniobiorców (stan na dzień 30.09.2014).


13 – 19 października 2014 r.

13 października 2014 r.
NFZ  - opublikowano zarządzenie nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

14 października 2014 r.
ŚOW NFZ  - opublikowano komunikat nr 139/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń

15 października 2014 r.
NFZ  - opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Konsultacje trwają do 29 października 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania


17 października 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne Projekt jest uzupełnieniem warunków przedstawionych w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Konsultacje trwają do 31 października 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.


6 – 12 października 2014 r.

8 października 2014 r.
Dziennik Ustaw  - opublikowano:
1.rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1360). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2.rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2014 r., 1359). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

10 października 2014 r.
NFZ 
1.    Opublikowano zarządzenie nr 64/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o  indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Konsultacje są prowadzone do 24 października 2014 r.
3.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Opinie do projektu należy nadsyłać do 23 października 2014 r.29 września – 5 października 2014 r.

30 września
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 134/2014 dla świadczeniodawców w sprawie składania wniosków o przesunięcia środków finansowych w obowiązujących umowach w rodzaju: leczenie szpitalne chemioterapia, leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne

1 października
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
•    zarządzenie nr 62/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2 października
NFZ - opublikowano zarządzenie nr 63/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 135/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w sprawie bezpłatnych szkoleń z zakresu przepisów dotyczących leczenia pacjentów onkologicznych.

3 października

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 136/2014 dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowego wypełniania „Oświadczeń o przysługujących świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.22 – 28 września 2014

22 września 2014

Dziennik Ustaw – ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. (Dz. U. 2014, Poz. 1251). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat w sprawie ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) – jedynie w celu potwierdzenia uprawnień do świadczeń.

26 września 2014
Dziennik Ustaw – ogłoszono rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. 2014, Poz. 1293). Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2014 r.


15 – 21 września 2014 r.

16 września 2014 r.
ŚOW NFZ
Opublikowano Komunikat nr 131/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (tylko Medycyna Szkolna) w sprawie terminu przekazania danych uczniów w formie elektronicznej za wrzesień 2014 r.

18 września 2014 r.
NFZ
Opublikowano zarządzenie Nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ŚOW NFZ
Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w sprawie informacji zamieszczonej na Portalu Świadczeniodawców

19 września 2014 r.
Dziennik Ustaw
Opublikowano:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1239). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zmiana: rozporządzenie wprowadza możliwość wystawiania przez lekarza do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania. W przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania, a w przypadku recept na lek recepturowy – do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1245). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
Zmiana: rozporządzenia określa nowe stawki należności ponoszone przez świadczeniobiorców za wyżywienie i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r.

21 – 27 lipca 2014 r.
21 lipca 2014 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. 2014 r., poz. 954).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 116/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie zmian w zakresie refundacji leku Glivec (imatynib) oraz konieczności zapewnienia ciągłości terapii w ramach programu zdrowotnego (lekowego) „Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)”.

22 lipca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2014 r., poz. 960).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 117/2014 dla świadczeniodawców w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego w związku z planowanym konkursem ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: 04.1780.007.02 – świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia.

23 lipca 2014 r.
Minister Zdrowia – Minister Zdrowia poinformował, że w dniu 23 lipca 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczącą przesunięcia terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej. Dotychczas obowiązująca ustawa nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 r. Nowelizacja umożliwi prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej lub elektronicznej do 31 lipca 2017 r. Ustawa wejdzie w życie 31 lipca 2014 r.

24 lipca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 r., poz. 968). Rozporządzenie nakłada na lekarzy leczących pacjentów w poradniach specjalistycznych, którzy przekazują lekarzom POZ informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, obowiązek włączenia kopii ww. informacji do dokumentacji wewnętrznej pacjenta lub dokonania w dokumentacji wpisu o wydaniu informacji, zawierającego jej dokładny opis. Na mocy przepisów rozporządzenia ww. informacja, sporządzona przez lekarza specjalistę dla lekarza POZ, zostaje włączona do katalogu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej. Przypominamy, że obowiązek przekazania – nie rzadziej niż co 12 miesięcy – lekarzowi POZ  takich informacji wynika z § 12 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 8 sierpnia 2014 r.

25 lipca 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
•    projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.


7 – 20 lipca 2014 r.


7 lipca 2014 r.
NFZ – Centrala NFZ opublikowała informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od stycznia do grudnia 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 110/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne: chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie rozliczeń udzielonych świadczeń,
•    komunikat nr 111/2014 dla świadczeniodawców przystępujących do konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym - subregion centralny w sprawie wymogu w zakresie personelu

8 lipca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 112/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za lipiec 2014 r.

10 lipca 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 39/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rozliczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

11 lipca 2014 r.

NFZ – opublikowano:
•    roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.,
•    projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

14 lipca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 114/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń,
•    komunikat nr 115/2014 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresach: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, chirurgia naczyniowa - hospitalizacja II poziom referencyjny wraz z produktem skojarzonym – w sprawie warunków wymaganych wobec świadczeniodawców dla realizacji świadczeń w ww. zakresach.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

16 lipca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 r., poz. 937).
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    opracowany w Ministerstwie Zdrowia projekt ustawy o leczeniu niepłodności,
•    projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

18 lipca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:

 


23 – 29 czerwca 2014 r.


23 czerwca 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

24 czerwca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 97/2014 w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W komunikacie Śląski OW NFZ przypomniał, że od dnia 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe wzory zleceń określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678). Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność: w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie do 31 grudnia 2014 roku, w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie do 31 lipca 2014 roku. Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., które nie zostały potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność. Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

25 czerwca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 98/2014 dla świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie udzielania stomatologicznych świadczeń niegwarantowanych w godzinach przyjęć w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
komunikat nr 100/2014 dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie wykonywania badania w kierunku zakażenia HIV u kobiet w ciąży.
Minister Zdrowia – ogłoszono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. M. Z. 2014 r., poz. 56).

26 czerwca 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.

27 czerwca 2014 r.
NFZ – opublikowano:
uchwałę nr 11/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.,
uchwałę nr 12/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.,
uchwałę nr 13/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 r.,
projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 101/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zabezpieczenia kontynuacji opieki w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej u pacjentów pozostających pod opieką świadczeniodawców nie wybranych w rozstrzygniętych postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej domowej,
komunikat nr 102/2014 dla świadczeniodawców w związku z umożliwieniem w roku bieżącym rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie faktury elektronicznej tzw. e-Dokumentu.16 – 22 czerwca 2014 r.


16 czerwca 2014 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 33/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

17 czerwca 2014 r.

NFZ – opublikowano komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL. W komunikacie poinformowano, że w przypadku gdy deklaracja  dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, na deklaracji wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do świadczeniodawcy, numer ten jest dopisywany na deklaracji.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 93/2014 dla świadczeniodawców - przypomnienie o konieczności wysłania przez portal wniosku dotyczącego konta bankowego do umów obowiązujących od 1 lipca 2014 r. oznaczonych numerem: 12x/xxxxxx/xx/2014L,
•    komunikat nr 94/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z zakresem skojarzonym w sprawie braku płynności dostaw produktu leczniczego Irinotecan Accord.

18 czerwca 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 34/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Minister Zdrowia – przedstawiono projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.9 – 15 czerwca 2014 r.


9 czerwca 2014 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. 2014 r., poz. 765).
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 87/2014 dla świadczeniodawców - informacja o konieczności wysłania przez portal wniosku dotyczącego konta bankowego do umów obowiązujących od 1 lipca 2014 r. oznaczonych numerem: 12x/xxxxxx/xx/2014L,
•    komunikat nr 88/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za czerwiec 2014 r.,
•    komunikat nr 89/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r.
Minister Zdrowia – ogłoszono zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu dokonanie oceny oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonany podział Narodowego Instytutu Leków (Dz. Urz. Min. Zdr. 2014.54).

10 czerwca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek (Dz. U. 2014 r., poz. 772).
NFZ – opublikowano informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w I kwartale 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 90/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w sprawie psychologów klinicznych

11 czerwca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu (Dz. U. 2014 r., poz. 775).
Minister Zdrowia –
•    poinformowano o przygotowaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113, poz. 657) w zakresie przesunięcia terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r. (druk sejmowy nr 2477);
•    11 czerwca 2014 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zatwierdził programy specjalizacji właściwe dla modułowego systemu specjalizacji.

12 czerwca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 92/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń.

13 czerwca 2014 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014 r., poz. 779).
NFZ – opublikowano:
•    zarządzenie nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619), na mocy której rozszerzono zakres uprawnień lekarzy do udzielania świadczeń w poz, o specjalistów w dziedzinie pediatrii i chorób wewnętrznych, a także dokonano zmiany w zasadach dokonywania przez świadczeniobiorców wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
•    komunikat informujący o tym, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r., poz.779), nowe wzory deklaracji.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


2 – 8 czerwca 2014 r.


2 czerwca 2014 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 86/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie kradzieży, sfałszowania i wprowadzenia do obrotu skradzionych ampułek produktu leczniczego.

3 czerwca 2014 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - kwiecień 2014 r.

5 czerwca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 746).


26 maja – 1 czerwca 2014 r.


26 maja 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert - leczenie stomatologiczne,
oświadczenie z dnia 26 maja 2014 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych - opieka paliatywna i hospicyjna,
oświadczenie z dnia 26 maja 2014 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
oświadczenie z dnia 26 maja 2014 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

27 maja 2014 r.

NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do lutego 2014 r.

28 maja 2014 r.
NFZ – opublikowano:
projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Zmiany polegają m.in. na zmianie wymagań dla realizacji programów lekowych: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem oraz Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST). Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr., poz. 53).
ŚOW NFZ – opublikowano oświadczenie z dnia 28 maja 2014 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

29 maja 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert - rehabilitacja lecznicza,
oświadczenie z dnia 29 maja 2014 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych - rehabilitacja lecznicza.

30 maja 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. 2014 r., poz. 708).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 30/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 4/2010/DSM w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia".
Minister Zdrowia – opublikowano komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W komunikacie Minister Zdrowia przypomniał o zbliżającym się terminie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678). Od dnia wejścia w życie rozporządzenia – 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Jedocześnie przypomniał, iż przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia. Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność: w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie - do 31 grudnia 2014 r., zaś w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie - do 31 lipca 2014 r. Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.19 – 25 maja 2014 r.


19 maja 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 84/2014 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresie anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja dla obszarów: podregion bielski i podregion bytomski w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego.

20 maja 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Jak informuje NFZ, projekt zarządzenia implementuje postanowienia nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 619), wprowadzającej m.in. możliwość otwierania i prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez specjalistów w dziedzinie pediatrii i chorób wewnętrznych oraz zmianę zasad dokonywania wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Inną zmianą jest umożliwienie pacjentom złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy tak, aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę, czy położną. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy, zwiększa się możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej z dwóch do trzech razy w ciągu roku kalendarzowego. Uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 10 czerwca 2014 r.

23 maja 2014 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. 2014 r., poz. 679).


12 – 18 maja 2014 r.

13 maja 2014 r.
Dziennik Ustaw – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. 2014 r., poz. 599).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 79/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń.

14 maja 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 80/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne w zakresie: program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej w sprawie obowiązku przesyłania kopii faktur zakupowych za leki,
komunikat nr 81/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia z zakresem skojarzonym w sprawie sprawozdawania/rozliczania leków z tzw. importu docelowego.

15 maja 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 619). Nowelizacja wprowadziła możliwość bezpłatnego wyboru przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany świadczeniobiorca zobowiązany będzie do wniesienia opłaty w wysokości 80 złotych. Ponadto zmianie uległa definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na następującą: lekarz, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.
Jednocześnie nowelizacja nałożyła na lekarzy wskazanych w pkt 4–6, obowiązek ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, organizowany Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w POZ. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 82/2014 dla oferentów biorących udział w postępowaniu ogłoszonym w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny (świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N") w sprawie przedłużenia terminu składania ofert.

16 maja 2014 r.
NFZ – opublikowano:
zarządzenie nr 29/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny,
komunikat przypominający o tym, że z dniem 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dotyczy to: Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz niektórych osób represjonowanych będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, uprawnionych żołnierzy lub pracowników oraz weteranów poszkodowanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 83/2014 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresach: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny wraz z produktem skojarzonym – w sprawie warunków wymaganych wobec świadczeniodawców dla realizacji świadczeń w ww. zakresach.5 – 11 maja 2014 r.

6 maja 2014 r.
NFZ – opublikowano:
informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń - marzec 2014 r.
zarządzenie nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

7 maja 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 74/2014 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny wraz z zakresem skojarzonym – w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego;
komunikat nr 75/2014 dla oferentów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny (świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N") w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego na rok 2014 i lata następne.

9 maja 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 77/2014 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w zakresach: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, chirurgia naczyniowa - hospitalizacja II poziom referencyjny wraz z produktem skojarzonym w sprawie warunków wymaganych wobec świadczeniodawców dla realizacji świadczeń w ww. zakresach.28 kwietnia – 4 maja 2014 r.

28 kwietnia 2014 r.
NFZ – opublikowano:
informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń 2014;
komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach "Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018".
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 73/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne w zakresie: program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej w sprawie obowiązku przesyłania kopii faktur zakupowych za leki.

30 kwietnia 2014 r.

NFZ – opublikowano:
zarządzenie nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
zarządzenie nr 22/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.14 – 27 kwietnia 2014 r.

14 kwietnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 69/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń.

15 kwietnia 2014 r.

NFZ – opublikowano informację, zgodnie z którą z dniem 14 kwietnia br., decyzją p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Wiesławy Kłos, obowiązki dyrektora Śląskiego OW NFZ pełni pan Tomasz Uher.

16 kwietnia 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 19/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

17 kwietnia 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2014 r.

18 kwietnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 70/2014 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), zakresy:
• leczenie choroby Gauchera typu I,
• leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem,
• leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,
• leczenie zaawansowanego raka żołądka,
w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

23 kwietnia 2014 r.
NFZ – opublikowano zaproszenia na szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz z zasad raportowania i sprawozdawczości, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2014 r. w Katowicach. Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w podmiotach działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  na podstawie innych tytułów.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 71/2014 dla świadczeniodawców w sprawie uprawnień osób posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
Minister Zdrowia – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 14.53).

24 kwietnia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz. U. 2014 r., poz. 522).

25 kwietnia 2014 r.
Minister Zdrowia – Minister Zdrowia podpisał tekst rozporządzenie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń.


7 – 13 kwietnia 2014 r.

7 kwietnia 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu". Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania używanego w rozporządzeniu nazewnictwa do ustawy o działalności leczniczej. Ponadto wprowadzono nowy wzór legitymacji dla dawcy przeszczepów stanowiący załącznik nr 2 do projektowanego rozporządzenia. Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uwagi można zgłaszać do dnia 18 kwietnia.

8 kwietnia 2014 r.

Dziennik Ustaw – ogłoszono:
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. 2014 r., poz. 453);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. 2014 r., poz. 459).
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 15/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 65/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne w zakresie: program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej w sprawie obowiązku przesyłania kopii faktur zakupowych za leki.
Minister Zdrowia – opublikowano:
projekt zmian w rozporządzeniu z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 177). Proponowane zmiany to m.in. dodanie w § 2 rozporządzenia zapisu, iż dokumentację medyczną indywidualną zewnętrzną stanowi w szczególności także informacja dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych produktach leczniczych lub środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, będąca podstawą kontynuowania leczenia farmakologicznego zastosowanego przez lekarza w poradni specjalistycznej. Ponadto projekt przewiduje, że w dokumentacji indywidualnej zewnętrznej dokonuje się wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej, zawierającego dokładny opis lub załącza się jej kopię. Proponowane zmiany są elementem reformy systemu ochrony zdrowia mającego na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. W projekcie przewiduje się m.in. zapis umożliwiający realizację świadczeń przez lekarza, który ukończył pierwszy rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę. Ponadto w projekcie nowelizacji dookreślono, iż lekarz w zakładzie opiekuńczym udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek. W rozwiązaniu tym uwzględniono etaty cząstkowe lekarzy w trakcie specjalizacji i z I stopniem specjalizacji. Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2015 r.

projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowych uprawnień zawodowych dla pielęgniarek i położnych. Zgodnie z proponowanymi zmianami pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa będą uprawnione do samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz do samodzielnego ordynowania wyrobów medycznych i wystawiania zleceń. Pielęgniarki będą również miały możliwość wystawiania skierowań na określone badania diagnostyczne. Pielęgniarki z tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnictwa będą mogły na zlecenie lekarza, wystawiać recepty na określone leki jako kontynuację leczenia. Nowe uprawnienia będą dotyczyły tylko pielęgniarek i położnych posiadających wyższe wykształcenie, które będą miały możliwość uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ordynacji leków w ramach kształcenia na studiach I i II stopnia oraz kształcenia podyplomowego (kursu specjalistycznego). Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2016 r.

projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Proponowane zmiany dotyczą zmiany definicji lekarza w trakcie specjalizacji oraz zasad udzielania świadczeń onkologicznych. Zmiany dotyczą m.in. uznania za lekarza w trakcie specjalizacji lekarza, który rozpoczął specjalizację szczegółową - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w poradni specjalistycznej, lekarza który ukończył pierwszy rok specjalizacji w przypadku specjalizacji innych niż wymienione w § 2 pkt 3 lit a i c rozporządzenia oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę, a także lekarza, który ukończył II rok specjalizacji w odniesieniu do specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę. Nowelizacja ma na celu zwiększenie uprawnień lekarzy w trakcie przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ministerstwo proponuje także zmianę brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia poprzez umożliwienie samodzielnego wykonywania świadczeń lekarzom ze specjalizacją I stopnia w odpowiednich dziedzinach medycyny w następujących poradniach specjalistycznych: m.in. diabetologicznej, diabetologicznej dla dzieci, kardiologicznej, nefrologicznej, neurologicznej dziecięcej.
projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu poprawę dostępu do świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych, poprawę zarządzania listami oczekujących oraz procesem zawierania umów z NFZ, a także poprawę funkcjonowania Funduszu. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Proponowane zmiany rozszerzają kompetencje lekarzy POZ w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej. Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2015 r.
projekt zmiany ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Proponowane zmiany mają na celu zagwarantowanie konsultantom bezstronności i eliminacji istniejących konfliktów interesów poprzez wprowadzenie obowiązku składania przez konsultantów oraz kandydatów na konsultantów oświadczeń w zakresie możliwości istnienia konfliktu interesów wynikających np. z członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń z rynku usług medycznych, z posiadanych akcji lub udziałów w powyższych podmiotach, ale także bycia wspólnikiem lub partnerem w tego typu podmiotach, pod rygorem odwołania z pełnionej funkcji. Ponadto konsultanci będą zobowiązani do informowania na bieżąco o otrzymanych darowiznach, wyjazdach krajowych i zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją konsultanta.

projekt zmian w zakresie przepisów regulujących kwestie wystawiania recept lekarskich. Proponowane zmiany dotyczą m.in. umożliwienia lekarzom wypisywania jednorazowo większej ilości leków niż dotychczas. W przedstawionym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 319), proponuje się żeby osoba wystawiająca receptę mogła jednorazowo przepisać pacjentowi ilość leku wystarczającą do maksymalnie 120-dniowego stosowania. Obecnie recepta może obejmować kurację 90-dniową. Ponadto lekarz będzie mógł przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, a jeśli będą to kremy, mazidła, maści lub żele, jednorazowo będzie mógł wystawić pięć takich recept. Osoba uprawniona będzie mogła wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania (z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie będą mogły być zapisane leki na maksymalnie 120-dniową kurację). Nie zmienią się za to zasady przepisywania środków antykoncepcyjnych. W dalszym ciągu w przypadku recept na te środki lekarz będzie mógł przepisać do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania. W związku z powyższymi zmianami, w projekcie proponuje się, aby leki refundowane były wydawane w ilości przeznaczonej do maksymalnie 360-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło również projekt zmian rozporządzenia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, poz. 1216). Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na 90-dniową kurację. Recepty takie będą musiały być zrealizowane w ciągu 30 dni od ich wystawienia.

9 kwietnia 2014 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. 2014 r., poz. 465);
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2014 r., poz. 469).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 67/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za kwiecień 2014 r.

10 kwietnia 2014 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014 r., poz. 473),
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2014 r., poz. 474).


31 marca – 6 kwietnia 2014 r.

31 marca 2014 r.
Minister Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych pod numerem 22 123 98 00. Infolinia jest czynna przez cały tydzień, od godziny 8 do 20.

1 kwietnia 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt zarządzenia implementuje warunki dodatkowo oceniane dla nowego zakresu świadczeń, tj.: "chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny".
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 61/2014 dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez Śląski OW NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie otwarcia ofert.

2 kwietnia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 62/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w sprawie kwalifikacji personelu;
komunikat nr 63/2014 dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez Śląski OW NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w sprawie otwarcia ofert.

3 kwietnia 2014 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 64/2014 dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w rękawy i nogawice uciskowe

4 kwietnia 2014 r.

NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń - luty 2014 r.


24 – 30 marca 2014 r.

24 marca 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

26 marca 2014 r.
NFZ – opublikowano:
•    informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do grudnia 2013 r.;
•    projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
•    informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2013 r.;
•    informację o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 54/2014 dla oferentów ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - interpretacja zapisów zawartych w ankiecie oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ.

27 marca 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 55/2014 dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna – w sprawie przedłużenia terminu składania ofert;
•    komunikat nr 56/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków

28 marca 2014 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 57/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących do poradni specjalistycznych;
•    komunikat nr 58/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zweryfikowania i zaktualizowania danych zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
•    komunikat nr 59/2014 dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne – w sprawie przedłużenia terminu składania ofert.

17 – 23 marca 2014 r.

17 marca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2014 r., poz. 325). Tekst jednolity nie wprowadza nowych zmian do aktu prawnego, stanowi syntezę zmian wprowadzonych w okresie wcześniejszym.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 49/2014 dla oferentów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych na rok 2014 i lata następne.

18 marca 2014 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz. U. 2014 r., poz. 335).;
•    obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2014 r., poz. 332).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 50/2014 dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzajach:
• stomatologia
• rehabilitacja lecznicza
• świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
• opieka paliatywna i hospicyjna
• programy zdrowotne

19 marca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano Komunikat nr 51/2014 dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzaju leczenie stomatologiczne – w sprawie przedłużenia terminu składania ofert.

20 marca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 52/2014 dla świadczeniodawców (nie dotyczy aptek) w sprawie wystawiania faktur i rachunków. W komunikacie ŚOW NFZ przypomina, że wystawca faktury korygującej zobowiązany jest do wskazania na tej fakturze przyczyny korekty.

21 marca 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 13/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.10 – 16 marca 2014 r.

11 marca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 40/2014 dla świadczeniodawców w sprawie odblokowania umów za 2013 rok w celu korygowania błędnej sprawozdawczości we wszystkich rodzajach świadczeń.

12 marca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 42/2014 w sprawie szkoleń dla oferentów przed konkursem ofert w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna;
komunikat nr 43/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie korekty zgonów za 2013 r.

13 marca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 45/2014 dla oferentów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych na rok 2014 i lata następne,
komunikat nr 46/2014 dla oferentów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych na rok 2014 i lata następne,
komunikat nr 47/2014 dla oferentów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych na rok 2014 i lata następne.

14 marca 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014 r., poz. 319). Tekst jednolity nie wprowadza nowych zmian do aktu prawnego, stanowi syntezę zmian wprowadzonych w okresie wcześniejszym.
NFZ – opublikowano projekt zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia, poz. 42). Najistotniejsze zmiany polegają na dodaniu kilku nowych programów lekowych oraz na dodaniu nowych substancji czynnych.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 48/2014 dla świadczeniodawców w sprawie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń. W komunikacie ŚOW NFZ zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia dotyczącego kolejek pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia dla wybranych rodzajów świadczeń, zgodnie z kwestionariuszem, zamieszczonym w plikach dedykowanych na Portalu Świadczeniodawcy.3 – 9 marca 2014 r.

3 marca 2014 r.
NFZ – opublikowano komunikat dla lekarzy i pacjentów, w którym NFZ przypomina, że warunkiem koniecznym przy wystawianiu recept na leki refundowane przez lekarza POZ jest w każdym przypadku, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, udokumentowane rozpoznanie schorzenia - ustalone samodzielnie lub przez innych lekarzy specjalistów - także niebędących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli stan zdrowia tego pacjenta nie wymaga konsultacji specjalistycznej. Zaświadczenie od lekarza z poradni specjalistycznej jest niezbędne tylko w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem i stałą opieką poradni specjalistycznej wymaga okresowego monitorowania, zmiany lub korekty leczenia lub gdy lekarz POZ nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowania leków specjalistycznych.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 35/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w sprawie dokonywania wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Komunikat dotyczy kodów resortowych charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. 

4 marca 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 10/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

5 marca 2014 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 36/2014 w sprawie szkoleń dla oferentów przed konkursem ofert w zakresach: leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, rehabilitacja lecznicza.

6 marca 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 37/2014 dla oferentów w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych na rok 2014 i lata następne.

7 marca 2014 r.

NFZ – opublikowano:
zarządzenie nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2014 r.24 lutego – 2 marca 2014 r.

24 lutego 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 32/2014 dla świadczeniodawców w sprawie interpretacji przepisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W interpretacji zaprezentowanej przez Ministra Zdrowia wskazano, że zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w lp.1 lit. a kolumna 3 ust. 3 - czas pracy poradni rehabilitacji, oznacza, iż co najmniej jeden dzień w tygodniu lekarz poradni rehabilitacji musi pracować od godz. 13:00 do 18:00. Natomiast zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w lp.4 lit. b kolumna 3 ust. 4 pkt 1) lit. a – warunki przyjęcia do rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej – konsultacje neurologiczne, o których mowa w ww. przepisach, dotyczą przyjęć pacjentów z oddziałów chorób wewnętrznych oraz oddziałów pediatrycznych.
Minister Zdrowia – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

25 lutego 2014 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do listopada 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 33/2014 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 01 maja 2014 r. umowy w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, zakres: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego ogłoszonego postępowania konkursowego.

27 lutego 2014 r.

NFZ – opublikowano informację zbiorczą o wynikach kontroli przeprowadzonych w Centrali NFZ oraz oddziałach wojewódzkich NFZ przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 34/2014 dla świadczeniodawców realizujących zawarte na rok 2014 umowy w zakresie położnictwa i ginekologii (kod zakresu: 02.1450.001.02) w sprawie obligatoryjnego obowiązku wykonywania na rzecz uprawnionych pacjentek badań w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy;
•    System Obsługi Potencjału Świadczeniodawcy – dokumentacja;
•    Portal Świadczeniodawcy – dokumentacja;
•    Portal Aneksowanie – dokumentacja.

28 lutego 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających;

•    obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych.


17 – 23 lutego 2014 r.

18 lutego 2014 r.
NFZ – opublikowano komunikat przypominający, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447),  świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazywania w raportach statystycznych informacji dotyczących typu zestawów świadczeń.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 30/2014 dla świadczeniodawców w sprawie kwestionariusza dotyczącego wybranych informacji o listach oczekujących do wskazanych w nim poradni.
Minister Zdrowia – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji.

18 lutego 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.


10 – 16 lutego 2014 r.

10 lutego 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
komunikat nr 24/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za luty 2014 r.,
komunikat nr 25/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku

11 lutego 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 27/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku.

12 lutego 2014 r.
NFZ – opublikowano:
komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny,
zarządzenie nr 5/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 28/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku.

13 lutego 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 29/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku.

14 lutego 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 7/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.3 – 9 lutego 2014 r.

4 lutego 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Zmiany w zarządzeniu dotyczą w szczególności rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

6 lutego 2014 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 22/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku. W komunikacie Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o terminach podpisywania ugód rozliczających 2013 r.

7 lutego 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 r., poz. 177). Tekst jednolity nie wprowadza nowych zmian do aktu prawnego, stanowi syntezę zmian wprowadzonych w okresie wcześniejszym. Powołane obwieszczenie Ministra Zdrowia uwzględnia zmiany wprowadzone: 
    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 583);
    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1531).
Minister Zdrowia – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów. Tekst jednolity nie wprowadza nowych zmian do aktu prawnego, stanowi syntezę zmian wprowadzonych w okresie wcześniejszym.27 stycznia – 2 lutego 2014 r.

28 stycznia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 13/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń w sprawie porównania potencjału wykonawczego zawartego w podpisanych umowach na rok 2014 ze stanem faktycznym;
•    plan zakupu świadczeń na rok 2014 - publikacja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.

30 stycznia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 15/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczania umów w 2014 r. w zakresie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych na fakturze/rachunku;
•    komunikat nr 16/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku. W komunikacie poinformowano, że ostateczny termin podpisania ugód rozliczających rok 2013 to 3 luty 2014 r;
•    komunikat nr 17/2014 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku (w nawiązaniu do komunikatu nr 16/2014). W komunikacie uszczegółowiono termin podpisywania w Delegaturach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ugód rozliczających rok 2013. 

31 stycznia 2014 r.
NFZ – opublikowano informację dotyczącą zasad sprawozdawania świadczeń, w którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, iż sprawozdawanie świadczeń rozliczanych w roku 2014 i latach następnych odbywać się powinno na zasadach określonych w informacji dotyczącej zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 (zaktualizowanej 04.02.2011), ogłoszonej w komunikacie NFZ z dnia 07.02.2011 r. oraz informacji dotyczącej zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta radioterapię i chemioterapię, ogłoszonej w komunikacie NFZ z dnia 1.04.2011 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 19/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku;
•    komunikat nr 20/2014 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2013 roku.
W obu komunikatach ŚOW NFZ przypomina o miejscu i terminie podpisywania ugód rozliczających rok 2013.20 – 26 stycznia 2014 r.

22 stycznia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. 2014 r., poz. 104)
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

23 stycznia 2014 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2014 r., poz. 122)

24 stycznia 2014 r.
NFZ – opublikowano:
informację o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do października 2013 r.
zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
Minister Zdrowia – opublikowano:
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających;
obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej.13 – 19 stycznia 2014 r.

13 stycznia 2014 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

14 stycznia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. 2014 r., poz. 66).

17 stycznia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd (Dz. U. 2014 r., poz. 86),
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. 2014 r., poz. 87),
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. 2014 r., poz. 88),
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. 2014 r., poz. 89).

1 styczna 2014r. - 12 stycznia 2014 r.

2 stycznia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 1/2014 dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie” oraz dla świadczeniobiorców w związku ze zmianami zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne. W komunikacie ŚOW NFZ przypomina, że w dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz zarządzenie nr 90/2013/DSOZ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, które wprowadziły zasadnicze zmiany zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne w tym: nowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i oznaczenie grup, nowe nazewnictwo, nowe limity i procentowe udziały własne świadczeniobiorców w limicie finansowania ze środków publicznych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich zlecania poszerzone m.in. o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z wejściem w życie nowych regulacji ŚOW NFZ poinformował, że zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie zostaną potwierdzone do realizacji ani realizowane. Ponadto ŚOW NFZ poinformował, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz naprawy będą wystawiane na dotychczasowych drukach, ale zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r;
•    komunikat nr 2/2014 dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi w sprawie konieczności złożenia wniosku dotyczącego konta bankowego świadczeniodawcy na rok 2014.

3 stycznia 2014 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę (Dz. U. 2014 r., poz. 4);
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. 2014 r., poz. 10).

7 stycznia 2014 r.
NFZ – opublikowano informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-listopad 2013 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 3/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie zmiany terminu przekazywania całościowych eksportów deklaracji za styczeń 2014 r.

9 stycznia 2014 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
•    komunikat nr 4/2014 dla świadczeniodawców – informacja o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy na rok 2014;
•    komunikat nr 7/2014 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie anektowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

10 stycznia 2014 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 8/2014 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie zmiany terminu przekazywania całościowych eksportów deklaracji za styczeń 2014 r.
Minister Zdrowia – opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego