Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Harmonogram pracy lekarzy stomatologów w ramach umów z NFZ na 2014-2017 

data: piątek, 12 luty 2016

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na posiedzeniu w dniu 10.02.2016 zajęła się tematem harmonogramu pracy lekarzy stomatologów-świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego na podstawie umów ze ŚOW NFZ, podejmując stanowisko i apel w tej sprawie. Wystosowano także pismo do dyrektora ŚOW NFZ w sprawie ostatnich działań m.in. umieszczonej ankiety na portalu świadczeniodawcy.

 

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 lutego 2016

w sprawie: działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku  do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w stosunku do lekarzy dentystów – świadczeniodawców  udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Śląski OW NFZ, na wniosek Prezesa NFZ o pozyskanie opinii świadczeniodawców  na temat wykonywania umów na warunkach proponowanych przez samorząd lekarski, tj. polegających na  dostosowaniu czasu pracy lekarzy dentystów proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego, umieścił na portalu świadczeniodawcy ankietę. Treść i konstrukcja tej ankiety budzi jednak wiele zastrzeżeń. Odpowiedź na żadne z pytań ankiety przygotowanej przez Śląski OW NFZ nie pozwala uzyskać opinii, o którą wnioskuje Prezes NFZ. W ankiecie Okręgowa Rada Lekarska dostrzega także próbę zastraszenia świadczeniodawców, a takie działanie nie może pozostać  bez reakcji ze strony samorządu lekarskiego.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podkreśla, że wszystkie dotychczas podejmowane przez Śląską Izbę Lekarską starania zmierzały do urealnienia umów zawartych przez lekarzy dentystów ze Śląskim OW NFZ i odpowiedniego dostosowania ich warunków. W żadnym z przesłanych do Śląskiego OW NFZ, jak i Centrali NFZ, pism oraz argumentów przedstawianych na spotkaniach   nie wnioskowano o ograniczenie liczby lekarzy dentystów udzielających świadczeń w ramach NFZ bądź skrócenie trwających obecnie umów.

        Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

    Krystian Frey                                          Jacek Kozakiewicz


APEL
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie: czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości   kontraktu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o stosowanie przy zawieraniu kontraktów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna zasady proporcjonalności czasu dostępności do usług zdrowotnych do liczby zakontraktowanych punktów przeliczeniowych.

Okręgowa Rada Lekarska wskazuje na konieczność stosowania w kontraktach zasady proporcjonalnego zmniejszenia czasu pracy i uelastycznienia harmonogramu pracy lekarza w stosunku do zmniejszonej liczby punktów rozliczeniowych.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 15000 punktów rozliczeniowych   w wymiarze 30 godzin czasu pracy  tygodniowo.

Zatem w przypadku przyznania mniejszej liczby punktów aniżeli podana powyżej również wymiar czasu pracy powinien podlegać proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej podobna zasada proporcjonalności winna być stosowana przy zawieraniu kontraktów zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Stosowanie w/w zasad pozwoli na efektywne wykorzystanie niewystarczającej liczby polskich lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska proponuje także, aby w przypadkach zmian  w harmonogramach pracy lekarzy w AOS nie powodujących zmniejszenia potencjału wykonawczego nie powstawał obowiązek aktualizacji tej zmiany w portalu świadczeniodawcy.

       Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                   Okręgowej Rady Lekarskiej

    Krystian Frey                                         Jacek Kozakiewicz


Katowice 2016.02.10

Szanowna Pani
Krystyna Semenowicz-Siuda
p.o. Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

W nawiązaniu do pisma Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2016 r., znak: DDz. 401.116.2016, zalecającego Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ uzyskanie opinii wszystkich świadczeniodawców realizujących obecnie umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne, odnośnie ewentualnego zainteresowania wykonywaniem umów, na warunkach zaproponowanych przez samorząd lekarski (czyli po dostosowaniu czasu pracy lekarza proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego), przedstawiam co następuje.
W wykonaniu ww. zaleceń, Śląski OW NFZ wydał stosowny komunikat oraz przeprowadził wśród lekarzy dentystów – świadczeniodawców ankietę, w której zadano 4 pytania. W żadnym z zadanych pytań nie została ujęta kwestia, o której ustalenie zwrócił się do Śląskiego OW Prezes NFZ. Co więcej, ujęte w ankiecie pytania odbiegały od kluczowego zagadnienia, którym było ustalenie liczby zainteresowanych dentystów, opowiadających się za zmianą umowy, poprzez uwzględnienie proporcjonalnego do liczby przyznanych punktów rozliczeniowych – wymiaru czasu pracy.
Odnosząc się do treści zamieszczonego na portalu świadczeniodawcy komunikatu wskazuję, iż informacja o 5 lekarzach dentystach, którzy wystąpili z indywidualnym wnioskiem o zmianę umowy w zakresie czasu pracy jest informacją nieścisłą. W prowadzonej dotychczas ze Śląskim OW NFZ korespondencji samorząd lekarski w piśmie dnia 20 sierpnia 2014 r. uzyskał od Pani Ewy Momot – ówczesnej Dyrektor Śląskiego OW NFZ informację o braku możliwości zmiany umowy. Powyższa informacja została rozpowszechniona wśród zainteresowanych członków trzech izb lekarskich. Biorąc pod uwagę fakt, iż dalsze rozmowy były prowadzone przez przedstawicieli izb lekarskich w imieniu wszystkich lekarzy dentystów mających kontrakt ze Śląskim OW NFZ,  nieuprawnione jest wskazywanie, że tylko 5 z nich złożyło stosowne wnioski.
Zastrzeżenie budzą ujęte w ankiecie pytania i treść zamieszczonego na stronach Śląskiego OW NFZ komunikatu. Z zamieszczonych informacji wynika zupełnie odmienne od prezentowanego przez Śląską Izbę Lekarską stanowisko. Czytający ankietę lekarz zostaje wprowadzony w błąd. Nigdy bowiem samorządy lekarskie województwa śląskiego nie zamierzały proponować Narodowemu Funduszowi Zdrowia ograniczenia liczby lekarzy dentystów udzielających lub mogących udzielać świadczeń w ramach NFZ. W interesie zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i lekarzy, w trosce o zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń stomatologicznych, było pozostawienie, a nawet zwiększenie liczby lekarzy udzielających świadczeń w tym zakresie.
Co więcej, proponowane przez samorządy lekarskie województwa śląskiego rozwiązanie, zmierzające do zmiany umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych, miało się odbyć w drodze zmiany dotychczasowych umów poprzez zawarcie stosownych aneksów. Za możliwością takiego rozwiązania przemawia zarówno wcześniejsza praktyka stosowana w Śląskim OW NFZ, jak i rozwiązania zastosowane względem obecnie trwających umów w innych oddziałach wojewódzkich NFZ. Dla przykładu wymienić wypada Mazowiecki OW NFZ. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza się z danym lekarzem dentystą za wykonane procedury, przeliczane na punkty rozliczeniowe, a nie - gotowość do udzielania świadczeń. Ponadto w żadnym z wystosowanych do NFZ pism, jak i w trakcie odbytych spotkań nie proponowano przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego w 2016 r., a tym bardziej – konieczności wypowiadania obecnie trwających umów.
Zdziwienie budzi także przekaz płynący z pytania dotyczącego przyszłorocznego (planowanego w 2017 roku) postępowania konkursowego. W trakcie naszych spotkań Śląski OW NFZ prezentował bowiem stanowisko, że uwzględnienie propozycji samorządu będzie możliwe wraz z ogłoszeniem nowego postępowania. Wtedy dyrektor OW ogłaszając postępowanie o udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii będzie mógł wskazać szczególne warunki, odmienne od ogólnie przyjętych rozwiązań. To właśnie wtedy – zdaniem ŚOW NFZ – dyrektor będzie mógł zmniejszyć i dostosować wartość etatu przeliczeniowego (przyznawanych punktów rozliczeniowych) do liczby godzin pracy ujmowanych w harmonogramie czasu pracy lekarza dentysty. Obecnie Fundusz nie zakłada takiego rozwiązania, odchodząc całkowicie od przedstawionego stanowiska. Jednocześnie Śląski OW NFZ wskazuje jakoby zainteresowany był zawarciem w 2017 roku umów na następujących warunkach: pełny wymiar czasu pracy – 30 godzin tygodniowo przy pełnej wartości etatu – 180 000 punktów. Przyjęcie takiego rozwiązania z pewnością negatywnie wpłynęłoby na liczbę lekarzy dentystów mających kontrakt z NFZ, drastycznie ograniczając ich liczbę a równocześnie wpłynęłoby na pogorszenie dostępności dla pacjentów do świadczeń stomatologicznych.
Uwzględniając treść pisma z dnia 23 stycznia br. przesłanego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wnoszę o wykonanie zaleceń Pana Prezesa i podjęcie dalszych, niezbędnych czynności zmierzających do zmiany umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii na warunkach proponowanych przez samorząd.
Jednocześnie przesyłam podjęte w dniu 10 lutego br. stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie działań Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Do wiadomości:
- Dr n. med. Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia RP
- Dr Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes NFZ
- Dr n. med. Maciej Hamankiewicz – Prezes NRL
- Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – Wiceprezes NRL
- Dr Zbigniew Brzezin – Prezes ORL w Częstochowie
- Dr Klaudiusz Komor – Prezes ORL w Bielsku-Białej

 

data: piątek, 05 luty 2016

Szanowne Koleżanki, Koledzy Stomatolodzy.
W związku z toczącymi się od wielu miesięcy rozmowami w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w ramach kontraktów stomatologicznych oraz pismem Prezesa NFZ z dnia 29.01.2016, ŚOW NFZ umieścił na portalu świadczeniodawcy komunikat oraz ankietę.
Konstrukcja ankiety budzi wiele wątpliwości dlatego prosimy o wstrzymanie się z jej wysyłaniem do czasu wydania kolejnego komunikatu, który zostanie opublikowany w poniedziałek 08.02.2016 r.

Komunikat ŚOW NFZ

W związku z pismem samorządu lekarskiego skierowanym do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie dostosowania na terenie województwa śląskiego
harmonogramu pracy dentystów, realizujących umowy w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych do ilości zakontraktowanych w ramach 1 etatu punktów
stomatologicznych, który w chwili obecnej wynosi 108 000 pkt na etat
przeliczeniowy Śląski OW NFZ informuje, że zmiana warunków umowy w
przedmiotowej sprawie może nastąpić wyłącznie w drodze nowego postępowania
konkursowego poprzedzonego wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących umów,
których termin obowiązywania upływa 30 czerwca 2017 r.
W przypadku ogłoszenia nowego postępowania konkursowego w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych etat przeliczeniowy może wynosić 180 000 pkt z
harmonogramem pracy 30 godzin tygodniowo. Powyższe prawdopodobnie spowoduje
spadek liczby kontraktowanych etatów ogólnostomatologicznych o około 43%.
W związku z powyższym, Śląski OW NFZ prosi Świadczeniodawców realizujących
umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych o udzielenie, w terminie
do dnia 10 lutego 2016 r., odpowiedzi na dołączone do komunikatu pytania
ankietowe.
Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie zostanie uznany jako akceptacja
aktualnych warunków obowiązującej umowy, w szczególności, w części
dotyczącej harmonogramów pracy lekarzy.
Uzyskane informacje mogą mieć wpływ na dalszą kontynuację realizowanych
przez Państwa umów oraz warunki kontraktowania świadczeń stomatologicznych w
latach następnych.
Wypełnione ankiety, z dopiskiem ankieta stomatologiczna, proszę przesyłać
pocztą na adres: Śląski OW NFZ, ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice
lub mailem na adres:
kancelaria@nfz-katowice.pl albo
ankieta_stomatologiczna@nfz-katowice.pl lub faksem nr: 32/735 15 71 albo
32/735 15 72.
źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ, Stomatologii i Rehabilitacji
tel.32/735 17 75; 32/735 17 46; 32/735 17 69

 

Spotkania i korespondencja w sprawie harmonogramu w okresie od września do grudnia 2015.

W dniu 3 grudnia 2015 odbył się w centrali NFZ spotkanie w którym uczestniczyli: Wiceprezes NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler, Prezes ORL Jacek Kozakiewicz oraz Prezes NFZ Tadeusz Jendrzejczyk.

Notatka ze spotkania w załącznikach poniżej.

 

Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r.

Szanowny Pan
Tadeusz Jędrzejczyk
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia


W imieniu lekarzy dentystów – świadczeniodawców działających na obszarze właściwości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, tj. członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie i Śląskiej Izby Lekarskiej, zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji i wsparcie w rozwiązaniu sprawy związanej z możliwością proporcjonalnego zmniejszenia minimalnej liczby godzin świadczenia usług dla etatu przeliczeniowego w zawartych pomiędzy lekarzami dentystami a Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Sprawa lekarzy dentystów działających na terenie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ była przedmiotem zainteresowania Pana Prezesa, jednakże z uwagi na negatywne stanowisko Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach – Pani Ewy Momot pomimo kilkukrotnych spotkań i prowadzonej korespondencji, pragnę przedstawić sprawę, z uwzględnieniem wcześniejszych zasad obowiązujących w Oddziale i obecnego stanowiska Oddziału.
We wcześniejszym okresie kontraktowym (obowiązującym od 2011 do połowy 2014 roku) w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, Pan Zygmunt Klosa, wyraził zgodę na zmniejszenie wymiaru czasu pracy lekarzy dentystów, z stosunku do ogólnych zasad wynikających z ówcześnie obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ nr 59/2009/DSOZ. Przez cały okres realizacji ww. umów przyjęto, że w stosunku do jednego etatu przeliczeniowego – w związku ze zmniejszonym planem finansowym przy  jednoczesny pozostawieniu takiej samej liczby lekarzy dentystów świadczących usługi w ramach NFZ – minimalny wymiar czasu pracy lekarzy dentystów wynosił 15 godzin tygodniowo, przy pozostawieniu świadczeniodawcy wyboru pracy – odpowiednio 5 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie (w tym 2 dni do godziny 18) lub 3 dni po 5 godzin dziennie (w tym minimum 2 dni do godziny 18).
W związku z ogłoszonym w marcu 2014 r. konkursem ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne przedstawiciele trzeb izb lekarskich dwukrotnie występowali do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach o utrzymanie dotychczas obowiązujących zasad, tj. ustalenie wartości etatu przeliczeniowego na poziomie 8.500 punktów przeliczeniowych przy równoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości godzin wymaganych w ramach tego etatu. Podjęte działania wynikało z chęci utrzymania liczby lekarzy dentystów świadczących usługi stomatologiczne w ramach NFZ, biorąc pod uwagę zmniejszoną liczbę środków pieniężnych zaplanowanych na ten cel w budżecie Oddziału. Jednakże pomimo wcześniejszych ustaleń, Dyrektor ŚOW NFZ na etapie ogłaszania postępowania konkursowego ani w późniejszym czasie nie zastosował ww. zasad i nie zmienił umów w tym zakresie. Jednocześnie Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach wskazał, że w trakcie realizacji umów nie jest możliwa zmiana ww. zapisów z uwagi na treść przepisu art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.    
W związku z zainteresowanie sprawą Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisja ta wystąpiła do Pana Prezesa o zajęcie stanowiska w ww. sprawie. W odpowiedzi uzyskano informację, że w zakresie uprawnień Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ pozostaje ustalenie innej wartości etatu przeliczeniowego oraz liczby dni/ godzin pracy w ramach zmienionego etatu.
W 2015 roku Śląska Izba Lekarska również podejmowała działania zmierzające do aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Prowadzana korespondencja w sprawie oraz spotkania (odbyte w dniu 13 października 2015 r. i 2 listopada 2015 r. w siedzibie Oddziału)  nie doprowadziły do zmiany stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.  
Odnosząc się do merytorycznej podstawy możliwości zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z uwzględnieniem dostosowania czasu pracy proporcjonalnie do wielkości etatu przeliczeniowego – raz jeszcze podkreślić należy – pozostaje w kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego. Jednakże pomimo przyznanego dyrektorowi oddziału wojewódzkiego uprawnienia, Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach zmienił jedynie wielkość etatu przeliczeniowego, przy niezmienionym czasie pracy. Podjęcie takich działań – proporcjonalne zmniejszenie czasu pracy pozostawałoby w zgodzie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 77/2013/DSOZ – obowiązującym w dacie prowadzonego przez Śląski OW NFZ postępowania konkursowego, jak i zarządzenia nr 94/2014/DSOZ – aktualnie obowiązującym.
W myśl powołanego wyżej zarządzenie Prezesa NFZ – wartość punktowa wynosi 15.000 punktów a minimalny czas pracy dla tej ilości punktów wynosi 30 godzin na tydzień, to na pół etatu – wartość punktowa wynosi 7.500 a minimalny czas pracy – 15 godzin na tydzień. Tym samym, zmniejszenie czasu dostępności do usług stomatologicznych będzie odpowiadało wskazanej zasadzie proporcjonalności.
Ponownie warto również zwrócić uwagę na stosowaną w trakcie realizacji poprzednich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ praktykę. Przepisy regulujące kwestię realizacji umów w zakresie stomatologii nie uległy zmianie (pomimo zmian zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie), tym samym dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązania przyjętego przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w 2010 r. Niezależnie od powyższego, zarówno Fundusz – Centrala, jak i oddziały wojewódzkie – proponują świadczeniodawcom w toku realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarcie aneksów, zmieniających dotychczasowe postanowienia. Również w innych oddziałach wojewódzkich stosowana była i jest praktyka zawierania umowy z obniżonym wymiarem czasu świadczenia usług dla etatu przeliczeniowego. Dla przykładu wypada wymienić Mazowiecki OW NFZ, w którym jako zasadę przyjęto 7.000 do 9.000 punktów przy równoczesnym zapewnieniu proporcjonalnej liczby godzin pracy do ilości punktów. W tym Oddziale ogłaszając postępowanie konkursowe uwzględniono zapisy zarządzenia Prezesa NFZ nr 77/2013/DSOZ, zgodnie z którym 15.000 punktów rozliczeniowych wymaga dostępności w wymiarze 30 godzin na tydzień (w załączeniu przykładowe ogłoszenia). Jednocześnie, tamtejszy Oddział Wojewódzki podpisując umowy z lekarzami dentystami, uwzględnił przyznaną wielkość punktów rozliczeniowych (7.000 do 9.000) do zmniejszonego czasu pracy. Przy ogłoszeniu postępowań konkursowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych stosowano analogiczną treść ogłoszenia. Tym samym, różnicowanie dalszych zasad działania Funduszu ma wpływ na sytuację wszystkich świadczeniodawców.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje o stanie sprawy, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska. Jednocześnie załączam prowadzoną pomiędzy Śląską Izbą Lekarską a Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach korespondencję w sprawie czasu pracy lekarzy dentystów.  

 
Załączniki:
- pismo Przewodniczącej Komisji Stomatologicznej z dnia 7 grudnia 2009 r.,
- pismo ŚOW NFZ z dnia 31 grudnia 2009 r., znak: WSOZ-II-STM-073-38/3216/mkk09,
- pismo do Pana Tomasza Uhera – Dyrektora ŚOW NFZ w Katowicach,
- pismo ŚIL z dnia 12 marca 2014 r., znak: ŚIL/RP/27/1533/2014,
- pismo Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2014 r., znak: WSOZ-II-STM-074-49/1369/ep/14,
- pismo Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: NRL/KS/45/2287/2014,
- pismo Prezesa NFZ z dnia 2 marca 2015 r., znak: DSOZ.401.163.2015,
- pismo ŚIL z dnia 26 maja 2015 r.,
- odpowiedź Dyrektora ŚOW NFZ z dnia 24 czerwca 2015 r.,
- pismo ŚIL z dnia 1 lipca 2015 r.,
- pismo Dyrektora ŚOW NFZ z dnia 22 lipca 2015 r.
- pismo ŚIL z dnia 13 października 2015 r. wraz z opinią prawną,
- pismo ŚIL z dnia 16 października 2015 r.,
- odpowiedź Dyrektora ŚOW NFZ z dnia 6 listopada 2015 r.

W dniach 13 października oraz 2 listopada 2015 r., z inicjatywy Komisji Stomatologicznej i Prezesa ORL w Katowicach, w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyły się spotkania dotyczące czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych z ŚOW NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień właściwego zarządzenia Prezesa NFZ.
Ustalono, że Dyrektor ŚOW NFZ zwróci się na piśmie do Prezesa NFZ o uzyskanie jednoznacznej interpretacji dot. możliwości zmniejszenie czasu pracy proporcjonalnie do ilości punktów rozliczeniowych.


NOTATKA ZE SPOTKANIA 2 11.2015
W dniu 2 listopada 2015 r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
- ze strony Oddziału – Pani Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ oraz Krzysztof Lasko – radca prawny ŚOW NFZ
- ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach, Rafał Kiełkowski  – Wiceprezes ORL w Katowicach oraz Alina Stępnik-Mardzyńska – Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach.
Ponownie przedmiotem spotkania było omówienie kwestii czasu pracy lekarzy dentystów w stosunku do ilości przyznanych punktów rozliczeniowych, z uwzględnieniem dodatkowej korespondencji  skierowanej przez  Prezesa  ORL  w Katowicach z dnia 16 października 2015 r.
Pomimo tego strony nie doszły do zadawalającego porozumienia i ustaliły, że Dyrektor ŚOW NFZ zwróci się na piśmie do Prezesa NFZ o uzyskanie jednoznacznej interpretacji dot. możliwości zmniejszenie czasu pracy proporcjonalnie do ilości punktów rozliczeniowych. W piśmie zostaną wykorzystane argumenty przedstawione przez obie zainteresowane strony oraz materiał zgromadzony  w tej sprawie (opinie prawne, ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego z innych oddziałów wojewódzkich NFZ, korespondencja z Prezesem NFZ)

NOTATKA ZE SPOTKANIA 13.10.2015
W dniu 13 października 2015 r., z inicjatywy Komisji Stomatologicznej i Prezesa ORL w Katowicach, w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
- ze strony Oddziału – Pani Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ
- ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach, Beata Jarczewska-Głośnicka  – Wiceprezes ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Alina Stępnik-Mardzyńska – Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach, Katarzyna Różycka – radca prawny Śląskiej Izby Lekarskiej.
Spotkanie dotyczyło czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych z ŚOW NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień właściwego zarządzenia Prezesa NFZ.
Prezes ORL w Katowicach, występując w imieniu lekarzy dentystów – członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie i Śląskiej Izby Lekarskiej, działających na obszarze właściwości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, wręczył Dyrektor ŚOW NFZ pismo z wnioskiem o zawarcie aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, mocą których proporcjonalnie zmianie uległby czas świadczenia usług stomatologicznych w stosunku do przyjętej i obowiązującej wartości punktów rozliczeniowych. W piśmie przedstawiono szczegółowe uzasadnienie, na poparcie stanowiska lekarzy dentystów.
W trakcie spotkania poszczególni jego uczestnicy raz jeszcze zaprezentowali swoje stanowisko oraz dodatkowe uzasadnienie proponowanych zmian, w tym możliwości rozwiązania opisanej sytuacji. Co więcej przedstawiciele ŚIL podali, jakie rozwiązania dot. czasu pracy lekarzy dentystów funkcjonują w innych oddziałach wojewódzkich NFZ. Na tej podstawie wskazać należy, że jedynie w ŚOW NFZ występuje dysproporcja w ilości przyznanych punktów rozliczeniowych w stosunku do czasu przyznanego na ich realizację.
Przedstawiciele ŚOW NFZ podnieśli, że zmiany tego typu powinny być dokonywane na etapie prowadzonych konkursów, a nie w trakcie obowiązujących kontraktów.
Ustalono, że Dyrekcja ŚOW NFZ przeanalizuje raz jeszcze możliwość zmiany czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Spotkania i korespondencja w sprawie harmonogramu w okresie od maja do sierpnia 2015.

W środę 1 lipca br. gościem posiedzenia Prezydium ORL była Ewa Momot, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na zaproszenie prezesa ORL, Jacka Kozakiewicza w posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele innych Izb województwa śląskiego: Romuald Górniak - zastępca sekretarza ORL w Częstochowie i Maciej Skwarna - wiceprezes ORL w Bielsku - Białej oraz przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z NFZ ORL w Katowicach, Leszek Jagodziński. Spotkanie poświęcono omówieniu istotnych, z punktu widzenia poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty kwestii, których tematy zostały uzgodnione drogą korespondencyjną; m.in.:

- zawiadamiania o czasie i trybie kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnym z przepisami prawa,
- harmonogramu pracy lekarzy stomatologów w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości kontraktu,
- imiennego harmonogramu pracy lekarzy w AOS, jego uzasadnienia i powodów ścisłego przestrzegania, utrudniającego pracę i wykonywanie wielu innych obowiązków zawodowych lekarzy.
- możliwości udostępniania przez ŚOW NFZ aplikacji służącej weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń limitowanych czasowo lub ilościowo.
Na zakończenie spotkania prezes ORL przekazał pani dyrektor w formie pisemnej kolejne pytania z prośbą o ustosunkowanie się do nich ŚOW NFZ. Wstępnie uzgodniono również termin kolejnego spotkania.

Poniżej zamieszczona w odpowiedniej kolejności pełna treść korespondencji ŚIL ze ŚOW NFZ:

http://www.izba-lekarska.org.pl/912-dyrektor_sow_nfz_gosciem_prezydium_orl_072015

 

6 marca do KS NRL wpłynęła odpowiedź Centrali NFZ (oparta na wyjaśnieniach dyrektora ŚOW NFZ), która jednak nie zmieniła obowiązujących zasad.
Harmonogram czasu pracy lekarzy stomatologów pozostaje bez zmian.

 Rafał Kiełkowski

 
KS ORL przygotowała projekt pisma do dyrektora Centrali NFZ, które w naszym imieniu wystosowała Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (poniżej). W załącznikach dostępna jest także opinia prawna, o której mowa w piśmie, a którą na nasze zlecenie wykonał mec. Tomasz Pęcherz.

 Rafał Kiełkowski

 

NRL/KS/45/      /2014    Warszawa, dnia  grudnia 2014 r.

            Pan
            Tadeusz Jędrzejczyk
            Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
           

W związku z otrzymaniem od przedstawicieli Komisji Stomatologicznych Okręgowych Izb Lekarskich z Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy niepokojących informacji dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zwracam się z uprzejmą prośbą  o udzielenie informacji i zajęcie stanowiska w następującej sprawie:
 W związku konkursem ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,  na podstawie uprawnień wynikających  z zarządzenia Nr 77/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustanowił wartość etatu przeliczeniowego na poziomie  8 500 pkt. nie zmieniając jednak proporcjonalnie wymiaru czasu pracy wymaganego w ramach etatu. Dla 1 etatu przeliczeniowego określonego w zarządzeniu na poziomie 15 000 pkt. wymiar czasu pracy wynosi 30 godzin na tydzień.
    Inna wartość etatu przeliczeniowego z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy w harmonogramie lekarzy dentystów funkcjonowała na terenie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu od 2009 roku. Odstąpienie od tej zasady w zakończonym postępowaniu konkursowym przy niezmienionych podstawach prawnych budzi zastrzeżenia co do prawidłowości postępowania Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, tym bardziej, że na terenie innych oddziałów wojewódzkich, przy zmniejszanym wymiarze punktowym etatu, zmniejsza się proporcjonalne wymiar czasu pracy lekarzy dentytsów.
    Z przekazanych nam informacji wynika, że Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu odmówił uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez lekarzy dentystów o proporcjonalne zmniejszenie wymiaru ilości godzin pracy w ramach etatu przeliczeniowego  powołując się w uzasadnieniu na przepis art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, że nieważna jest zmiana zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
    Pragnę również poinformować, że dysponujemy, przygotowaną w przedmiotowej kwestii opinią prawną, która podważa zasadność powoływania się w tej sytuacji na zapisy art 158 ust. 1 przedmiotowej ustawy oraz jednoznacznie wskazuje, że w trakcie obowiązywania umowy  dopuszczalne jest zmniejszenie liczby godzin świadczenia usług przez lekarza dentystę, ustalonej dla tzw. etatu przeliczeniowego, a określonej w zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w stosunku do minimalnej liczby godzin świadczenia tych usług, określonej w ofercie złożonej w konkursie ofert. Zmiana taka powinna nastąpić w wyniku podjęcia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego na podstawie par. 2 ust. 2 zarządzenia  Zarządzenie Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.


Pismem z dnia 20 sierpnia 2014 dyrektor ŚOW NFZ Ewa Momot nie wyraziła zgody na zmniejszenie harmonogramu godzin pracy lekarzy stomatologów w ramach umów z NFZ.
 

 Rafał Kiełkowski

 
ŚIL/RP/27/1533/2014                                                                        Katowice, 12.03.2014 r
 
 
Sz. Pani
Barbara Bulanowska
Dyrektor Śląskiego OW NFZ
w Katowicach

 
                W związku z ogłoszonym konkursem ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne dyrektor Oddziału Śląskiego NFZ na mocy uprawnień wynikających z zarządzenia Nr 77/2013/DSOZ Prezesa NFZ ustanowił wartość etatu przeliczeniowego na poziomie 8 500 punktów.
Śląska Izba Lekarska reprezentując środowisko śląskich stomatologów - świadczeniodawców  przystępujących do postępowania konkursowego zwraca się z prośbą o proporcjonalne zmniejszenie ilości godzin wymaganych w ramach etatu.
            Inna wartość etatu przeliczeniowego niż wymieniona w rozporządzeniu funkcjonuje na terenie ŚOW NFZ od wielu lat. Od wielu lat na wniosek ŚIL ustalany jest także inny - niższy wymiar godzin  zakontraktowanych w ramach harmonogramu pracy świadczeniodawców.
Prosimy o uwzględnienie tej zasady także w umowach podpisywanych ze świadczeniodawcami wyłonionymi w wyniku trwającego postępowania konkursowego.

Z poważaniem
Rafał Kiełkowski
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

Załączniki