Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2015 
28 grudnia 2015 r. – 3 stycznia 2016 r.

28 grudnia 2015 r.

Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu (Dz. U. 2015, poz. 2192);
2. Opublikowano ustawę z 16 grudnia 2015 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 2198). Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia umów z NFZ do 30 czerwca 2017 r.
3. Opublikowano ustawę z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2015, poz. 2199). W ustawie doprecyzowano m.in., że środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów będą pochodzić z Funduszu Pracy;
4. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. 2015, poz. 2210).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 140/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych cudzoziemcom, którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia autoryzacji jednostkom w celu ich notyfikacji w zakresie wyrobów, wysokości opłat za złożenie wniosków w tym zakresie oraz prowadzenia kontroli jednostek ubiegających się o autoryzację i jednostek notyfikowanych;
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego;
5. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego i wysokości opłat za złożenie tych wniosków;
6. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów;
7. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie zgłoszeń dotyczących wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży;
8. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów.

29 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych (Dz.U. 2015, poz. 2225);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2015, poz. 2247).
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 103/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
2. Opublikowano zarządzenie nr 104/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS;
3. Opublikowano zarządzenie nr 105/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 142/2015 dla świadczeniodawców w związku z aneksami zmieniającymi treść umów zawartych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów.

30 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. 2015, poz. 2323).
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 106/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne;
2. Opublikowano zarządzenie nr 107/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia  unikalnego numeru identyfikującego receptę.

31 grudnia 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano informację dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane;
2. Opublikowano zarządzenie nr 108/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 144/2015 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015  roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.


21 – 27 grudnia 2015 r.


21 grudnia 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu (Dz. U. 2015, poz. 2153). Rozporządzenie wchodzi w życie 4 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 97/2015/BK  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2.    Opublikowano uchwałę nr 21/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2015 r.;
3.    Opublikowano uchwałę nr 22/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.;
4.    Opublikowano uchwałę nr 23/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych;
5.    Opublikowano uchwałę nr 24/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.;
6.    Opublikowano uchwałę nr 27/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 138/2015 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept.

22 grudnia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r.;
2.    Opublikowano zarządzenie nr 98/2015/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 139/2015 dla świadczeniodawców w sprawie zasad wpisywania pacjentów na listy oczekujących.

23 grudnia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących;
2.    Opublikowano zarządzenie nr 99/2015/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne;
3.    Opublikowano zarządzenie nr 100/2015/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
4.    Opublikowano zarządzenie nr 101/2015/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne;
5.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
6.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
ŚOW NFZ – opublikowano plan zakupu świadczeń na rok 2016 Śląskiego OW NFZ.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.


14 – 20 grudnia 2015 r.


14 grudnia 2015 r.

NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 91/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  14 grudnia  2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
2. Opublikowano zarządzenie nr 92/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  14 grudnia  2015 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych.

15 grudnia 2015 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 135/2015 dla lekarzy/lekarzy dentystów w sprawie leków zawierających substancję czynną Hydroxycarbamidum;
2. Opublikowano komunikat nr 136/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 02.1580.001.02 – świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

16 grudnia 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 93/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  16 grudnia  2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
2. Opublikowano zarządzenie nr 94/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  16 grudnia  2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 137/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w sprawie oprogramowania służącego do kwalifikacji pacjenta oraz do monitorowania.

17 grudnia 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 95/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  17 grudnia  2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna;
2. Opublikowano zarządzenie nr 96/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  17 grudnia  2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

18 grudnia 2015 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zapewnienia bezpłatnego dostępu do niektórych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.


7 – 13 grudnia 2015 r.

8 grudnia 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069). Rozporządzenie wchodzi w życie w części 22 grudnia 2015 r., a w części 1 stycznia 2016 r. i m.in. przywraca książeczkę zdrowia dziecka.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 85/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe);
2. Opublikowano zarządzenie nr 86/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryterium oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3. Opublikowano zarządzenie nr 87/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
4. Opublikowano zarządzenie nr 88/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 133/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w związku z uruchomieniem systemu monitorowania programów terapeutycznych dla ww. programu lekowego.

9 grudnia 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.


10 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych (Dz. U. 2015, poz. 2101);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz. U. 2015, poz. 2105);
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2015 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim (Dz. U. 2015, poz. 2106).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 89/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

11 grudnia 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 90/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 11 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 134/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdana z list oczekujących za listopad 2015 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.12.2015 r.)


30 listopada – 6 grudnia 2015 r.

30 listopada 2015 r.

Dziennik Ustaw
1. Opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2015, poz. 1994). Ustawa wchodzi w życie 30 maja 2016 r.
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. 2015, poz. 1997). Rozporządzenie wchodzi w życie 30 sierpnia 2016 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 83/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

1 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw - opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. 2015, poz. 2007).

2 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu  zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. 2015, poz. 2013). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wydanie tegoż rozporządzenia jest związane z nowelizacją ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016);
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. 2015, poz. 2017);
4. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną (Dz. U. 2015, poz. 2018).
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 127/2015 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016;
2. Opublikowano komunikat nr 128/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – październik 2015 roku.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych;
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych;
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych;
5. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji;
6. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

3 grudnia 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 84/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 129/2015 dla świadczeniodawców w sprawie wpisów pacjentów na listy oczekujących;
2. Opublikowano komunikat nr 130/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) .

4 grudnia 2015 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015, poz. 2040). Rozporządzenie wchodzi w życie 18 grudnia 2015 r.;
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 2045). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.


23 – 29 listopada 2015 r.


23 listopada 2015 r.

NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 78/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
2. Opublikowano zarządzenie nr 79/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe;
3. Opublikowano zarządzenie nr 80/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 123/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w związku z uruchomieniem elektronicznej kwalifikacji pacjentów do leczenia w programie.

24 listopada 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 81/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
2. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców oraz osób posiadających umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 124/2015 dla świadczeniodawców w sprawie aneksowania umów wieloletnich w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2016.

25 listopada 2015 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2015, poz. 1947). Rozporządzenie zmienia warunki, które muszą spełnić osoby, które chcą wykonywać obowiązkowe szczepienia ochronne i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1948). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (Dz. U. 2015, poz. 1949). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
4. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. 2015, poz. 1950). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;,
5. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wydania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. 2015, poz. 1951). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
6. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. 2015, poz. 1952);
7. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. 2015, poz. 1953);
8. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 2015, poz. 1958).
NFZ – opublikowano uchwałę nr 20/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 24 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 125/2015 dla świadczeniodawców zainteresowanych realizacją umowy w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie 04.1780.008.02 – program terapii zaburzeń preferencji seksualnych. 

26 listopada 2015 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2015, poz. 1971). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych (Dz. U. 2015, poz. 1975). Rozporządzenie wchodzi w życie 21 marca 2016 r.


27 listopada 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 126/2015 w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015, poz. 1979);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2015 r.;
3. Opublikowano ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1991). Ustawa zmienia szereg przepisów, m.in. te dotyczące organizacji specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz te dotyczące prowadzenia dokumentacji elektronicznej.


16 – 22 listopada 2015 r.


16 listopada 2015 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

17 listopada 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1887). Ustawa reguluje m.in. zasady funkcjonowania centrów urazowych dla dzieci.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 76/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.
2. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców, którzy podpisali umowy na realizację programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)”.

18 listopada 2015 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1893). Ustawą zmieniono art. 19c ust. 3 pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a tym samym zmianie uległ zakres danych gromadzonych przez okręgowe rady lekarskie w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano art. 74 ust. 3 usprawniający dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego przez przedsiębiorców. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
2.    Opublikowano ustawę z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916). Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

19 listopada 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1918).
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 listopada 2015 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
2.    Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 121/2015 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym oraz radioterapia w sprawie informacji dotyczących zakwaterowania oraz oceny statusu sprawności pacjenta według skali ZUBRODA-ECOG-WHO.
Minister Zdrowia – brak zmian

20 listopada 2015 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 122/2015 dla świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów na 2016 rok.


9 – 15 listopada 2015 r.

9 listopada 2015 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci;
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń;
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

10 listopada 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

12 listopada 2015 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 118/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2015 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.11.2015 r.);
2.    Opublikowano komunikat nr 119/2015 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie uzgodnień na rok 2016 w trybie aneksowania umów;
3.    Opublikowano komunikat nr 120/2015 dla świadczeniodawców, realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70) w sprawie procesu kwalifikacji pacjentów do udziału w programie.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

13 listopada 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informację (Dz. U. 2015, poz. 1867).2 – 8 listopada 2015 r.

2 listopada 2015 r.

Dziennik Ustaw
1. Opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 – 2018 (Dz. U. 2015, poz. 1770);
2. Opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015, poz. 1771). Nowelizacja dotyczy przeprowadzania badań klinicznych produktów leczniczych.

3 listopada 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2015, poz. 1779).
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn oraz sołectwom: Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec;
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

5 listopada 2015 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną;
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

6 listopada 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. 2015, poz. 1819). 
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 73/2015/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i przeprowadzenia kontroli wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne;
2. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne;
3. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
4. Opublikowano uchwałę nr 18/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r;
5. Opublikowano uchwałę nr 19/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.


26 października – 1 listopada 2015 r.

27 października 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydatów na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz.U. 2015, poz. 1718).
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie;
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych;
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu;
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury;
5. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

28 października 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 2015, poz. 1727).
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 111/2015 dla świadczeniodawców w sprawie oświadczeń załączanych do składanych dokumentów finansowych;
2. Opublikowano sprostowanie do komunikatu nr 110/2015 dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70).

29 października 2015 r.

Dziennik Ustaw
1. Opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1735). Zmiana dotyczy opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające zasiłek macierzyński;
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. 2015, poz. 1739). Rozporządzenie ustala listę w/w środków, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, a także na które pielęgniarki i położne mogą wystawić receptę;
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. 2015, poz. 1740).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 72/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 115/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – wrzesień 2015 roku.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii.

30 października 2015 r.
Dziennik Ustaw
1. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 października 2015 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 2015, poz. 1747);
2. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 października 2015 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 2015, poz. 1748);
3. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji (Dz. U. 2015, poz. 1750);
4. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 2015, poz. 1752);
5. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 2015, poz. 1745).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej.


19 – 25 października 2015 r.

19 października 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1640). Większość przepisów ustawy wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa zmienia przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz udziału w kształceniu innych zawodów medycznych, obliczania przerwy w wykonywaniu zawodu, a także dostępu cudzoziemców do zawodu pielęgniarki i położnej.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 110/2015 dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) –program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B .70) w sprawie karty kwalifikacji pacjenta do leczenia w programie.

20 października 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 71/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (zdrowotne).

21 października 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 1660). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r. i zmienia regulacje dotyczące szybkiej terapii onkologicznej.

22 października 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania.

23 października 2015 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. 2015, poz. 1686). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r. i określa szczegółowe wymagania jakim powinna odpowiadać dokumentacja ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków.
2.    Opublikowano ustawę z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 1692). Ustaw wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i zmienia krąg podmiotów uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 46 ustawy.
3.    Opublikowano ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 1697). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i zmienia określone regulacje w stosunku do jednostek medycyny pracy Służby Więziennej, a także podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności.
NFZ
1.    Opublikowano komunikat DGL - informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, narastająco od stycznia do lipca 2015 r.
2.    Opublikowano informację dla świadczeniodawców w przedmiocie dokonywania wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących.


12 – 18 października 2015 r.


12 października 2015 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekty:
- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
- rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

14 października 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1612), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.
ŚOW NFZ – zamieszczono komunikat nr 108/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z udziałem pielęgniarek i położnych wykonujących ten zawód u danego świadczeniodawcy w sprawie realizacji postanowień zawartych w aneksach do umów dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych (aneksy oznaczone literą „Z”)

15 października 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1627), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
NFZ – zamieszczono do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 5 listopada 2015 r.
ŚOW NFZ – zamieszczono komunikat nr 109/2015 dla świadczeniodawców, którzy zostali wybrani do realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - program leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (załącznik B.70)

16 października 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 – dotyczy sprawy z wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1633)
NFZ – opublikowano zarządzenie Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków28 września – 4 października 2015 r.

28 września 2015 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekty:
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centrum Onkologii − Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków
- rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

29 września 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz.U. z 2015 r. poz. 1481), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1495), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
NFZ – opublikowano zrządzenie Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków; zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
ŚOW NFZ – zamieszczono komunikat nr 106/2015 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2014

30 września 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1501), rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1510), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
NFZ – opublikowano:
- zarządzenie Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania;
- zarządzenie nr 64/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok, zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ŚOW NFZ – zamieszczono komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.

1 października 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2015 r. poz. 1514), rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
ŚOW NFZ – opublikowano wykaz (wraz z załącznikami) oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego

2 października 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
- projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia21 – 27 września 2015 r.


21 września 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. 2015, poz. 1424).

22 września 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

24 września 2015 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 102/2015 dla świadczeniodawców w sprawie dokonywania wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących;
2.    Opublikowano komunikat nr 103/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiące styczeń – sierpień 2015.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii.14– 20 września 2015 r.


22 -28 czerwca 2015 r.


24 czerwca 2015 r.
NFZ – opublikowano komunikat o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych. 
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 65/2015 dla świadczeniodawców w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących.

25 czerwca 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 31/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

26 czerwca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne (Dz. U. 2015, poz. 888). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ
1. Opublikowano uchwałę nr 4/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.
2. Opublikowano uchwałę nr 5/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.


15 – 21 czerwca 2015 r.

15 czerwca 2015 r.

NFZ
1.  Opublikowano zarządzenie nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

17 czerwca 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 64/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ za miesiąc styczeń – maj 2015 roku.

18 czerwca 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2015 w Narodowym Funduszu Zdrowia.

19 czerwca 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.


8 – 14 czerwca 2015 r.

10 czerwca 2015 r.

NFZ – opublikowano komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zaproszenie do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie opieki paliatywnej i hospitacyjnej, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.
ŚOW NFZ - opublikowano komunikat nr 58/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za czerwiec 2015 r.

11 czerwca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, Poz. 788).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 59/2015 wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2015 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.06.2015 r.)

12 czerwca 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Opinie można nadsyłać do 26 czerwca 2015 r.
2. Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Opinie można nadsyłać do 26 czerwca 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 60/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w sprawie konieczności uzupełnienia danych w systemie SMPT.


1 – 7 czerwca 2015 r.

1 czerwca 2015 r.

NFZ
1. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.
2. Opublikowano zarządzenie nr 28/2015/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu S1”.

2 czerwca 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

3 czerwca 2015 r.
Minister Zdrowia
1. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko – dentystyczny.
2. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
3. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
4. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.


25 – 31 maja 2015 r.

25 maja 2015 r.

NFZ
1.Opublikowano zarządzenie nr 25/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2.Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad sprawozdania świadczeń rozliczanych skalą degresywną w chemioterapii, w aspekcie świadczeń związanych z pobytami łączonymi, np. brachyterapią.

26 maja 2015 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

28 maja 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano ogłoszenie w sprawie odwołania postępowania w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych z zakresem skojarzonym – śląskie.

29 maja 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz. U. 2015, Poz. 744). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 27/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ
1.Opublikowano oświadczenie z 29 maja 2015 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju: leczenie stomatologiczne.
2.Opublikowano ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych z zakresem skojarzonym – śląskie.
3.Opublikowano oświadczenie z 29 maja 2015 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju: rehabilitacja lecznicza – rehabilitacja neurologiczna – grupa powiatów subregionu centralnego.


18 – 24 maja 2015 r.

18 maja 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i i jej składniki w 2016 r.

19 maja 2015 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 51/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) w związku z planowanymi od 1 września br. zmianami mającymi na celu refundację sildenafilu jedynie w ramach nowego programu: „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP)”.
2. Opublikowano komunikat nr 52/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń POZ za miesiąc styczeń kwiecień 2015 roku.

20 maja 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.


11 – 17 maja 2015 r.

11 maja 2015 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Uwagi można zgłaszać do 25 maja 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano ogłoszenia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe: - leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży – śląskie; - leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem z zakresem skojarzonym – śląskie; - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych z zakresem skojarzonym – subregion centralny, południowy, zachodni i północny; - leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych z zakresem skojarzonym – śląskie.

12 maja 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 50/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za kwiecień 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.05.2015 r.)
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.

13 maja 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

14 maja 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz. U. 2015, Poz. 674). Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz o przeciwwskazaniu do przewożenia do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r. 


15 maja 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, Poz. 675). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 22/2015/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów.


4 – 10 maja 2015 r.

4 maja 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt: U 8/14. W wyroku orzeczono o niezgodności niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. 2015, Poz. 602). 

6 maja 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 maja 2015 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie nr 84/2014/DSOZ z 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne. Projekt zarządzenia reguluje tryb wydawania karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Opinie można nadsyłać do 21 maja 2015 r.

8 maja 2015 r.

ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 47/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za maj 2015 r.
2.    Opublikowano komunikat nr 48/2015 dla świadczeniodawców planujących przystąpienia do konkursów ofert na realizację umów w rodzaju: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), zakresy: leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży, leczenie przetoczenia immunoglobuliny w chorobach neurologicznych z zakresem skojarzonym, leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem z zakresem skojarzonym; leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodialozowanych z zakresem skojarzonym.

Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


27 kwietnia – 3 maja 2015 r.

27 kwietnia 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. 2015, Poz. 571). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ŚOW NFZ – opublikowano ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej: - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie - śląskie

28 kwietnia 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 20/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2. Opublikowano uchwałę nr 1/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Opublikowano uchwałę nr 2/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza: - rehabilitacja neurologiczna – grupa powiatów subregionu centralnego.
2. Opublikowano ogłoszenia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne – świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym – subregion północny, subregion zachodni oraz subregion południowy.

30 kwietnia 2015 r.
NFZ
1. Opublikowano zarządzenie nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
2. Opublikowano komunikat zawierający informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi za styczeń 2015 r.
3. Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE).

20 – 26 kwietnia 2015 r.21 kwietnia 2015 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

22 kwietnia 2015 r.
NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących w SZOI.

23 kwietnia 2015 r.
NFZ – opublikowano komunikat zawierający korektę informacji o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków w programach zdrowotnych lekowych i chemioterapii.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 45/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ 2015.

24 kwietnia 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 19/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 24 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 46/2015 dla świadczeniodawców w sprawie  odblokowania umów za 2014 rok w celu skorygowania błędnej sprawozdawczości we wszystkich rodzajach świadczeń.


13 – 19 kwietnia 2015 r.

13 kwietnia 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 42/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.04.2015 r.)

14 kwietnia 2015 r.
NFZ – opublikowano komunikat o informacji wielkości kwoty refundacyjnej wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń – luty 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich

17 kwietnia 2015 r.
NFZ
1.Opublikowano komunikat - opis interfejsu, strukturę komunikatów oraz definicje usług sieciowych umożliwiających wystawianie kart DiLO oraz obsługę kolejnych etapów w ramach tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.
2.Opublikowano komunikat - korektę informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbę zrefundowanych opakowań jednostkowych leków w programach zdrowotnych lekowych i chemioterapii, narastająco od stycznia do grudnia 2014 r.


6 – 12 kwietnia 2015 r.

7 kwietnia 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 40/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w sprawie kwalifikacji personelu.

8 kwietnia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 41/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za kwiecień 2015 r.


30 marca – 5 kwietnia 2015 r.


30 marca 2015 r.

Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2015, Poz. 457). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz. U. 2015, Poz. 458). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

31 marca 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 16/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 31 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej.

2 kwietnia 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 2015, Poz. 477). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3 kwietnia 2015 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe (Dz. U. 2015, Poz. 480). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, Poz. 481). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 23 – 29 marca 2015 r.

23 marca 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdania świadczeń realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.

24 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana (Dz. U 2015, Poz. 412). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie „Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ”.

26 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, Poz. 438). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. Opinie i uwagi można zgłaszać do 8 kwietnia br.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników oraz przygotowywania sprawozdań dotyczących list oczekujących.

28 marca 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zdrowiu publicznym.


16 – 22 marca 2015 r.


16 marca 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. 2015, Poz. 361). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

NFZ
1.    Opublikowano sprawozdanie z wykonania planu działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.
2.    Opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określania szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Opinie do projektu można zgłaszać do 25 marca 2015 r.

Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

17 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw
1.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz. U. 2015, Poz. 365). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2.    Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz. U. 2015, Poz. 368). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

NFZ – opublikowano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2014 r.

18 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych (Dz. U. 2015, Poz. 380). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

19 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2015, Poz. 381). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

20 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych oraz inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Dz. U. 2015, Poz. 393). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

NFZ
1.    Opublikowano informację o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2014 r.
2.    Opublikowano uchwałę nr 4/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r.
3.    Opublikowano uchwałę nr 5/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
4.    Opublikowano uchwałę nr 6/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.
5.    Opublikowano uchwałę nr 7/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ŚOW NFZ
1.    Opublikowano ogłoszenia konkursów ofert (oraz definicje i informacje dla oferentów planujących przystąpienie do konkursów ofert) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne programy lekowe: leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (ph+) – śląskie; leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu – śląskie; leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sézaryego – śląskie; leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży – śląskie.
2.    Opublikowano informację dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 18 maja 2015 r. umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe, zakresy: leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (ph+); leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu; leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sézaryego; leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży – w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych na realizację w/w zakresów.
9 – 15 marca 2015 r.


9 marca 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano:
1.    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 323). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2.    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 324). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3.    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 325). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

10 marca 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 36/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za marzec 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

11 marca 2015 r.
NFZ – opublikowano:
1.    zarządzenie Nr 14/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. ws. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Poz. 80). W myśl nowego zarządzenia dodano m.in. wzór wniosku, który umożliwi kwalifikację dorosłych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności do leczenie preparatami immunoglobulin.
2.    komunikat Departamentu Ekonomiczno-Finansowego zawierającego informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2015 r.

12 marca 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 345)
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 38/2015 dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowego wypełniania „Oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”

13 marca 2015 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 27 marca 2015 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.


2 – 8 marca 2015 r.

3 marca 2015 r.

NFZ – opublikowano:
1.    zarządzenie Nr 13/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych  komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących,
2.    projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Proponowana zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2014.1441). Wprowadziło ono obowiązek wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania oraz stosowania się do rekomendacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach szpitalnych, opracowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu w terminie do 17 marca 2015 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 33/2015 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie e-faktur

4 marca 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 34/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania w formie elektronicznej danych o oświadczeniach wskazanych w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

5 marca 2015 r.
NFZ – opublikowano komunikat przypominający o zasadach prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia


23 lutego – 1 marca 2015 r.


23 lutego 2015 r.

NFZ
1. Opublikowano uchwałę nr 2/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
2. Opublikowano uchwałę nr 3/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezesa NFZ do dokonywania zmian rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

24 lutego 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. 2015, Poz. 253).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.

25 lutego 2015 r.
NFZ – opublikowano informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonej przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2014 r.
ŚOW NFZ
1. Opublikowano komunikat nr 31/2015 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym w sprawie zasad udzielania i rozliczania tych świadczeń.
2. Opublikowano komunikat nr 32/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń POZ za miesiąc styczeń 2015 roku.

26 lutego 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, Poz. 266). Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


16 – 22 lutego 2015 r.


16 lutego 2015 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

18 lutego 2015 r.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

19 lutego 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. 2015, Poz. 231). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. i traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

20 lutego 2015 r.

NFZ – opublikowano komunikat w sprawie powołania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
3.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.9 – 15 lutego 2015r.

9 lutego 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano:
1.    komunikat nr 21/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ 2014.
2.    komunikat nr 22/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza oraz profilaktyczne programy zdrowotne w sprawie porównania potencjału wykonawczego zawartego w podpisanych umowach na rok 2015 ze stanem faktycznym.
3.    komunikat nr 23/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.

10 lutego 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 24/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.

11 lutego 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano:
1.    komunikat nr 25/2015 wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy – stan na dzień 11.02.2015 r.
2.    komunikat nr 26/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.

12 lutego 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 27/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.

13 lutego 2015 r.

Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – opublikowano komunikaty nr 28/2015 i 29/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.
Minister Zdrowia – brak zmian2 – 8 lutego 2015 r.


2 lutego 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. 2015, Poz. 171). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. i traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne.

4 lutego 2015 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 17/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za luty 2015.
2.    Opublikowano komunikat nr 18/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, leczenie szpitalne, programy zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w sprawie potencjału wykonawczego zawartego w podpisanych umowach na rok 2015 ze stanem faktycznym.

5 lutego 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2015, Poz. 182). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 19/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.

6 lutego 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 20/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 roku.26 stycznia – 1 lutego 2015 r.


27 stycznia 2015 r.

NFZ – opublikowano zarządzenie nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

28 stycznia 2015 r.
NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Opinie i uwagi można zgłaszać do 11 lutego 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 11/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 r.

29 stycznia 2015 r.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 8/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 12/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 r.
2.    Opublikowano komunikat nr 13/2015 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia z zakresem skojarzonym.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych.

30 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat nr 14/2015 dla świadczeniodawców w sprawie informowania o przeprowadzeniu kontroli.
2.    Opublikowano komunikat nr 15/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2014 r.
3.    Opublikowano komunikat nr 16/2015 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania informacji o listach oczekujących w nowym formacie XML.
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.19 – 25 stycznia 2015 r.


19 stycznia 2015 r.

NFZ – opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS.
Zmiany wprowadzane powyższym zarządzeniem wynikają z konieczności umożliwienia sprawozdania przez świadczeniodawcę deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ z uwzględnieniem warunków o których mowa w zarządzeniu Nr 3/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 stycznia  2015 r. Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu w terminie do 22 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 9/2015 dla świadczeniodawców w sprawie ugód
do umów realizowanych w 2014 roku

21 stycznia 2015 r.

NFZ – opublikowano komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

22 stycznia 2015 r.
NFZ - przedstawiono do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do regulacji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz.1980). Uwagi do projektu należy przesyłać do 6 lutego 2015 r.

 23 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 10/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w sprawie porównania potencjału wykonawczego zawartego w podpisanych umowach na rok 2015 ze stanem faktycznym12 – 18 stycznia 2015 r.


12 stycznia 2015 r.

Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz. U. 2015, Poz. 47).
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 6/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie weryfikacji świadczeń w POZ 2014.

13 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 7/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2014 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.01.2015 r.).

14 stycznia 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. 2015, Poz. 62).
Minister Zdrowia
1.    Opublikowano projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ma za zadanie wprowadzić ułatwienia i uproszczenia służące minimalizacji barier w mobilności pracowników na rynku wewnętrznym i jest środkiem implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE, która w swojej treści odnosi się także do lekarzy i lekarzy dentystów.
2.    Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

15 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
2.    Opublikowano regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ dla świadczeniodawców dotyczących aplikacji Kolejki Centralne.

16 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 7 stycznia 2015 r.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3.    Opublikowano zarządzenie nr 6/2015/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 8/2015 dla świadczeniodawców prowadzących leczenie w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia w sprawie produktów leczniczych Fludara Oral, Fludarabini Phosphas.5 – 11 stycznia 2015 r.


5 stycznia 2015 r.

NFZ – opublikowano zaktualizowaną wersję klasyfikacji ICD-9 PL obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 2/2015 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (załącznik B45).

7 stycznia 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt: K 33/13 (Dz. U. 2015, Poz. 16). Uznano, że tworzenie rejestrów medycznych w drodze rozporządzenia ministra na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia jest niezgodne z Konstytucją, przy czym rejestry utworzone przed dniem ogłoszenia tego wyroku mogą być nadal prowadzone.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 3/2015 dla świadczeniodawców prowadzących leczenie onkologiczne w sprawie możliwości zwracania się bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego z wnioskiem o przekazanie leku Nexavar.

8 stycznia 2015 r.
Dziennik Ustaw – opublikowano ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, Poz. 28). Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, wchodzi po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
NFZ – zaktualizowano zarządzenie nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 4/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za styczeń 2015 r.

9 stycznia 2015 r.

ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 5/2015 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2013.


01.01.2015 –04.01.2015

2 stycznia 2015 r.
NFZ
1.    Opublikowano zarządzenie nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
2.    Opublikowano zarządzenie nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
ŚOW NFZ
1.    Opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący udostępnienia systemu obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).
2.    Opublikowano komunikat nr 1/2015 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia – dotyczy list oczekujących.