Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Informacja o Śląskiej Izbie LekarskiejO Śląskiej Izbie Lekarskiej


Śląska Izba Lekarska została utworzona w 1935 roku. Po kilku  zaledwie latach budowania swych struktur w 1939 r. rozpoczęła się tragiczna w swych skutkach dla narodku polskiego
II wojna światowa. Po jej zakończeniu w 1945 roku wznowiono działalność, jednakże już w 1951 r. ówczesne władze państwowe podjęły decyzję o likwidacji samorządu lekarskiego. Dopiero
w 1989 roku, na podstawie ustawy Sejmu z dnia 17 maja, reaktywowano  działalność Śląskiej Izby Lekarskiej. Obecnie  należy do niej ponad szesnaście i pół tysiąca lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wykonują swój zawód na obszarze zbliżonym do terenu dawnego województwa katowickiego, dzięki czemu jest to jedna z najliczniejszych izb okręgowych w Polsce.
Uczestnicząc w publicznej debacie śląski samorząd organizuje cykliczne spotkania i konferencje, mające na celu przybliżyć ogółowi społeczeństwa problemy, z jakimi boryka się ochrona zdrowia w kraju i województwie śląskim. Wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. Jednym z jej priorytetów jest dbanie o bezpieczeństwo chorych i zachowanie ich podmiotowości.
Śląska Izba Lekarska współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Śląskim, z licznymi medycznymi towarzystwami naukowymi, organizacjami społecznymi i związkowymi. Aktywnie współdziała również z innymi samorządami zawodowymi oraz organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Dzięki tym szerokim kontaktom izba spełnia ważną rolę opiniotwórczą (nie tylko w regionie), szczególnie w zakresie spraw dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza. Ponad to izba jest gwarantem odpowiedzialności za należyte i sumienne wykonywanie zawodu oraz stoi na straży przestrzegania zasad etyki lekarskiej.
W trosce o umożliwienie dopełniania przez swoich członków obowiązku ustawicznego kształcenia, Śląska Izba Lekarska organizuje liczne szkolenia, kursy i konferencje naukowe podnoszące standard kształcenia podyplomowego. Na lata 2009 - 2015 pozyskano środki unijne z przeznaczeniem na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie zdrowia publicznego w ramach projektów „Pro Doctore”, wspierających rozwój kadr medycznych w województwie śląskim. Dzięki inicjowanym przez Izbę szkoleniom lekarzy, istotnie poprawia się jakość świadczeń medycznych. Nie pozostaje to bez znaczenia dla dostępu pacjentów do wysoko wykwalifikowanych specjalistów i poprawę  stanu zdrowia mieszkańców naszego województwa.
Śląska Izba Lekarska podejmuje także wielokierunkowe działania mające na celu szeroko rozumianą pomoc dla swoich członków, z uwzględnieniem różnych form wsparcia materialnego dla lekarzy i ich rodzin. W trosce o potrzeby swoich członków Izba utworzyła „Dom Lekarza Seniora”
w Sosnowcu, którego pensjonariuszami są nie tylko lekarze, ale w miarę możliwości także inne osoby z terenu województwa śląskiego.
 Zgodnie z oczekiwaniami szerokiej grupy lekarzy zainteresowanych różnymi formami działalności kulturalnej, izba współuczestniczy w organizacji i patronuje licznym przedsięwzięciom. Jest jednym z pomysłodawców Festiwalu „Ave Maria”, który na trwale wpisał się w panoramę imprez kulturalnych naszego regionu. Coraz liczniejszy jest Zespół Muzykujących Lekarzy, a w roku 2009 zainaugurował swoją działalność Chór Lekarzy „CAMES”. Szeroko znane i cenione są osiągnięcia śląskich lekarzy poetów i literatów, malarzy, rzeźbiarzy oraz fotografików, a także sportowców różnych dyscyplin.
Śląska Izba lekarska także poprzez działalność Komisji Historycznej, pragnie zachować dla kolejnych pokoleń pamięć o dokonaniach i doświadczeniach lekarzy, którzy odegrali niezwykle istotną rolę w dziejach śląskiej, polskiej i światowej medycyny. W tym celu zostały podjęte wielokierunkowe starania o utworzenie w naszym województwie Muzeum Historii Medycyny, które pomogłoby w upowszechnianiu historii tej ważnej dziedziny nauki, m.in. opracowując i prezentując szerokiemu gronu odbiorców fakty i wydarzenia istotne dla dziejów górnośląskiej medycyny. W trakcie realizacji jest projekt Archiwum Telewizyjnego „Dziedzictwo Hippokratesa”, którego celem jest utrwalanie i popularyzowanie sylwetek lekarzy o niekwestionowanym autorytecie. Dotychczas opublikowano osiem wywiadów z wybitnymi przedstawicielami śląskiej medycyny, laureatami Wawrzynu Lekarskiego – najwyższego wyróżnienia nadawanego przez śląski samorząd lekarski.
Siedzibą Śląskiej Lekarskiej jest „Dom Lekarza”, zlokalizowany w  zielonej części Katowic, pełniący też rolę centrum konferencyjnego nie tylko dla środowiska lekarskiego.
Za swoją działalność w 2005 roku Śląska Izba Lekarska, została wyróżniona "Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego" – nagrodą przyznawaną jednostkom, które działając na terenie województwa w szczególny sposób przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.

 

Więcej: http://www.izba-lekarska.org.pl/10-o_slaskiej_izbie_lekarskiej