Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH

data: sobota, 03 czerwiec 2017

Dnia 15 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz kandydatów z podziałem na rejony wyborcze oraz liczbą mandatów w danym rejonie wyborczym został opublikowany na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl/bip i udostępniony w siedzibie Izby – w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Termin głosowania korespondencyjnego Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła na okres od 14 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

Zasady głosowania w drodze korespondencyjnej zostały przedstawione poniżej. Kartę do głosowania wraz z listą kandydatów, instrukcją głosowania, kopertami otrzymają Państwo listownie na adres korespondencyjny. Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów.  O miejscu i terminie wyborów przy urnie każdy lekarz zostanie poinformowany listownie.

Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Okręgową Komisję Wyborczą.

Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza podpisem oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego. Na żądanie komisji skrutacyjnej lekarz obowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość. 

Wybory będę ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20 % ogólnej liczby zgromadzenia wyborczego.

Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

1.     Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku kandydata znaku „x” lub „v” lub „+”. Można również nie dokonać żadnego wyboru - wstrzymując się od głosu.

Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.

Przed wskazaniem kandydata można zapoznać się z informacjami o nim zamieszczonymi na stronie internetowej izby.

2.     Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu - bez wskazania kandydata) należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert.

3.     Kopertę zawierającą kartę do głosowania proszę włożyć do większej koperty - z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Okręgowej Komisji Wyborczej.

4.     Po zaklejeniu tej większej koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz się podpisać. Głos bez pieczątki lub podpisu traktowany jest jako nieuczestniczenie w głosowaniu.

5.     Kopertę należy wysłać pocztą (przesyłka jest już opłacona - prosimy nie naklejać znaczka) lub dostarczyć do siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

6.     Datą oddania głosu drogą korespondencyjną jest dzień wpływu listu do izby, potwierdzony datownikiem przez biuro izby. Głosy wpływające do izby po dniu 8 września 2017 r. będą niszczone.

7.     Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji skrutacyjnej w dniu głosowania osobistego. Po otworzeniu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu na liście członków rejonu wyborczego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania w trybie korespondencyjnym, koperta wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.