Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZAPYTANIE OFERTOWE

data: poniedziałek, 12 czerwiec 2017

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych siedziby przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach obejmujących:                                                                              
remont i modernizację pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, hydrantowej, elektrycznej i niskoprądowej.


I. Warunki ogólne:


1.    Składający ofertę powinien zapoznać się z frontem robót, dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót celem uzyskania koniecznych informacji do przygotowania oferty.
2.    Dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty udostępniona jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ŚIL od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, parter po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 603 371 233). Możliwe jest pobranie płyty CD, zawierającej zgraną dokumentację projektową z przedmiarami robót.
3.    Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy powykonawcze oraz płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową.
4.    Oferty zostaną sporządzone na podstawie przedmiarów i projektów zawierających ścisłe określenie (rodzaj, typ, rozmiar i typ) podstawowych materiałów i osprzętu wymienionych w dokumentacji.                                                                                                                                                                                                                                                               
5.    Wymagany termin gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia razem z dostarczonymi i zamontowanymi urządzeniami nie powinien być krótszy niż 48 miesięcy licząc od daty odbioru inwestycji.
6.    Pożądany termin zakończenia prac - do 31.10.2017r.
7.    Składający ofertę jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 20.000 zł w terminie do 6 lipca 2017 r., na rachunek bankowy ŚIL nr: ING Bank Śląski 86 1050 1214 1000 0007 0001 4483. ŚIL dokona zwrotu wadium Oferentom, którzy nie zostaną wybrani w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku wyboru oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium, jeśli odmówi podpisania umowy na warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
8.    W przypadku wyboru oferty, wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść (w pieniądzu) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z której ŚIL ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji. Dopuszczalne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 5% wartości netto przedmiotu umowy. Zwrot gwarancji nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości pod warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w tym okresie.
9.    Wadium składającego ofertę, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy.
10.    W związku z koniecznością realizacji zadań samorządu lekarskiego, roboty odbywać się będą w budynku czynnym.
11.    Koszt przygotowania propozycji oferty obciąża zainteresowanych.
12.    Składający ofertę musi posiadać wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia.


II. Termin składania ofert: do  dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie ŚIL, III p., ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach. Propozycje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:


1.    Oferta powinna zawierać:
•    Określenie wartości robót netto oraz brutto z podatkiem VAT.
•    Deklarowany termin realizacji robót.
•    Okres gwarancji na wykonane roboty.
•    Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
•    Datę sporządzenia oferty, pieczęć firmową, adres, siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, czytelny podpis oferenta.
2.    Propozycje ofert należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Prace remontowe i modernizacyjne siedziby ŚIL przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach”.
3.    Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4.    Propozycja ofertowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zainteresowanego na podstawie stosownych dokumentów.
5.    W toku oceny ofert, ŚIL może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentacji.
6.    ŚIL zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru propozycji ofert, dodatkowych negocjacji, zmiany zakresu oraz ilości prac, nieskorzystania z żadnej z przedłożonych propozycji ofert, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
7.    Informacja o wynikach konkursu zostanie wysłana do Oferentów drogą e-mailową.
8.    Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie.

IV Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Aktualny odpis lub wydruk ze strony internetowej KRS albo aktualne zaświadczenie lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający wpis do CEIDG (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia ofert).
2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót i kierowników branżowych  do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do Izby.
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
4. Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.
5.    Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
6.    Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu).
7.    Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS w okresie co najmniej 3 miesięcy od daty złożenia oferty.
8.    Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego w okresie co najmniej  3 miesięcy od daty złożenia oferty.
9.    Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
10.    Aktualną polisę ubezpieczeniową na kwotę odpowiadającą wysokości kwoty umownej   obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem.
11.    Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta projekt umowy sporządzony przez ŚIL, dołączony do zapytania ofertowego.
12.    Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Dodatkowych informacji udziela:
•    Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego ŚIL – Barbara Szelągowska: tel. 603 371 233, e- mail : domlekarza@izba-lekarska.org.pl,
•    Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Piotr Widenka tel. 601 441 230,
e- mail: grewi@poczta.fm