Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

POWITANIE JESIENI 2019 - ZAPISY

data: piątek, 06 wrzesień 2019

Uprzejmie informujemy, że ruszyły zapisy na spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Powitanie Jesieni 2019. Praca lekarza - historia non fiction” organizowane przez Komisję ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, które odbędzie się 26-27.10.2019 r. w Hotelu STOK**** w Wiśle, ul. Jawornik 52a. 

 

 

 
 
UWAGA: Z uwagi na brak wolnych miejsc proszę nie wysyłać już zgłoszeń.
 
 
 
 
PROGRAM
 
  
26.10.2019 Sobota
 
 
12.00-14.00     Posiedzenie KML Śląskiej Izby Lekarskiej; Spotkanie delegatów (sala Wenecka);
                        - są to spotkania otwarte dla wszystkich uczestników "Powitania Jesieni 2019"
 
15.00 Zakwaterowanie (bagaże do czasu zakwaterowania można zostawić w przechowalni bagażu)
 
14.00-16.00     Obiad (restauracja Panorama)
 
16.00-16.45 Wykład inauguracyjny: dr Rafał Kiełkowski - Wiceprezes ORL  (sala  Wenecka) 
                                           
16.45-17.30 Wykład: „Praca lekarza, historia non fiction” - dr Krzysztof Musialik - Przewodniczący KML (sala Wenecka)
                           
17.30-19.30     Czas wolny
 
19.30-22.30  Uroczysta kolacja regionalna w chacie góralskiej na terenie kompleksu hotelowego (z udziałem kapeli góralskiej)
 
22.30-02.30     Dyskoteka (klub hotelowy)
 
 
27.10.2019 Niedziela
 
7.30-09.00 Śniadanie (restauracja Panorama)
 
9.00-11.30 Przyjęcie stanowisk i apeli. Zakończenie spotkania (sala Wenecka)
 
   do 12.00 Wykwaterowanie
 
 

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym „Powitanie Jesieni 2019. Praca lekarza - historia non fiction”
 
- lekarz ŚIL (Śląskiej Izby Lekarskiej):    95 zł
- osoba towarzysząca lekarzowi ŚIL:       158 zł
- lekarz będący członkiem innej Izby:      315 zł
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
 
W tytule przelewu proszę napisać  JESIEŃ 2019 oraz podać imię i nazwisko uczestników spotkania.
 
Dla osób towarzyszących lekarzom ŚIL (niebędących lekarzami) będzie wystawiony PIT-11. 
 
 
 
ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU
 „POWITANIE JESIENI 2019. PRACA LEKARZA - HISTORIA NON FICTION”
 
- w celu zgłoszenia udziału proszę wysłać maila na adres t.gawlik@izba-lekarska.org.pl do dnia 30 września 2019 r.;
 
- w mailu proszę podać imiona i nazwiska osób zgłaszanych czyli te, które widnieją na potwierdzeniu przelewu;
 
- do maila proszę załączyć potwierdzenie wpłaty w formie pdf; 
 
- w przypadku lekarzy z ŚIL i lekarzy spoza ŚIL proszę podać numer prawa wykonywania zawodu oraz telefon (podanie nr telefonu nie jest obligatoryjne lecz niezbędne z uwagi na konieczność szybkiego kontaktu w sprawach organizacyjnych;
 
- w przypadku osób towarzyszących niebędących lekarzami proszę podać: PESEL, telefon, adres zamieszkania (na ten adres zostanie wysłany PIT-11), nazwę i adres urzędu skarbowego;
 
- lekarz członek ŚIL może zgłosić tylko jedną osobę towarzysząca niebędącą lekarzem;
 
- ze względu na zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych proszę podać w mailu imię i nazwisko osoby, z którą będzie wynajmowany pokój (w przypadku zgłoszenia pojedynczej osoby, niepodanie takiej informacji będzie oznaczało, że do pokoju zostanie zakwaterowana druga osoba wg uznania);
 
- po wysłaniu maila proszę oczekiwać na informacje zwrotną, czy zgłoszenie zostało przyjęte (ze względu na spodziewaną dużą ilość zgłoszeń proszę o cierpliwość);
 
- w przypadku braku miejsc, kwota wpłacona za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona na konto, z którego została wykonana;
 
- rezygnacja z udziału może nastąpić najpóźniej do 25 września 2019 r. Po tym terminie bez względu na datę wysłania zgłoszenia opłata przepada. Nie ma możliwości przeksięgowania opłaty na rzecz innej osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu;
 
- w spotkaniu mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe;
 
- zgłoszeni lekarze powinni mieć uregulowane na bieżąco składki lekarskie;
 
- do maila zgłoszeniowego proszę załączyć (wkleić w całości) poniżą informację oraz poniższe oświadczenie:
 
 

Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników 

spotkania szkoleniowo-integracyjnego „Powitanie Jesieni 2019. Praca lekarza - historia non fiction”

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, reprezentowana przez Prezesa ORL. 

2. Zakres przetwarzanych danych przez Administratora to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, nazwa i adres Urzędu Skarbowego . 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji spotkania szkoleniowo-integracyjnego „Powitanie Jesieni 2019. Praca lekarza - historia non fiction”

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy na realizację wydarzenia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wystawienia i wysłania PIT-11;

3) weryfikacji tożsamości osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Osobą jest uczestnik wyjazdu lub osoba wskazana w umowie jako strona;

4) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego;

5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora czyli informowania o własnych produktach i usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6)     poinformowania o organizacji tego typu spotkania w kolejnym roku.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie, innym odbiorcom. Są to w szczególności przewoźnicy, ubezpieczyciele, dostawcy usług hotelowych, dostawcy usług dodatkowych, jak na przykład: parkingi, usługi lotniskowe, lokalne lub krajowe izby turystyki, inni kontrahenci. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.

5. Pana/Pani dane osobowe dotyczące zawartej umowy będą przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). Jeśli dane osobowe są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub w okresie, na który została udzielona zgoda.

6. Podanie danych, w powyższym zakresie, jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji warunków umowy

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO);

2) przenoszenia danych, w zakresie posiadanych przez Administratora możliwości technicznych (art. 20 Rozporządzenia);

3) usunięcia danych (art. 17 RODO) przysługujące w określonych przypadkach 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO). W  przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie to skutkować brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy;

6) cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Administrator może, w celu realizacji zawartej umowy, przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczone stosownymi umowami z ich odbiorcami.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,  tel: 32 60 44 200;  e-mail: daneosobowe@izba-lekarska.org.pl.

 

Oświadczenie

 Wysłanie wiadomości e-mail na adres: t.gawlik@izba-lekarska.org.pl w celu uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym „Powitanie Jesieni 2019. Praca lekarza - historia non fiction” jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zapoznałam/em się z powyższą informacją oraz, że akceptuję postanowienia i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym powyżej zakresie jak również zapoznałam/em się i akceptuję zasady udziału w ww. spotkaniu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opiekun Komisji ds. Młodych Lekarzy

Tomasz Gawlik

tel. 32 60 44 222

t.gawlik@izba-lekarska.org.pl