Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PRAWO PRACY

data: niedziela, 08 wrzesień 2019

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Informuję, że 4 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 z późn. zm.). Ustawa zmieniająca dostępna jest pod poniższym linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1565/1

Na mocy zmienionych przepisów, podwyższeniu uległa kwota, która jest podstawą obliczeń wzrostu wynagrodzeń. Obecnie kwota ta wynosi 4.200 zł, w miejsce dotychczasowej kwoty 3.900 zł.

Z uwagi na fakt, iż ustawa przewiduje zwiększenie wynagrodzenia od 1 lipca 2019 r., konieczne jest zawarcie - w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów – porozumienia. Porozumienie zawierają strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, a w podmiocie leczniczym, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa porozumienie zawiera się z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów.

W przypadku niezawarcia porozumienia w powyższym terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w terminie 14 dni od dnia upływu miesięcznego terminu w drodze zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego lub podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych.

Zarówno porozumienie, jak i zarządzenie, dotyczą sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2019 r.


Jednocześnie przypominam, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych, bez względu na fakt posiadania przez podmiot leczniczy umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa wyróżnia 11 grup zawodowych, do których znajduje zastosowanie, tj:
1. lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,
2. lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny
3. lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji,
4. lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta
5. farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji
6. farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji
7. pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
8. pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa
9. pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
10. fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia
11. pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10.

Podkreślić należy, że ustawa w przepisie art. 2 pkt. 3 i 4 definiuje pojęcie pracownika wykonującego zawód medyczny i pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.


Wyliczenie najniższego wynagrodzenia na przykładzie asystentki/higienistki stomatologicznej

a) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
- 2.250 zł – zgodnie z wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794).

b) w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – z uwagi na konieczność zawarcia porozumienia do 31 maja 2019 r. lub wydania zarządzenia do 15 czerwca 2019 r. (w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy, nieuwzględniające nowelizacji, która weszła w życie 4 września 2019 r.)
- ta grupa zawodowa mieści się w 10 grupie zawodowej i jej współczynnik wynosi 0,64,
- ustalenie docelowe najniższego wynagrodzenia – 3.900 zł brutto x 0,64 = 2.496 zł brutto;
- różnica pomiędzy wynagrodzeniami: minimalnym wynikającym z ustawy a otrzymywanym - 2.496 zł - 2.250,00 zł = 246 zł,
- kwota wzrostu nagrodzenia - 246 zł x 20% = 49,20 zł,
- wysokość nowego wynagrodzenia – co najmniej 2.299,20 zł

c) w okresie od 1 lipca 2019 r. – z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od 4 września 2019 r.
- ustalenie docelowe najniższego wynagrodzenia – 4.200 zł brutto x 0,64 = 2.688 zł brutto;
- różnica pomiędzy wynagrodzeniami: minimalnym wynikającym z ustawy a otrzymywanym - 2.688 zł - 2.250,00 zł = 438 zł, - w wynagrodzeniu otrzymywanym uwzględniono kwotę wynagrodzenia obowiązującą w dniu 30 czerwca 2019 r. z uwagi na fakt, iż porozumienie/ zarządzenie dotyczą podwyższenia wynagrodzenia na dzień 1 lipca 2019 r.
- kwota wzrostu nagrodzenia - 438 zł x 20% = 87,60 zł,
- wysokość nowego wynagrodzenia – co najmniej 2.337,60 zł

Zaznaczyć należy, że za miesiąc lipiec 2019 r. podmiot leczniczy obowiązany będzie wypłacić jedynie wyrównanie (różnicę pomiędzy nowym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem wypłaconym), wynikające ze wzrostu kwoty stanowiącej podstawę obliczeń. W przypadku wynagrodzenia za sierpień 2019 r. – w przypadku zawarcia porozumienia w terminie do 9 września 2019 r. – wynagrodzenie za ten miesiąc może już uwzględniać podwyżkę wynikającą z tej ustawy. Jeśli porozumienie zostanie zawarte w terminie późniejszy lub zostanie wydane zarządzenie – pracodawca będzie musiał postąpić jak przy wynagrodzeniu za lipiec 2019 r.

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL