Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH

data: czwartek, 31 październik 2019

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od 1.11.2019 r.

 

 

I.  Mechanizm podzielonej płatności /MPP/ – od 01.11.2019 r.

 

Przepisy, które zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada 2019 r., dotyczą zasadniczo likwidacji odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i wprowadzenia, m.in. w jego miejsce, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, który dotyczy towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej ustawa o VAT).

Komentarz

-    załącznik nr 15 nie zawiera usług medycznych, przepis bezpośrednio nas więc nie dotyczy;

-  może się jednak zdarzyć, że nabywca-PWDL (podmiot leczniczy, lekarz mający praktykę) otrzyma fakturę, na której będzie pisać „mechanizm podzielonej płatność” wtedy płatność za taką fakturę obowiązkowo należy zrealizować za pomocą przelewu split paymentem, bo inaczej taka faktura nie będzie mogła być zaliczona do kosztów;

 

II.    „Biała lista” podatników VAT - od 01.01.2020 r

 

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów:

- kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. białej liście) /dotyczy to transakcji, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny/ 

- kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15.000 zł, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu /dotyczy to transakcji, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny/

Podatnicy, którzy nie dochowali powyższych obowiązków, będą zobowiązani odpowiednio do:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew /z pominięciem „białej listy”/. 

Komentarz

-     PWDL nie będące vatowcami nie są widoczne na „białej liście” – należy sprawdzić czy posiadany rachunek bankowy został zgłoszony organom podatkowym;

-     otrzymując fakturę opiewającą na kwotę przewyższającą 15 000 zł – przed zrobieniem przelewu należy sprawdzić czy konto, na które zamierzamy zapłacić jest zgłoszone (musi widnieć na białej liście), sprawdzenie należy zapisać bądź wydrukować i zachować do kontroli;

-     weryfikacja jest możliwa na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 

III. Kasy on-line - obowiązkowa wymiana kas na kasy on-line

 

Mocą przepisów obowiązujących od 1 maja 2019 r. niektórzy podatnicy będą musieli obowiązkowo wymienić używane obecnie kasy na kasy on-line.

W ustawie wskazano bowiem, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.- do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Komentarz

W związku z powyższym PWDL zostały objęte obowiązkiem wprowadzenia kas on-line od 1 stycznia 2021 r. 

 

IV. Indywidualny rachunek podatkowy w US - od 01.01.2020 r.

zmiana ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza przepisy dotyczące indywidualnego rachunku podatkowego; zgodnie z nimi, wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy); 

numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniony, po podaniu identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów lub w urzędzie skarbowym;

 

V.   NIP na paragonie – od 01.01.2020 r.

 

W ustawie o VAT od 1 stycznia 2020 r. w art. 106b dodaje się ust. 5, 6 w następującym brzmieniu:

5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnikapodatkulub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100%kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Komentarz

-    Kasy z możliwością wpisania NIP nabywcy: jeśli pacjent chce otrzymać fakturę musi to zgłosić przed dokonaniem płatności, aby móc na paragonie wpisać NIP nabywcy. Oryginał faktury wydajemy pacjentowi, do kopii podpinamy paragon z nadrukowanym NIP pacjenta

-    Kasy bez możliwością wpisania NIP nabywcy: jeśli pacjent chce otrzymać fakturę musi to zgłosić przed dokonaniem płatności. Wystawiamy pacjentowi fakturę, paragonu nie drukujemy.

 

Rafał Kiełkowski
Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
W Katowicach