Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

INFORMACJA DOTYCZĄCA RECEPT ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

data: wtorek, 19 listopad 2019

W związku z licznymi pytaniami ze strony lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, przypominamy
o następujących kwestiach.

 Recepty

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2020 r. Od 8 stycznia 2020 r. recepty co do zasady należy wystawiać w postaci elektronicznej z poniższymi wyjątkami:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, recepta dla:   

·         osoby wystawiającej (recepta pro auctore),

·       małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (recepta pro familiae)

 jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

Tym samym do decyzji lekarza jako osoby wystawiającej receptę pozostaje czy wystawi receptę pro auctore/ pro familiae jako receptę papierową czy elektroniczną. Z informacji zawartych na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – dalej CSIOZ wynika, że możliwość wystawiania recept pro auctore/ pro familiaew postaci elektronicznej zostanie udostępniona w systemie P1 do końca 2019 r.

Zaznaczyć należy, że od 7 września 2019 r. obowiązuje rozszerzony krąg osób, dla który lekarz może wystawić receptę pro familiae. Dotychczas grono osób, którym lekarz mógł wystawić receptę pro familiae obejmowało małżonka, zstępnych (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) oraz rodzeństwo lekarza. Od 7 września 2019 r. pojęcie „rodziny” dla potrzeb wystawiania recept pro familiae m.in. obejmuje:

-        małżonka,

-        osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (partnerka/konkubina, partner/konkubent),

-        krewnych w linii prostej (dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

-        powinowatych w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa).

 Ponadto, receptę w postaci papierowej wystawia się w przypadku:

·         braku dostępu do systemu teleinformatycznego (systemu P1),

·         recepty transgranicznej,

·         recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,

·         recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (lekarza z UE czasowo i okazjonalnie wykonującego zawód w Polsce),

·         recepty na leki z importu docelowego.

Lekarze chcący wystawiać e-recepty w ramach prowadzonych praktyk winni złożyć wniosek o dostęp do P1 (platformy prowadzonej przez CSIOZ) poprzez stronę rpwdl.csioz.gov.pl. Podłączenie do platformy P1 winno nastąpić do 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie podkreślić należy, że wystawianie e-recept jest możliwe poprzez skorzystanie z bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl udostępnionej przez CSIOZ.

Przypomnieć należy, że w dniu 14 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbędzie się kolejne szkolenie pt. "Wdrożenie e-recepty krok po kroku", prowadzone przez Pana Łukasza Stępnia – głównego specjalistę z Wydziału Wdrożeń CSIOZ. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyxsWsdr09-DfdlsFWsWPF8X8AqdJ-L-typ_nSM6ZkRzCZag/viewform

Ponadto nadmienić należy, że zgodnie z zarządzeniem nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, lekarz mający umowę z NFZ na udzielanie świadczeń może złożyć do dyrektora właściwego OW NFZ w terminie do 10 grudnia 2019 r. wniosek w celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania. Pełna treść zarządzenia dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1272019def,7017.html

 

Dokumentacja medyczna

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941) elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

1)     informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,

2)   informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,

3)      karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Od 25 kwietnia 2020 r. elektroniczną dokumentację medyczną będą stanowić także opisy badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne, a od 25 kwietnia 2021 r. – także wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2029). 

 

Niezależnie od powyższego, w chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji elektronicznej. Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji. Jeśli Minister Zdrowia podpisze rozporządzeni i zostanie ono opublikowane w Dzienniku Ustaw, informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

 

Skierowania

Skierowania wymagane do udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r. Od 8 stycznia 2021 r. skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

Katarzyna Różycka

  radca prawny