Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Porozumienie śląskich izb - lekarskiej i adwokackiej

data: czwartek, 24 czerwiec 2010

23.06.2010 przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej i Katowickiej Izby Adwokackiej w obecności Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podpisali porozumienie o wzajemnej pomocy w sprawach dotyczących samorządności .

 

Poniżej tekst porozumienia:

 

P O R O Z U M I E N I E

 
zawarte w dniu 23 czerwca 2010 roku w Katowicach pomiędzy
 
1. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach reprezentowaną przez :
 
Jacka Kozakiewicza – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
Jerzego Rdesa – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzeja Postka – Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
 
oraz
 
2. Izbą Adwokacką w Katowicach reprezentowaną przez :
 
1. Dziekana adw. Romana Kusza
 
2. Wicedziekanów
    - adw. Jerzego Piniora
    - adw. Henryka Stablę
 
Śląska Izba Lekarska w Katowicach oraz Katowicka Izba Adwokacka w Katowicach zrzeszające lekarzy, lekarzy dentystów oraz adwokatów i aplikantów adwokackich jako reprezentujące dwa samorządy o wieloletnich tradycjach, a których podstawowymi zadaniami jest sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez ich członków, dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i doskonalenie zawodowe, integrowanie swych środowisk zawodowych a także działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza i adwokata i na rzecz dobra ogółu społeczeństwa zważywszy na wykonywane przez ich członków zawody postanawiają zawrzeć Porozumienia o treści następującej:
 
§ 1
 
1. Obydwie Izby – strony Porozumienia – w celu pełniejszej realizacji swoich ustawowych i zawodowych zadań postanawiają nawiązać współpracę w ramach której wzajemnie służyć sobie będą radami bądź w innych formach współpracy w zakresie wiedzy prawniczej lub związanej z wiedzą medyczną.
Zakres tej współpracy strony na bieżąco uzgadniać będą za pośrednictwem swoich organów statutowych.
U podstaw tej współpracy obydwa samorządy będą współdziałać przy ochronie godności zawodów lekarza, lekarza dentysty oraz adwokata, a nadto służyć sobie wzajemnie pomocą przy poszerzaniu ogólnej wiedzy reprezentowanych środowisk zawodowych oraz wszystkich innych zainteresowanych o zasadach wykonywania zawodów wyżej wskazanych, zasad etyki dotyczących ich wykonywania.
 
2. Strony niniejszego Porozumienia współdziałać będą również w działaniach na rzecz ochrony zasad samorządności a nadto przy realizacji ich praw i obowiązków związanych z tworzeniem przepisów prawa dotyczących podstaw funkcjonowania samorządów, ochrony zdrowia oraz wymiaru sprawiedliwości i praw oraz obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
 
 
§ 2
 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
 
§ 3
 
W celu konkretyzacji zasad współpracy strony mogą zawierać kolejne porozumienia wykonawcze dotyczące zagadnień problemowych a które stanowić będą załączniki Porozumienia niniejszego oraz integralną jego część.
 
 
 
dodał
Rafał Kiełkowski