Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Z TROSKĄ O BIEGŁYCH W DZIEDZINIE MEDYCYNY

data: poniedziałek, 23 styczeń 2012
W dniu 12 grudnia 2011 r.  z inicjatywy Prezesa ORL dr n. med. Jacka Kozakiewicza odbyło się w Sądzie Okręgowym w Katowicach spotkanie z Prezesem SO SSO Moniką Śliwińską oraz Wiceprezes SO SSO Marcelą Faska - Jagła, z udziałem przewodniczącego zespołu do spraw orzekania i opiniowania sądowo – lekarskiego ORL dr n. med. Ryszarda Szozdy.

Tematem spotkania było omówienie problemów dotyczących kontaktów na linii sądy – biegli sądowi – samorząd lekarski. Przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej wskazali, że sądy ustanawiające biegłych powinny w większym stopniu korzystać z informacji będących w posiadaniu samorządu, dotyczących kandydatów na biegłych i biegłych wnoszących o ponowny wpis na listę biegłych. Kierownictwo Sądu Okręgowego poinformowało, iż przy rozpoznawaniu wniosku lekarzy o ustanowienie biegłym sądowym przyjęto praktykę zwracania się do Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej o informację, czy wobec kandydata na biegłego nie toczy lub nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne lub wyjaśniające związane z odpowiedzialnością zawodową.

     Przedstawiciele Sadu Okręgowego wyrazili zainteresowanie oraz pełną gotowość do poszerzenia na przyszłość zakresu wiadomości uzyskiwanych tą drogą o kandydacie na biegłego (np.: informacje o realizowanym kształceniu podyplomowym, doskonaleniu zawodowym, itp.). Przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej zobowiązali się do wypracowania i przedstawienia w najbliższym czasie zasad udzielania informacji w w/w zakresie. Przedstawiciele Sądu wskazali, iż zgodnie z ciągle obowiązującymi przepisami wynagrodzenie biegłych lekarzy jest w wielu sprawach – zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia społecznego - wyliczane w oparciu o tabelaryczny załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.12.1975r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254), a nie o stawkę godzinową. W sytuacji, gdy teza dowodowa nie dotyczy   ściśle problemu wskazanego w taryfie wynagrodzenia dla biegłych z dziedziny medycyny zrozumiałe staje się przyjęcie stawki godzinowej.
Przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej zwrócili uwagę, że biegli, którym zlecono wykonanie opinii (także w sprawach z ubezpieczenia społecznego) w sprawach skomplikowanych, złożonych oraz interdyscyplinarnych mogą a nawet powinni przed wydaniem opinii uzgodnić warunki niezbędne dla wydania opinii, w tym związane z wynagrodzeniem. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy zamierzają z tego tytułu wnosić o wyliczenie wynagrodzenia w ujęciu godzinowym czyli innym, niż w taryfie biegłych z dziedziny medycyny, lub zlecać wykonanie badań dodatkowych, niezbędnych dla sporządzenia opinii. Co prawda przepisy prawne nie wskazują bezpośrednio na taką możliwość, ale jednocześnie jej nie wykluczają.
      Przedstawiciele Sądu przyjęli do wiadomości stanowisko przedstawicieli samorządu lekarskiego, iż w sytuacjach gdy biegłym zlecono wykonanie opinii w sprawach skomplikowanych, złożonych i interdyscyplinarnych, biegli będą zmierzali do uzgodnienia z organem zlecającym warunków niezbędnych do wydania opinii w tym i kwestii wynagrodzenia, sugerując w tych przypadkach przyjęcie stawki godzinowej.
     Obie strony były zgodne, iż wydanie opinii ustnej uzupełniającej na rozprawie jest często nową opinią z uwagi na szeroki zakres pytań i zagadnień, do których biegły musi się ustosunkować a zarazem przeanalizować i przygotować się do zajęcia stanowiska. W takich przypadkach, jeżeli sąd uzna, iż opinia uzupełniająca ustna zawierała nowe treści może przyznać wynagrodzenie według taryfy za opinię a nie tylko za stawiennictwo w sądzie.
     Przedstawiciele Sądu Okręgowego podkreślili, że w/w problem może być rozwiązywany poprzez kontakt z sędzią zlecającym wydanie opinii. Zwrócili uwagę ponadto, że wydanie opinii ustnej na rozprawie jest wielokrotnie de facto nową opinią lub jedyną opinią.  Zdarza się bowiem  coraz częściej, że sądy wzywają biegłego do wydania jedynie opinii ustnej podnosząc na możliwość zapoznania się z dokumentacją czy aktami sprawy przed rozprawą. Taka opinia zdaniem przedstawicieli Sądu Okręgowego może być wynagradzana jak opinia pisemna (zgodnie z taryfą ).
    Prezes Sądu Okręgowego przekazała  informację  o brakach kadrowych  dotyczących biegłych niektórych specjalizacji z prośbą o rozpropagowanie możliwości wnioskowania przez lekarzy w/w dziedzin medycznych o ustanowienie biegłymi. Dotyczy to następujących specjalizacji: onkologia, foniatria, audiologia, laryngologia, nefrologia, hematologia, hepatologia, alergologia, dermatologia, chirurgia naczyniowa, proktologia, kardiologia.
     Prezes OIL zobowiązał się do zamieszczenia tej informacji na łamach Pro Medico oraz za pośrednictwem strony internetowej.
     Obie strony uczestniczące w spotkaniu od wielu lat oczekują nowelizacji  przepisów  dotyczących   wynagradzania  biegłych w dziedzinie medycyny, uwzględniającej m.in. zgłaszane propozycje samorządu lekarskiego (z inicjatywy Śląskiej Izby Lekarskiej), a w konsekwencji wprowadzenia właściwych relacji pomiędzy wynagrodzeniem biegłego a wkładem pracy w przygotowanie opinii.
 
     Na zakończenie spotkania podkreślono celowość dalszej współpracy pomiędzy Sądem Okręgowym w Katowicach i Okręgową Izbą Lekarską.
 
 
 

Dr n. med. Ryszard Szozda

 

dodał Przemysław Skiba