Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Sanepid- nowe, dodatkowe wymogi podczas kontroli.

data: poniedziałek, 26 lipiec 2010

27 maja 2010 weszły w życie dwa nowe rozp. M.Z. w sprawie kontroli szerzenia sie zakażeń i chorób wewnętrznych.

Sanepid może żądać podczas wizytacji gabinetów lekarskich dokumentów z przeprowadzonych kontroli wewnętrrznych wymaganych nowymi rozporządzeniami Minista Zdrowia.

Przoszę o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi i zastosowanie się do nich by uniknąć nieprzyjemności ze strony sanepidu.

 

 Rafał Kiełkowski

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

  Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

  § 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, częstotliwość jej prowadzenia, sposób dokumentowania, a także warunki udostępniania i przechowywania tej dokumentacji.

  § 2. 1. Zakres kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwanej dalej "kontrolą", obejmuje ocenę prawidłowości i skuteczności:

  1) oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  2) monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;

  3) procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji;

  4) stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

  5) wykonywania badań laboratoryjnych;

  6) analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;

  7) profilaktyki i terapii antybiotykowej.

  2. W przypadku świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), wykonujących świadczenia poza zakładami opieki zdrowotnej, zakres kontroli odpowiada zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych i obejmuje okresową analizę i weryfikację procedur stosowanych w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji ich realizacji.

  § 3. 1. W ramach kontroli dokonuje się oceny działań określonych w § 2 w zakresie:

  1) poprawności realizacji poszczególnych działań;

  2) skuteczności realizacji tych działań.

  2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest oparta o:

  1) ogólnodostępne standardy i wytyczne ośrodków referencyjnych,

  2) zasady współczesnej wiedzy medycznej,

  3) wytyczne konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach medycyny znajdujących zastosowanie w działalności świadczeniodawcy

  - dotyczące zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

  § 4. 1. Kontrola jest prowadzona okresowo, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

  2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub osoba upoważniona do reprezentowania świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wyznaczają osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli.

  3. Świadczeniodawcy, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą samodzielnie dokonać czynności kontrolnych.

  4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powtórną kontrolę przeprowadza się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania raportu, o którym mowa w § 5.

  5. Kontrola jest przeprowadzana w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych.

  6. Kontrola jest przeprowadzana w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy podlegającego kontroli.

  7. Dopuszcza się wykonywanie czynności kontrolnych poza godzinami pracy świadczeniodawcy podlegającego kontroli, za jego zgodą.

  § 5. 1. Wyniki i wnioski z kontroli zamieszcza się w raporcie, zawierającym:

  1) informacje dotyczące celu i zakres kontroli;

  2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w kontroli;

  3) datę przeprowadzenia kontroli;

  4) opis stanu faktycznego;

  5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach;

  6) zalecenia pokontrolne.

  2. Raport z kontroli jest przekazywany:

  1) w zakładzie opieki zdrowotnej - kierownikowi zakładu;

  2) u innego świadczeniodawcy - osobie odpowiedzialnej za udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3. W przypadku szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, raport z kontroli jest zatwierdzany przez przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, a następnie przekazywany kierownikowi zakładu.

  § 6. Czynności wykonywane w ramach kontroli, o których mowa w § 2-5, są dokumentowane przez osoby prowadzące te czynności.

  § 7. Dokumentacja z czynności, o których mowa w § 6, jest przechowywana w siedzibie zakładu opieki zdrowotnej, a w przypadku innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych - w miejscu udzielania tych świadczeń lub w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego rejestrującym tę działalność na podstawie odrębnych przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych, jako siedziba i miejsce przechowywania dokumentacji, przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia kontroli wewnętrznej.

  § 8. 1. Dokumentacja z czynności, o których mowa w § 6, jest udostępniana w formie odpisów lub kopii.

  2. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w § 6, następuje po uprzednim przedstawieniu upoważnienia przez osobę uprawnioną do dokonywania kontroli działalności zakładu opieki zdrowotnej.

  3. Dokumentacja, o której mowa w § 6, może być udostępniania innym osobom niż określone w ust. 2, po wyrażeniu zgody przez:

  1) kierownika zakładu - w przypadku zakładu opieki zdrowotnej;

  2) osobę odpowiedzialną za udzielenie świadczeń zdrowotnych - w przypadku innych świadczeniodawców.

  § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Minister Zdrowia: E. Kopacz

   

   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

  z dnia 27 maja 2010 r.

  w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

   Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

   § 1. Dokumentację z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwaną dalej "dokumentacją", stanowią:

   1) dokumenty zawierające opis sposobu postępowania w przypadku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;

   2) oświadczenia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację o zaznajomieniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 1;

   3) dokumenty zawierające opis wyników kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, wniosków pokontrolnych oraz zaleceń;

   4) dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie zagrożeń, czynników alarmowych, w szczególności w związku z pojawieniem się biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub odporności na leczenie;

   5) dokumenty zawierające opis działań mających na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników podmiotów prowadzących dokumentację, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych w miejscu pracy;

   6) wyciągi, odpisy lub kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1-5.

   § 2. 1. Dokumentacja jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym.

   2. Dokumentacja jest prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej.

   3. Zbiory informacji objętych dokumentacją mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, pod warunkiem:

   1) zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji;

   2) zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;

   3) zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

   4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

   4. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej powinien umożliwić wygenerowanie dokumentów, o których mowa w § 1, w postaci pisemnej.

   § 3. 1. Dokumentacja jest przechowywana przez:

   1) zakład opieki zdrowotnej - w siedzibie tego zakładu;

   2) inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - w miejscu wskazanym odpowiednim organom samorządu zawodowego.

   2. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji:

   1) nie może być zawilgocone;

   2) powinno odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach przeciwpożarowych.

   3. Dokumentację prowadzoną w postaci pisemnej lub elektronicznej uważa się za zabezpieczoną przed uszkodzeniem, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

   1) zapewniona jest jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;

   2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

   3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

   4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności:

   1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;

   2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;

   3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;

   4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów.

   § 4. Dokumentacja jest przechowywana przez okres 10 lat.

   § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   Minister Zdrowia: E. Kopacz


 

Załączniki