Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

data: wtorek, 24 sierpień 2010

Wnioski z dyskusji jaka w ostatnim czasie toczyła się na forum młodego lekarza nt. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dla Państwa wiadomości naszą opinię dotyczącą projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie o specjalizacjach lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2005.213.1779).

Z uwagi na, naszym zdaniem, zdecydowanie negatywny wpływ proponowanej regulacji na jakość kształcenia lekarzy, funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz zdrowie ludzi, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą opinią i podjęcie działań, które uznacie Państwo za właściwe.Łódź dn. 20.08.2010

Szanowna Pani Minister,

My niżej podpisani, z racji sprawowanych obecnie i w przeszłości funkcji publicznych i społecznych, od wielu lat obeznani w problematyce zmieniających się regulacji prawnych w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy z zaniepokojeniem przyjęliśmy "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów" przekazany do konsultacji społecznych w dniu 9 sierpnia br.

Krytycznie oceniamy większość proponowanych zmian, nie podzielamy argumentacji przedstawionej w ich uzasadnieniu oraz uważamy za błędną załączoną do projektu ocenę skutków regulacji w zakresie wpływu regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, sytuację i rozwój regionalny, oraz przede wszystkim w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

Odnosząc się kolejno do poszczególnych punktów projektu rozporządzenia:

Ad. 1) i 3). Zniesienie obowiązku odbywania odpowiednio dużej liczby dyżurów medycznych w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, z pewnością pogorszy stopnień praktycznego opanowania poszczególnych umiejętności, a przede wszystkim wykonywania poszczególnych procedur w warunkach dyżuru medycznego przez przyszłych lekarzy specjalistów. Niewątpliwie będzie to mieć negatywne skutki dla poziomu świadczonych przez nich usług medycznych i tym samym dla zdrowia ludności.


Ad 4). Umożliwienie łączenia etatu rezydenckiego z uczestnictwem w stacjonarnych studiach doktoranckich będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie całego systemu opieki zdrowotnej i tym samym na zdrowie pacjentów. Stanie się tak, gdyż wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia znacząco utrudni funkcjonowanie zarówno:

-mniejszych szpitali (powiatowych, a nawet wojewódzkich), ponieważ lekarze nie będą w żaden sposób zmotywowani do odbywania w nich szkolenia specjalizacyjnego, gdyż równoczesne odbywanie rezydentury i dziennych studiów doktoranckich (=pobieranie stypendium + wynagrodzenia rezydenta) w szpitalach klinicznych będzie dla młodych lekarzy zdecydowanie atrakcyjniejsze finansowo niż praca poza ośrodkami akademickimi,

- szpitali klinicznych, gdyż nie dość, że będą zmuszane radzić sobie z naporem jeszcze większej kierowanej do nich liczby rezydentów, to należy zauważyć iż będą to rezydenci odbywający jednocześnie dzienne studia doktoranckie, a więc pomimo iż będą to pracownicy zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu przez szpital, to dla szpitala nie będą to pracownicy w pełni wartościowi, bo przez większość czasu będą prowadzić zajęcia ze studentami, będą na obowiązkowych dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich wykładach i ćwiczeniach, bądź będą wykonywać różne prace na rzecz swoich promotorów niezwiązane z pracą szpitala.

Jednocześnie, system rezydentur stanie się całkowicie niewydolny, gdyż o miejsca rezydenckie zaczną się ubiegać lekarze, którzy obecnie są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego jako poszerzenia programu dziennych studiów doktoranckich. Mając uprzywilejowaną pozycję w staraniach o miejsca rezydenckie (dodatkowe punkty za dotychczasową pracę w klinice i napisane artykuły) zablokują oni dostęp do rezydentur lekarzom po stażu podyplomowym.- To może być groźne dla funkcjonowania całego systemu, gdyż spowoduje pogłębienie niedoboru specjalistów w ciągu najbliższych kilku lat.

Proponowany zapis "Odbywanie studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w par.15 ust.1(...)" jest w sposób oczywisty nie do zrealizowania, gdyż trudno sobie wyobrazić, że lekarze zatrudnieni w ramach etatu rezydenckiego będący jednocześnie słuchaczami dziennych studiów doktoranckich w ciągu dnia będą wykonywać obowiązki słuchacza dziennych studiów doktoranckich, a ich godziny pracy wynikające z etatu rezydenckiego będą przewidziane na porę nocną bądź dni wolne od pracy. Z resztą, gdyby przyjąć nawet takie rozwiązanie, to niemożliwe byłoby wówczas zrealizowanie ciążącego na nich obowiązku odbycia dyżurów medycznych w ilości przewidzianej programem specjalizacji.

Ad 5).Proponowany zapis jest ewidentnie krzywdzący dla lekarzy trakcie szkolenia specjalizacyjnego, gdyż umożliwia kierownikom jednostek szkolących ustalanie w sposób dowolny i jednostronny, nieuwzględniający zapisów art. 151 kp,  wynagrodzenia za dyżury medyczne pełnione przez lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Ad 6). -bez uwag

Ad 7). Drastyczne ograniczenie możliwości zmiany dziedziny medycyny, w której lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury uważamy za chybiony pomysł. Wielu lekarzy dopiero w pierwszych miesiącach odbywania szkolenia specjalizacyjnego ma możliwość poznać na czym polega praca lekarza danej specjalizacji.- Wynika to z wadliwości szkolenia przeddyplomowego lekarzy, nie można więc, konsekwencjami złej jakości tego szkolenia obciążać młodych lekarzy. Ponadto, uważamy, iż opisany problem nasili się wraz z likwidacją stażu podyplomowego.- Wówczas lekarz rozpoczynający szkolenie specjalizacyjne, nie będzie dysponował żadną wiedzą praktyczną z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji, wobec powyższego wybór określonej specjalizacji będzie w dużym stopniu obarczony wadą oświadczenia woli.
Ponadto, należy zważyć iż wybór określonej dziedziny medycyny jako kierunku specjalizacji w trybie rezydentury, wielokrotnie podyktowany jest ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia braku miejsc z wielu innych dziedzin medycyny w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.- Wówczas młodzi lekarze rozpoczynają nieraz zupełnie odmienną od planowanej specjalizację, gdyż jest to dla nich jedyna szansa znalezienia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i wykształceniu. Nie można więc karać młodych lekarzy za to, że chcą pracować w wyuczonym zawodzie, ani za błędne decyzje Ministra Zdrowia.
Jednocześnie, jesteśmy oburzeni proponowanym w punkcie 7c) zapisie, aby decyzja w tak ważnej, decydującej przeważnie o całym życiu zawodowym lekarza sprawie, jaką jest możliwość zmiany kierunku odbywanej specjalizacji w trybie rezydentury podejmował w pełni uznaniowo urzędnik.
Konstrukcja zapisu, w tym brak szczegółowych kryteriów na podstawie których Minister Zdrowia miałby podejmować taką decyzję czynią ją, w praktyce, niezaskarżalną.

Ad 8). Wprowadzenie punktów dodatkowych za dotychczasową pracę w jednostce akredytowanej, za współautorstwo w publikacjach naukowych i za stopień naukowy doktora (nota bene jakiejkolwiek dziedziny!) liczone w ten sposób, że można łącznie otrzymać z wyżej wymienionych powodów 15 punktów dodawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym do punktacji z Lekarskiego Egzaminu Państwowego przeliczanej w ten sposób, że maksymalny możliwy do uzyskania wynik wynosi 100, spowoduje marginalizację znaczenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Przestanie on być podstawowym kryterium decydującym o przyszłości zawodowej lekarza. Spadnie tym samym motywacja studentów medycyny do nauki w trakcie studiów i tym samym znacząco pogorszy się poziom kształcenia lekarzy, co niewątpliwie odbije się negatywnie na zdrowiu ludności.

 

W rozporządzeniu nie określono stanowiska i wymiaru czasu pracy, który upoważniałby do otrzymania dodatkowych punktów. Czy lekarz, który był zatrudniony w jednostce na 1/72 etatu w trakcie studiów, jako sekretarka powinien otrzymać dodatkowe punkty? W przypadku wprowadzenia przepisu należy doprecyzować, że jest to praca na pełnym etacie, jako lekarz.


Ad.9),10),11) -bez uwag

Ponadto proponujemy dodanie punktu
 12)" Po par 29 wprowadza się par.29 a o treści: "1.Lekarz odbywający specjalizację corocznie do dnia 31 maja, składa WCZP kartę szkolenia specjalizacyjnego zawierającą wpisy potwierdzające realizację programu specjalizacji, w szczególności odbyte staże kierunkowe,obowiązkowe kursy specjalizacyjne i wykaz wykonanych procedur.
Lekarze którzy rozpoczęli odbywanie specjalizacji przed 31.08.2010 pierwsze sprawozdanie składają do dnia 31.12.2011.
WCZP sprawdza zgodność wpisów w złożonej karcie szkolenia specjalizacyjnego z programem specjalizacji.

2.W wypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy programem specjalizacji a jego realizacją, WCZP informuje o tym fakcie, lekarza odbywającego specjalizację, kierownika specjalizacji i kierownika jednostki organizacyjnej w której lekarz odbywa specjalizację.

Uzasadnienie do proponowanego pkt 12):
Wprowadzenie corocznego obowiązku sprawozdania z realizacji programu i harmonogramu specjalizacji ma na celu poprawę jakości szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie nadzór nad realizacją programu specjalizacji jest obowiązkiem kierowników specjalizacji. Jeżeli jednak kierownik specjalizacji nie wywiązuje się z tego obowiązku, lekarz odbywający specjalizację nie otrzymuje informacji, że proces specjalizacji odbywa się w sposób niewłaściwy. Informacja zwrotna dla lekarza, że nie realizuje programu specjalizacji powinna być silnym impulsem do realizacji przewidzianego harmonogramu specjalizacji. Obecnie, kiedy ocena realizacji programu specjalizacji odbywa się po 5-6 latach, lekarz nie ma pełnego odniesienia koniecznego do  oceny postępów w trakcie 5-6 lat, czego efektem jest "nadgonienie" staży i kursów w ostatnim roku specjalizacji.

Jednocześnie, pragniemy podkreślić, że podzielamy opinię, iż należy niezwłocznie umożliwić lekarzom rezydentom uzyskiwanie tytułu doktora nauk medycznych również w sposób inny niż zaoczne studia doktoranckie. Jednakże, zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozwiązania uważamy za nie do przyjęcia ze względu na ich w naszej opinii negatywne skutki dla dostępności do szkolenia specjalizacyjnego, funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i zdrowia ludności.

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku,

-lek. Jakub Artur Bald,
delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy i członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, członek Komisji ds. Legislacji oraz Komisji Rzecznika Praw Lekarzy ORL w Łodzi, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Łodzi w latach 2008-2010,

-lek. Aleksandra Ciepłucha,
 delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

-dr n. med. Bartłomiej Guzik,
 Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej  Izby Lekarskiej w Krakowie, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy i Komisji Kształcenia OIL w Krakowie,

-lek.dent. Tomasz Krala,

-lek. Maciej Krupiński,
Sekretarz Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

-lek. Tomasz Majdyło,

-lek. Piotr Łopata,
 przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi w latach 2002-2008,

-lek. Marcin Żytkiewicz,
 członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

-lek. Grzegorz Napiórkowski,
 Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Młody Lekarz", były przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej,

-lek. Daria Wróblewska, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu,

-lek. Paweł Żebryk, członek Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,

-lek. Marcin Żytkiewicz, członek Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail kolegi Jakuba A. Balda: contact@jakub-bald.pl

Do wiadomości:

- Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, senator RP Władysław Sidorowicz (wladyslaw@sidorowicz.org)

-Zastępcy Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia:
senator RP Stanisław Karczewski (s.karczewski@wp.pl), senator RP Michał Okła (biuro@okla-senat.pl)

-Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Bolesław Piecha (Boleslaw.Piecha@sejm.pl),

-Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia:
posłanka Beata Małecka-Libera (Beata.Malecka-Libera@sejm.pl), poseł Damian Raczkowski (Damian.Raczkowski@sejm.pl), poseł Andrzej Sośnierz (Andrzej.Sosnierz@sejm.pl), posłanka Elżbieta Streker-Dembińska (Elzbieta.Streker-Dembinska@sejm.pl)

-Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej:
Danuta Tarka- prezes (manaslu@poczta.onet.pl), Zofia Orzechowska - wiceprezes (zarzad.zlo@op.pl),  Janusz Atłachowicz- wiceprezes (janusz@k.pl), Jarosław Kozera - wiceprezes (kozera@wp.pl)

-Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL, Krzysztof Bukiel (kbukiel@ozzl.org.pl)