Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ZMIANY DOT. WYSTAWIANIA RECEPT W ROKU 2013

data: poniedziałek, 31 grudzień 2012

W dniu 30 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Rozporządzenie nowelizujące opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 28 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1506).

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

•    Wprowadzone zostanie nowe oznaczenie dwóch pierwszych cyfr unikalnego numeru identyfikującego receptę – z cyfr „01” na cyfry „02”.
•    Recepty z kodem rozpoczynającym się od cyfr „01” będą mogły być wystawiane na drukach recept do dnia 31 marca 2013 r. Recepty te nie będą musiały mieć dodatkowych kodów kreskowych – numeru prawa wykonywania zawodu lekarza i numeru REGON.
•    Zmiany dotyczą również recept dla leków o kategorii dostępności Rpw – od dnia 30 grudnia 2012 r. recepty te będą miały biały kolor biały bez wtórnika (dotychczas recepty te miały postać różowego blankietu z wtórnikiem). Recepty te będą oznaczone ponadto symbolem Rpw.
•    Lekarze, którzy nie zawarli z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, będą mogli otrzymać zakresy numerów recept dla leków o kategorii dostępności Rpw od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Unikalny kod numeru identyfikującego receptę nadany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego będzie rozpoczynał się od cyfr „07”.
•    Recepty, którym unikalny numer identyfikujący został nadany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie muszą zawierać do 31 marca 2013 r. kodów kreskowych przedstawiających numer PWZ i numer REGON.
•     Dostosowano przepis dot. wystawiania recept pro auctore/pro familiae do rozporządzenia o dokumentacji medycznej. Możliwość prowadzenia uproszczonej dokumentacji medycznej będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji wystawiania recepty przez lekarza w ramach praktyki zawodowej, który ma zawartą umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub przez lekarza, który zaprzestał wykonywania zawody, a ma podpisana umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept pro auctore/pro familiae  Natomiast w sytuacji, gdy receptę wystawia lekarz w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – z NFZ – przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. recepta wystawiania jest przez lekarza pracującego w szpitalu lub NZOZ-ie w ramach kontraktu zawartego przez ten podmiot z NFZ), dokumentacja medyczna musi być prowadzona w pełnym zakresie, tj. według zasad ogólnych określonych w rozdziale 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 20120 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
•    Doprecyzowano informację dot. wpisywania na recepcie adresu miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego. Lekarze wykonujący zawód w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania powinni wskazywać na recepcie jako miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (czyli adres zgłoszony w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą). 
•    Rozporządzenie wprowadziło możliwość wpisywania na recepcie nazw powszechnie stosowanych/międzynarodowych leków oraz mieszanin składników dla leków recepturowych oraz nazw zgodnych z farmakopeami dla leków aptecznych.
•    Wprowadzono przepis umożliwiający realizację recepty mimo wpisania na niej adresu pacjenta, który nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Ponadto przypomnieć należy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do numerowania druków recept należy używać wyłącznie puli unikalnych 22-cyfrowych numerów przydzielonych przez NFZ. Stare wzory recept (tj. zawierające pole „choroba przewlekła” i 20-cyfrowy numer identyfikujący receptę) mogły być wykorzystywane przez lekarzy wyłącznie do dnia 31 grudnia 2012 r.
Przypominamy również, iż od 1 stycznia 2013 r. recepty będą musiały zawierać dwa dodatkowe kody kreskowe – jeden przedstawiający numer prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego receptę, a drugi przedstawiający numer REGON (w przypadku gdy lekarzowi został nadany numer REGON), z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2 (tj. recepty z kodem rozpoczynającym się od cyfr „01”, które mogą być stosowane do dnia 31 marca 2013 r.).

 

 

 

dodał: Tomasz Gawlik