Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Region Śląski a finansowanie świadczeń medycznych

data: środa, 06 październik 2010

Relacja z debaty jaka odbyła się 29 września w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

 

Izby lekarskie województwa śląskiego z niepokojem spoglądają w przyszłość. Pomimo wzrostu w ostatnich latach procentu PKB przekazywanego na ochronę zdrowia, Polska ciągle pozostaje europejskim outsiderem w tej dziedzinie. Co gorsza, nakłady te w odniesieniu do wielkości środków przypadających na mieszkańca naszego regionu w latach 2007-2009 systematycznie malały.
29 września br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odbyła się debata pod hasłem „Region Śląski, a finansowanie świadczeń medycznych”,poświęcona sposobom podziału i wydatkowania środków z puli Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza planowanym na rok 2011.
W krótkim wprowadzeniu, opierając się na danych przedstawionych w najnowszym Raporcie OECD Health Data 2010, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz przedstawił dane dotyczące nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych. Okazuje się, że ich poziom liczony jako procent PKB sytuuje Polskę w ogonie krajów Unii Europejskiej. Nawet podobne do nas państwa jak Czechy, Słowacja, czy Węgry wydają na ochronę zdrowia swoich obywateli więcej pieniędzy. Jaskrawym przykładem są Czechy, gdzie średnio ze środków publicznych na jednego obywatela przypada ponad trzy tysiące złotych, podczas, gdy w Polsce nieco ponad półtora tysiąca, a w woj. śląskim niecałe tysiąc czterysta złotych.
Właśnie w niedostatecznym poziomie finansowania, także ze środków publicznych, Prezes upatruje źródła wielu ułomnych propozycji, które znalazły się w ministerialnych projektach ustaw zdrowotnych, dotyczących m.in. sposobów zwiększenia liczby lekarzy specjalistów w systemie, likwidacji stażu podyplomowego, zmian w trybie zdobywania specjalizacji itp.
- Musimy zabrać głos nie tyle w imieniu lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów, bo kto może przedstawić ich potrzeby lepiej niż my lekarze – pytał retorycznie Prezes - Jesteśmy najbliżej chorych i w ich interesie musimy stanąć na straży jakości leczenia. Lekarz nie może stać się bezdusznym rzemieślnikiem.
Punktem wyjścia do dyskusji stało się przedstawienie zestawienia stawek kapitacyjnych za lata 2007-2009, z którego wynika, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ sukcesywnie z roku na rok otrzymuje mniej pieniędzy.
- Tendencja spadkowa jest wyraźnie widoczna, gdy spojrzymy na dane Ministerstwa Zdrowia. W 2007 roku ŚOW plasował się na 5 miejscu, w kolejnym roku oczko niżej, by w 2009 roku spaść na ósmą pozycję. – mówił Prezes.
Wojciech Marquardt, członek Prezydium ORL w Katowicach wiele uwagi poświęcił analizie projektu budżetu NFZ na rok 2011. Zauważył, że województwo śląskie jest na drugim miejscu, po woj. mazowieckim jeśli chodzi o wysokość składek wpłacanych do zakładów ubezpieczeń (ZUS i KRUS). Ale już na świadczenia medyczne w naszym regionie, plan finansowy NFZ przeznacza wyraźnie mniej pieniędzy, niż powinno to wynikać z naszego udziału w jego tworzeniu. W 2009 r. w naszym województwie zebrano składkę o 460 ml wyższą od świadczeń opłaconych przez Śląski Oddział NFZ.
 – 460 mln. zł ze Śląska wywędrowało do innych województw – podkreślał doktor Marquardt.
A środków na zapewnienie opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa, chociażby na minimalnym poziomie brakuje, co przyznał sam dyrektor ŚOW NFZ Zygmunt Klosa.
 - Plan finansowy, który umożliwia sfinansowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie symulacji rocznego wykonania w roku bieżącym (z uwzględnieniem projektowanych zmian warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) według obliczeń Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ powinien wynosić 7.395.130,00 tys. zł – mówił dyrektor. Konieczny zatem byłby wzrost planowanych nakładów o co najmniej 5% (blisko 400 mln zł).
Głos w dyskusji zabrała również posełBeata Małecka-Libera zaznaczając, że Sejmowa Komisja Zdrowia po raz pierwszy w historii negatywnie zaopiniowała planowany budżet Funduszu.
- Śląscy parlamentarzyści podjęli działania – mówiła pani poseł - w efekcie których ten plan został zmieniony i w sierpniu uruchomiono rezerwę z funduszu zapasowego NFZ.
W swoim wystąpieniu odniosła się również do propozycji podniesienia składki zdrowotnej, jako sposobu na zwiększenie pieniędzy na ochronę zdrowia.
- W ostatnich latach wpływy ze składki wzrastały, a globalnie nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o 100%, ale nie przełożyło się to na zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń medycznych. Brak jest efektywności. Nie powinniśmy mówić tylko o koniecznym wzroście nakładów, ale szukać w systemie oszczędności po stronie wydatków - kontynuowała.
Te słowa wywołały pomruki niezadowolenia wśród siedzących na sali dyrektorów szpitali i NZOZ-ów. Wielu z nich uznało, że w kwestiach oszczędności szereg placówek w naszym województwie dobrnęło już do granicy możliwości, której nie można już przekroczyć. Doktor Józef Kurek kierujący Wielospecjalistycznym Szpitalem w Jaworznie stwierdził, że politycy nawołując do oszczędności również sami ponoszą winę za zadłużanie się szpitali poprzez m.in. nakładanie ciągle nowych wymogów odnośnie liczby personelu, wymagań co do sprzętu i koniecznych homologacji.
- Trzeba się zastanowić nad marnotrawstwem pieniędzy, które mogłyby być wydawane na leczenie, a zamiast tego trafiają do rąk firm zajmujących się np. serwisowaniem sprzętu. Szpital co kilka miesięcy musi dokonywać "przeglądu" łóżek z napędem elektrycznym, za co płaci 300 zł od sztuki . – wyliczał dyrektor szpitala
Głos zabrała też poseł Ewa Malik siedząca w sejmowych ławach po stronie opozycji. Poinformowała zebranych o pomyśle polityków PiS-u, by powrócić do idei zawartych w 10 punktowym planie naprawy systemu ochrony zdrowia ministra Religi i rozważenia kwestii podniesienia składki zdrowotnej.
W dalszej części debaty wiele cierpkich słów padło pod adresem polityków, którzy chociaż licznie zostali zaproszeni na spotkanie, reprezentowani byli przez kilku parlamentarzystów z regionu. Senator Leszek Piechota oraz czterech posłów i kilku posłów, którzy oddelegowali swoich przedstawicieli, wykazało zainteresowanie spotkaniem z pracownikami zawodów medycznych i menadżerami znającymi realia systemu ochrony zdrowia od podszewki, ratując w ten sposób honor świata polityki.
Na zakończenie spotkania ustalono, że jeszcze w październiku prezydia trzech izb - bielskiej, częstochowskiej i śląskiej opracują wnioski płynące z debaty. Wstępny dokument opracowany na ich podstawie zostanie przekazany senatorowi Leszkowi Piechocie i poseł Ewie Malik, którzy chcą znajdować poparcie i zrozumienie dla przedstawionych uwag i postulatów. Będzie to zbiór zaleceń i propozycji w zakresie niezbędnych zmian w systemie ochrony zdrowia w naszym regionie.  
 
Głosy w dyskusji:
 
Profesor Jan Duławazastanawiał się nad zjawiskiem kolejek pacjentów, którzy czekają na poradę specjalistyczną lub zabiegi. Zgodnie ze sztuką lekarską istnieją dwa kryteria wyboru kolejności leczenia: patologistyczne (najpierw najciężej chorzy) i prakseologistyczne (najpierw tego komu można pomóc skuteczniej). Profesor pytał, w jakich kategoriach etycznych traktować zatem system kolejkowy panujący w naszej ochronie zdrowia.
NaczelnikWydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dr Jan Andrzej Wieja podkreślał, że w trakcie debaty wielokrotnie padały słowa, iż nie da się bardziej oszczędzać, stąd pytanie o możliwość lepszego wykorzystania infrastruktury szpitali. Podkreślał, że blok operacyjny pracuje tylko przez kilka godzin, a przez resztę doby sprzęt stoi niewykorzystany.
Dyrektor Ryszard Wąsik z Ustronia podkreślił że efektywność pracy lekarzy i innych pracowników medycznych jest znacznie zróżnicowana w poszczególnych szpitalach, a różnice są trzykrotne. Tak więc próbujemy budować sprawny system z niezawsze sprawnych elementów.
Doktor Jerzy Dosiak (przewodniczący Oddziału Śląskiego PTL)powrócił do kwestii zniesienia stażu podyplomowego, mówiąc, że jest to bardzo istotny problem, któremu należy poświęcić bardzo wiele uwagi.
Dyrektor Franciszek Hadasik zwrócił uwagę, że szuka się oszczędności w szpitalach, a np. rolnicy bez względu na liczbę posiadanych hektarów ziemi i członków rodziny płacą kwartalnie 300 zł składki na ubezpieczenie w KRUS.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej dr Zyta Kaźmierczak–Zagórska – nawiązała do tematu kształcenia podyplomowego sygnalizując, że problem braku miejsc specjalizacyjnych nie dotyczy tylko rezydentur, ale także niewystarczającej liczby akredytowanych ośrodków szkoleniowych, gdzie młodzi lekarze mogą się specjalizować.
Profesor Halina Woś (przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) także nawiązała do problemu kształcenia podyplomowego alarmując, że coraz dotkliwszy staje się brak lekarzy pediatrów. W systemie mieli ich zastąpić lekarze POZ, ale w wielu przypadkach są bezradni, bo w ramach stażu odbyli jedynie kilkutygodniowe przeszkolenie z tej dziedziny medycyny.
Profesor Jerzy Arendt (przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich) wyraził słowa uznania dla samorządu lekarskiego za zorganizowanie debaty  bezpośrednio do obecnych na Sali parlamentarzystów skierował pytanie jak to jest możliwe, że województwo tak dużo składek wpłaca do budżetu, a tak mało otrzymuje w zamian.
Senator Leszek Piechota odpowiadając przedmówcyprzyznał, że koniecznym stało się wprowadzenie zmian systemowych
Dyrektor Krzysztof Czuma pytał o zasadność zróżnicowania cen usług medycznych w zależności od województwa. Posłużył się przykładem z którego wynika, że na leczenie jednego pacjenta na szpitalnym oddziale psychiatrycznym w Katowicach, dziennie przeznaczane jest o około 30 zł mniej pieniędzy niż na pacjenta w Warszawie.
Dyrektor Wiesław Duda zwrócił uwagę, że szpitale w odróżnieniu od firm robiąc jakiekolwiek zakupy nie mogą występować o zwrot naliczonego VAT-u, co w znacznym stopniu zwiększa ich wydatki.
Przewodniczący Maciej Niwiński (OZZL) w ostrych słowach skrytykował przyjęty niedawno koszyk świadczeń gwarantowanych. Jego zdaniem albo należałoby go o połowę obciąć, albo znacząco zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, bo trudno mówić o gwarancji świadczeń gdy pacjent musi miesiącami na nie czekać w kolejce.
Przewodnicząca Maria Cieśla opowiedziała się za wprowadzeniem drobnych dwu – pięcio złotowych opłat za wizytę u specjalisty tak jak to ma miejsce nawet w krajach od Polski bogatszych. Wtedy pacjent zastanowi się nim z błahym katarem uda się np. do laryngologa.
Prezes Zofia Orzechowska (STOMOZ)stwierdziła, że w większości placówek ochrony zdrowia dyrektorzy są dobrze wykształconymi menadżerami i mają dobre przygotowanie do pełnienia swojej roli. Brak jest natomiast odpowiednich środków finansowych by efektywnie zarządzać.
Dyrektor Ireneusz Ryszkiel (Śl.UW) zaznaczył, że uczestniczy w debacie, by przekazać płynące z niej wnioski wojewodzie. Rozważał czy właściwym jest aby każdy kto zdecyduje się uruchomić zakład opieki zdrowotnej miał prawo od razu wystąpić o środki publiczne na leczenie pacjentów, przez co zmusza NFZ do dzielenia i tak ograniczonych środków na co raz większą liczbę małych kawałków. Dyrektor nawiązał również do problemu braku miejsc specjalizacyjnych apelując by wnioski o ich stworzenie w konkretnych częściach województwa składać do Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śl.UW.
Przewodnicząca Mariola Bartusek mówiąc w imieniu pielęgniarek i położnych stwierdziła, że w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się ochrona zdrowia niezbędne są pomoc i wsparcie polityków wybranych głosami wyborców z naszego regionu.
Wiceprezes Elżbieta Rabsztyn zwracała uwagę zebranych, że nie można dążyć do cięcia kosztów za wszelką cenę, bo odbija się to ze szkodą przede wszystkim na jakości. W przypadku badań laboratoryjnych kryterium ceny powinno mieć zdecydowanie mniejszą wagę niż ich rzetelność. 
 
W spotkaniu zorganizowanym przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, a także Prezesów Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie i Bielsku-Białej udział wzięli m.in.:
 
Senator - Leszek Piechota,
Posłowie: Ewa Malik, Beata Małecka-Libera, Mirosław Sekuła, Tadeusz Wita,
Przedstawiciele posłów:
Krystyna Klaczkowska w imieniu posła Kazimierza Kutza, Marcin Zarębski w imieniu posłanki Bożeny Kotkowskiej, Mirosława Śliwińska w imieniu posłanki Anny Śliwińskiej
 
Prezydenci miast i ich przedstawiciele oraz reprezentanci innych instytucji rządowych i samorządowych:
Krystyna Siejna – wiceprezydent Miasta Katowice, Zenon Przywara – wiceprezydent Miasta Piekary Śl., Katarzyna Jończyk – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Siemianowice, Andrzej Wieja – naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM Sosnowiec,
 
Zygmunt Klosa – dyrektor ŚOW NFZ
Ewa Małecka-Tendera – rektor ŚUM
Przemysław Jałowiecki – prorektor ds. klinicznych ŚUM
Jan Duława – prorektor ds. nauki ŚUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych
Ireneusz Ryszkiel – dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ŚUW
Marek Piekarski – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Elżbieta Rabsztyn – wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Zyta Kaźmierczak–Zagórska – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej oraz
Maciej Skwarna-wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej
Grzegorz Zieliński – skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Stanisław Piechula – prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej
Mariola Bartusek – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Zofia Orzechowska – prezes Oddziału Śląskiego STOMOZ
Maria Cieśla – przewodnicząca Oddziału Śląskiego Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
Maciej Niwiński – przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL
 
Konferencja Towarzystw Specjalistycznych Województwa Śląskiego (w organizacji) reprezentowana przez: 
prof. Jerzy Arendt – przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
prof. Halina Woś – przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
dr n. med. Halina Książek-Bąk – przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
dr n. med. Ryszard Szozda - przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
dr n. med. Jerzy Dosiak – przewodniczący Oddziału Śląskiego PTL
 
oraz licznie przybyli dyrektorzy szpitali z województwa śląskiego
 
 

 dodał

Rafał Kiełkowski