Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

UWAGA LEKARZE DYŻURNI

data: poniedziałek, 15 listopad 2010
W związku z napływającymi do Śląskiej Izby Lekarskiej pytaniami dot. przypadków powierzania lekarzom dyżurów jednocześnie na dwóch różnych oddziałach szpitalnych, przedstawiam opinię prawną zawierającą analizę zagadnienia z uwzględnieniem kilku aspektów:

 „Postawione pytanie należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach.
Pierwsza dotyczy prawa pracy i sprowadza się do tego czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę na dwóch oddziałach - w razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie pracownikowi będzie przysługiwało sądowe roszczenie o dopuszczenie do pracy na właściwym (jednym) oddziale.
Druga płaszczyzna to kwestia zgodności działań szpitala z przepisami dotyczącymi zasad kontraktowania świadczeń z NFZ – w razie stwierdzenia naruszenia tych zasad pracownikowi nie będzie przysługiwało wobec pracodawcy roszczenie o dopuszczenie do pracy na właściwym (jednym) oddziale, gdyż konsekwencje naruszenia norm dotyczących zasad kontraktowania świadczeń może wyciągać płatnik (NFZ), a nie pracownik.
 
Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie dotyczące płaszczyzny prawa pracy, to stwierdzić należy, że kodeks pracy nie zabrania pracodawcy zatrudniania pracowników na dwóch różnych stanowiskach pracy ani powierzania pracy rodzajowo odmiennej w ramach jednej umowy o pracę. Jednakże o tym czy pracodawca – może powierzyć konkretnym lekarzom pełnienie dyżuru na dwóch oddziałach jednocześnie decyduje przede wszystkim umowa o pracę zawarta z danym lekarzem. Jeśli w umowie o pracę wskazano jako rodzaj pracy ogólnie „lekarz” a jako miejsce wykonywania pracy ogólnie „szpital” to wydaje się, że pracodawca ma możliwość powierzania pracownikowi pracy w różnych komórkach organizacyjnych szpitala. Jeśli jednak w  umowie o pracę wpisano jako rodzaj pracy „lekarz neurolog” a jako miejsce wykonywania pracy „oddział neurologii” to pracownik może domagać się powierzenia pracy wyłącznie na swoim oddziale, w tym wypadku powierzenie pracownikowi innej pracy (tj pracy na innym oddziale) jest ograniczone do 3 miesięcy w roku kalendarzowym (co wynika z art. 42 §4 kodeksu pracy)  albo wymaga wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.
Jeśli chodzi o drugą płaszczyznę zagadnienia (zgodność z przepisami dotyczącymi finansowania świadczeń przez NFZ) , to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008, nr 81, poz. 484) osoby wykonujące zawód medyczny w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w innej jednostce organizacyjnej tego samego świadczeniodawcy. Norma tej treści zapisana jest w § 6 ogólnych warunków umów w powołanym powyżej rozporządzeniu. Uważam zatem, że szpital, który powierza lekarzowi jednocześnie obsługę dwóch odrębnie zakontraktowanych z NFZ komórek organizacyjnych szpitala narusza rozporządzenie Ministra Zdrowia.
Należy jeszcze zauważyć, że zapytania dot. między innymi szpitalnego oddziału ratunkowego, który posiada swoją własną regulację normatywną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2007, nr 55, poz. 365). Zgodnie z §14 tego rozporządzenia minimalne zasoby kadrowe szpitalnego oddziału ratunkowego stanowią:
1) ordynator (kierownik) oddziału i pielęgniarka oddziałowa;
2) lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale w oddziale;

Przepisy wymagają aby w szpitalnym oddziale ratunkowym przebywał stale co najmniej jeden lekarz systemu. Stałe przebywanie lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym nie może polegać na tym, że lekarz ten jednocześnie pełni dyżur na innym oddziale szpitala.
 
Należy jeszcze na koniec stwierdzić, że wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy przy sprawowaniu opieki nad osobami chorymi powinny być podejmowane z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentów. Merytorycznej oceny opartej o wiedzę medyczną wymaga więc także to, czy powierzenie opieki nad pacjentami dwóch oddziałów jednej osobie dyżurnej nie stwarza niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób leczonych – kwestia ta nie nadaje się jednak do oceny formalnoprawnej.” 
 
Kancelaria Prawna
 
 
(dodał Przemysław Skiba)