UCHWAŁA Nr 16/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 16/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek
oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 z 2009)
o „izbach lekarskich” oraz §7 Uchwały XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, uchwala co następuje:

§1

Z dniem 1 maja 2013 r. zmienia się regulaminy udzielania zapomóg pośmiertnych, zapomóg losowych oraz pożyczek stanowiące załączniki do uchwały Nr 21/1999 ORL z dnia 9.06.1999 roku o Funduszu Pomocy ŚIL, które otrzymują odpowiednio brzmienie jak w Załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§2

Zasady wypłacania stypendiów ze środków Funduszu Pomocy ŚIL ustala odrębna uchwała ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.

 

 

              Sekretarz                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                               Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 


Załącznik Nr 1
do uchwały ORL Nr 16/2013
z dnia 24.04.2013 r.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA
ZAPOMOGI POŚMIERTNEJ

§1
1 Zapomogę pośmiertną przyznaje Przewodniczący Komisji ds. Socjalno–Bytowych ORL osobie pozostającej do dnia śmierci członka ŚIL we wspólnym z nim gospodarstwie.
2 W razie gdy uprawnionymi do zapomogi pośmiertnej jest więcej niż jedna osoba, wypłacana jest jedynie jedna zapomoga z zachowaniem pierwszeństwa określonego w ust. 3.
3 Uprawnionymi do zapomogi pośmiertnej są w kolejności:
a małżonek / małżonka albo partner /partnerka zmarłego członka ŚIL
b dziecko zmarłego członka ŚIL
c rodzice i rodzeństwo zmarłego członka ŚIL
4 W razie gdy uprawnionymi do otrzymania zapomogi pośmiertnej są dzieci lub rodzeństwo zmarłego członka ŚIL, zapomoga wypłacana jest do rąk jednego z uprawnionych wskazanych jednomyślnie przez pozostałych, a w braku takiego wskazania uprawnionemu wyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji ds. Socjalno-Bytowych.

§2
1 Osoba ubiegająca się o wypłatę zapomogi pośmiertnej winna złożyć do Komisji ds. Socjalno-Bytowych pisemny wniosek o przyznanie zapomóg nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci członka ŚIL.
2 Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu oraz w razie konieczności wskazanie o którym mowa w §1 ust.4.

§3
Wysokość zapomogi pośmiertnej ustala Prezydium ORL.

 

 

Załącznik Nr 2
do uchwały ORL Nr 16/2013
z dnia 24.04.2013 r.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA
ZAPOMOGI LOSOWEJ

§1
1 Prawo do świadczeń z funduszu pomocy w formie zapomogi losowej mają członkowie ŚIL oraz pracownicy biura ŚIL w razie gdy dotknęło ich wydarzenie losowe.
2 Zapomoga przyznawana w związku z określonym wydarzeniem losowym jest świadczeniem jednorazowym, lecz w uzasadnionych przypadkach może być przyznana w formie świadczenia okresowego.

§2
Za wydarzenia losowe uważa się:
a śmierć osoby z rodziny członka ŚIL pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie
b wypadki losowe związane ze znaczną utratą mienia (pożar, kradzież itp.)
c wypadki losowe powodujące utratę zdrowia, okresowo uniemożliwiające wykonywanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie
d drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej w związku z utratą możliwości zarobkowania.

§3
1 Zapomogę przyznaje Komisja ds. Socjalno-Bytowych ORL na pisemny wniosek ubiegającego się, podejmując w tym przedmiocie jednomyślną uchwałę.
2 Wniosek o przyznanie zapomogi mogą składać:
a członkowie ŚIL
b pracownicy biura
3 W razie braku jednomyślności przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania zapomogi lub w razie odmowy jej przyznania, Komisja przekazuje decyzję wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu, a w szczególnych przypadkach także Prezydium ORL.

§4
Zasadność przyznania zapomogi, jej wysokość, a w przypadku świadczenia okresowego częstotliwość i okres świadczenia będzie rozpatrywana każdorazowo indywidualnie przez Komisję ds. Socjalno-Bytowych.

§5
1 Maksymalną wysokość zapomóg przyznawanych przez Komisję ds. Socjalno-Bytowych ustala Prezydium ORL w drodze uchwały.
2 W szczególnych okolicznościach Prezydium ORL na wniosek Komisji ds. Socjalno-Bytowych może jednorazowo przyznać zapomogę w wysokości wyższej od maksymalnej ustalonej w uchwale ramowej.

 

Załącznik Nr 3
do uchwały ORL Nr 16/2013
z dnia 24.04.2013 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA
POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH


1 Członkowie ŚIL oraz pracownicy Biura ŚIL mogą ubiegać się o pożyczkę pieniężną.
2 Pisemny wniosek o udzielenie pożyczki, którego wzór stanowi załącznik nr 4, składa się do Komisji ds. Socjalno-Bytowej.
3 Warunkiem udzielenia pożyczki jest poręczenie jej spłaty przez 2 członków ŚIL lub pracowników Biura ŚIL.
4 Pożyczki udzielane z funduszu pomocy są oprocentowane. Wysokość stopy procentowej ustalana jest uchwałą ORL.
5 Wysokość udzielanych pożyczek jest uzależniona od możliwości finansowych ŚIL i ustalana jest uchwałą ORL.
6 Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest indywidualnie przy czym pierwszeństwo mają wnioski na cele ważne z punktu widzenia działalności zawodowej.
7 Udzielona pożyczka podlega spłacie w sposób ustalony przy jej przyznawaniu.
8 Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy.
9 Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiszczać raty w terminie do 10-go każdego miesiąca na konto ŚIL począwszy od następnego miesiąca od daty pobrania pożyczki..
10 Od niespłaconych w terminie rat pobranej pożyczki nalicza się odsetki w wysokości połowy odsetek ustawowych.
11 W uzasadnionych przypadkach Komisja ds. Socjalno-Bytowych może zwolnić pożyczkobiorcę od obowiązku płacenia odsetek.
12 W przypadku ustania członkostwa ŚIL lub rozwiązania umowy o pracę przez pracownika ŚIL, zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.
13 Nowej pożyczki można udzielić dopiero po całkowitym spłaceniu pobranej poprzednio.
14 Wniosek o przyznanie pożyczki rozpatruje Komisja ds. Socjalno-Bytowych ustalając czy spełnione są warunki niezbędne do jej udzielenia, a następnie kieruje wniosek do Skarbnika ORL, który w miarę posiadanych na ten cel środków zawiera umowę pożyczki.
15 W razie śmierci pożyczkobiorcy, w uzasadnionych przypadkach, Prezydium ORL, na wniosek Komisji ds. Socjalno-Bytowych może umorzyć nie spłaconą część pożyczki wraz z odsetkami. W razie umorzenia pożyczki zobowiązania poręczycieli wygasają.


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-04-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-13
Ilość odsłon artykułu 5723