UCHWAŁA Nr 8/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 8/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie: ujednolicenia zasad nadawania odznaczeń, medali i wyróżnień w Śląskiej
Izbie Lekarskiej w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) postanawia co następuje:

§1

Uchylić:
1.uchwałę nr 4/2000 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczenia, zmienioną uchwałą nr 4/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2004 r.
2.uchwałę nr 46/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia medalu za wybitne osiągnięcia pozamedyczne,
3.uchwałę nr 18/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Wawrzyn Lekarski” za wybitne osiągnięcia.

§2

Ustanowić:
1.odznaczenie "Zasłużony dla lekarzy Pro Medico", zwane dalej "Odznaczeniem",
2.wyróżnienie „Wawrzyn Lekarski”, zwane dalej „Wyróżnieniem”,
3.medal za wybitne osiągnięcia pozamedyczne, zwany dalej „Medalem”.

§3

Ustalić regulamin przyznawania Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Odznaczenia, wyróżnienia i medale przyznawane na podstawie niniejszej uchwały utrzymują dotychczasowy kształt i szatę graficzną.

§5

Realizację uchwały powierzyć Sekretarzowi Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach.

 

§6

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§7

Koszty działalności Kapituły oraz koszty związane z Odznaczeniem, Wyróżnieniem i Medalem oraz koszty ich nadawania ponosi Śląska Izba Lekarska.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                            Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                 Jacek Kozakiewicz

 

Regulamin nadawania Odznaczeń, Medali i Wyróżnień
w Śląskiej Izbie Lekarskiej


§1

1.Odznaczenie przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego.
2.Wyróżnienie przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom za wybitne osiągnięcia.
3.Medal przyznawany jest lekarzom i lekarzom dentystom, którzy rozsławiają dobre imię ŚIL w dziedzinach pozamedycznych takich jak: kultura, sztuka, sport i działalność charytatywna.
4.Odznaczenie, Wyróżnienie i Medal przyznaje Kapituła Odznaczeń, Wyróżnień i Medali, zwana dalej Kapitułą.

§2

Kapitułę stanowią:
1.Prezes ORL - Kanclerz,
2.Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze,
3.Przewodniczący, prezesi ORL poprzednich kadencji.
4.Sekretarz ORL – Sekretarz Kapituły,
5.Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej,
6.Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
7.Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

§3

1.Wszczęcie postępowania o nadanie Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu następuje na podstawie złożonego wniosku.
2.Wnioski o nadanie Odznaczenia, Wyróżnienia i Medalu mogą składać członkowie i organy Śląskiej Izby Lekarskiej.
3.Wzór wniosku o nadanie
a.Odznaczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
b.Wyróżnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
c.Medalu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
4.Osoby, które otrzymały Odznaczenie, Wyróżnienie lub Medal, zwane dalej "Odznaczonymi", mogą popierać kandydaturę, zgłoszoną we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wystawiając list promocyjny. Wzór listu promocyjnego stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.
5.Do zadań Kapituły należy:
a.przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności,
b.dokonywanie analizy działalności kandydata.

§4

1.Kapituła zbiera się co najmniej jeden raz w roku na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Odznaczeń, Wyróżnień i Medali.
2.Dla ważności uchwał podejmowanych przez Kapitułę w przedmiocie przyznania Odznaczenia, Wyróżnienia lub Medalu wymagana jest obecność co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Kapituły.
3.Uchwały w sprawie przyznania Odznaczeń, Wyróżnień i Medali podejmowane są w głosowaniu tajnym.
4.Wyróżnienie lub Medal przyznawane jest osobom lub instytucjom, które w głosowaniu otrzymały nie mniej niż 75% głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
5.Odznaczenia, w ilości nie większej niż 10 w roku kalendarzowym przyznawane są osobom, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów, nie mniejszą niż 75% głosów osób uczestniczących w głosowaniu.
6.Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Odznaczenia, Medale i Wyróżnienia na Zjeździe Lekarzy lub podczas innych uroczystości izbowych.

§5

Interpretacji regulaminu na potrzeby toczących się postępowań dokonuje Kapituła w głosowaniu jawnym.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-02-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6729