UCHWAŁA Nr 44/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 44/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie: wsparcia finansowego dla lekarzy seniorów

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 5 w związku z art. 5 pkt 19 i 23 oraz art. 9 pkt 3d ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, oraz zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, która zwróciła się o udzielnie wsparcia finansowego (zapomogi losowej) dla Koleżanek i Kolegów lekarzy, którzy ukończyli 90 lat, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1
Przyznać jednorazowe wsparcie finansowe (zapomogę losową) lekarzom i lekarzom dentystom w wysokości 1.000 zł, którzy będąc członkami Śląskiej Izby Lekarskiej ukończyli 90 rok życia.

§2
Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie każdorazowego wniosku Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów.
Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów składa wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego raz na kwartał.

§3
Formę przekazania wsparcia finansowego uprawnionemu członkowi ŚIL ustala każdorazowo Prezes ORL stosownie do okoliczności.

§4
Wzmiankę o przekazaniu wsparcia finansowego włącza się do akt rejestrowych uprawnionego członka ŚIL.

§5
Realizację uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§6
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                      Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                           Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-09-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-25
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-11-14
Ilość odsłon artykułu 8424