UCHWAŁA Nr 245/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 245/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 października 2015 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „XXXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS”, które odbędzie się
23-24.10.2015r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który rozpocznie się
od 8-31.12.2015r.
- „Postępowanie z dzieckiem po ciężkim urazie (warsztaty praktyczne)”, który rozpocznie się od 3-31.12.2015r.
– ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Postępowanie wyjaśniające i sądowe organów dyscyplinarnych w oparciu o Ustawę
o izbach lekarskich - doświadczenia i praktyki na dzień dzisiejszy”, który odbędzie się 24.10.2015r.
- „Lekarz – biegły sądowy w postępowaniu wyjaśniającym”, który odbędzie się 23.10.2015r.
– ze środków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                  Sekretarz                                                                                                                 Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-22
Ilość odsłon artykułu 3714