UCHWAŁA Nr 98/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 98/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 375/2011 z dnia 28.09.2011 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wydanie książki prof. Szczepana Łukasiewicza

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

W §1 uchwały nr 375/2011 Prezydium ORL z dnia 28.11.2011 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na tablicę pamiątkową wprowadza się następujące zmiany: „Przeznaczyć kwotę w wysokości 5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) -ze środków budżetowych - na wydanie książki prof. Szczepana Łukasiewicza „Pożytki z filozofii"."

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-20
Ilość odsłon artykułu 6014