UCHWAŁA Nr 48/2016 ORL

  UCHWAŁA Nr 48/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Lekarza

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz zgodnie uchwałą nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. Modernizacji i Remontu Domu Lekarza, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 702.680,00 zł brutto (słownie: siedemset dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) na wykonanie klimatyzacji w systemie Mitsubishi Heavy Industries w budynku Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Elżbiecie Kapskiej oraz Andrzejowi Kapskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „HEATING” spółka cywilna Elżbieta Kapska, Andrzej Kapski z siedzibą w Bielsku-Białej.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                    Skarbnik                                                                              Prezes

       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                  Jerzy Rdes                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2203