UCHWAŁA Nr 329/2016 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 329/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 grudnia 2016r.

 

w sprawie: zasad dot. rekrutacji i uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych organizowanych przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów ORL

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2016 poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przyjąć zasady dot. rekrutacji i uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych organizowanych przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów ORL, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


              Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                        Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 


Załącznik nr 1
do uchwały nr 329/2016
Prezydium ORL z dnia 21.12.2016r.

 

ZASADY DOT. REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W WYJAZDACH INTEGRACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ
DS. EMERYTÓW I RENCISTÓW ORL


Niniejszy zasady zostały przyjęte celem ujednolicenia i transparentności zasad rekrutacji, kwalifikacji oraz uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych organizowanych przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach (zwaną dalej Komisją) i dotyczą wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, emerytów i rencistów członków ŚIL.

1. Wyjazdy integracyjne, organizowane przez Komisję, są wyjazdami dofinansowywanymi ze środków przyznanych w danym roku kalendarzowym przez Okręgowy Zjazd Lekarzy na wydatki związane z działalnością statutową Komisji i ujęte są w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej.

Uprawnieni do uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych

2. W wyjazdach integracyjnych mają prawo uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści, będący członkami Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy pozostają na emeryturze lub rencie i dopełniają obowiązków wynikających z członkostwa w ŚIL.
Lekarze i Lekarze dentyści, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w danym wyjeździe integracyjnym i zostali zakwalifikowani przez Komisję są uczestnikami wyjazdu.
3. W sytuacji deficytu chętnych do wzięcia udziału w danym wyjeździe integracyjnym, Komisja ma prawo zakwalifikować współmałżonka uczestnika wyjazdu, o ile wcześniej została zgłoszona chęć jego uczestnictwa.
4. W przypadku, gdy liczba chętnych do wzięcia udziału w wyjeździe integracyjnym przekracza możliwości zorganizowania wyjazdu w jednym terminie, Komisja wraz z pracownikiem ŚIL może w miarę możliwości zorganizować dla zainteresowanych kolejny identyczny tematycznie wyjazd.
5. Przy zgłoszeniu się na wyjazd integracyjny uczestnik wyjazdu lub współmałżonek uczestnika wyjazdu powinien wziąć pod uwagę swój stan zdrowia oraz swoją kondycję fizyczną, które pozwolą sprostać wysiłkowi związanemu z jego programem.

Zasady kwalifikacji

6. Komisja dokonuje kwalifikacji na podstawie ilości wyjazdów integracyjnych, w których (do przewidzianego terminu wyjazdu integracyjnego) brał udział dany lekarz/ lekarz dentysta.
7. Każdy ma prawo wglądu we własne dane dotyczące uczestnictwa w poprzednich wyjazdach integracyjnych.
8. Pierwszeństwo w kwalifikacji do danego wyjazdu integracyjnego ma lekarz /lekarz dentysta, który nie korzystał do tej pory z wyjazdów integracyjnych, organizowanych przez Komisję, lub uczestniczył w nich najmniejszą ilość razy spośród chętnych do wyjazdu.
9. O kwalifikacji na podstawową listę uczestników wyjazdu (listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu integracyjnego) decydują na posiedzeniu członkowie Komisji i/lub za ich zgodą - pracownik ŚIL, stosując przyjęte zasady pierwszeństwa.
10. W sytuacji rezygnacji z wyjazdu osoby zakwalifikowanej do wyjazdu integracyjnego, Komisja dokonuje bezzwłocznie kwalifikacji kolejnej osoby z listy rezerwowej (listy osób chętnych do uczestniczenia w wyjeździe, a niezakwalifikowanych zgodnie z przyjętymi zasadami, ujętymi w punktach 6 i 8). W przypadku braku zainteresowania lekarzy i lekarzy dentystów danym wyjazdem integracyjnym stosuje się zasady opisane w pkt. 3.
11. Osoby zakwalifikowane do danego wyjazdu integracyjnego zostają poinformowane przez pracownika Śląskiej Izby Lekarskiej. Po otrzymaniu tej informacji uczestnik wyjazdu obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu uczestnictwa w wyjeździe, w tym z tytułu składki na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie.
12. Osoby niezakwalifikowane do danego wyjazdu integracyjnego mogą samodzielnie zasięgać informacji u pracownika Śląskiej Izby Lekarskiej o zwalniających się miejscach na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu.

Informacja o planowanych wyjazdach integracyjnych i zgłaszanie chęci uczestnictwa

13. O planowanych w danym roku kalendarzowym wyjazdach integracyjnych Komisja informuje Koleżanki i Kolegów za pośrednictwem publikacji w piśmie „Pro Medico” oraz na stronie internetowej ŚIL, w zakładce Komisji Problemowych ORL /Komisji Emerytów i Rencistów: http://www.izba-lekarska.org.pl/46-komisja_ds_emerytow_i_rencistow.

14. W publikacjach informacyjnych Komisja podaje do wiadomości:
• dokąd planowane są w danym roku wyjazdy integracyjne,
• przybliżone terminy wyjazdów integracyjnych,
• termin przyjmowania zgłoszeń,
• termin zamknięcia list osób zakwalifikowanych na wyjazd integracyjny,
• wysokość i termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w wyjeździe integracyjnym.
• ramowy program wyjazdu
14. Podczas zgłaszania chęci uczestnictwa w danym wyjeździe integracyjnym, należy podać następujące dane:
• imię i nazwisko,
• datę urodzenia,
• adres zamieszkania,
• serię i nr D.O./paszportu oraz datę jego ważności
• nr telefonu kontaktowego i/lub adres mailowy.

16. Na stronie internetowej ŚIL, w zakładce Komisji, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu integracyjnego opublikowany będzie szczegółowy program wyjazdu integracyjnego. W dniu wyjazdu, program - w formie wydruków – dostarczony będzie uczestnikom wyjazdu.

Zasady odpłatności za wyjazd integracyjny

17. Uczestnik wyjazdu integracyjnego będący członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach płaci 30% kwoty rzeczywistych kosztów wyjazdu oraz składkę na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu, pozostałe 70% jest dofinansowywane ze środków Komisji, chyba, że Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej ustali inaczej.
18. Odpłatność za uczestnictwo współmałżonka uczestnika wyjazdu wynosi 100 % rzeczywistych kosztów wyjazdu. Ponadto, współmałżonek uczestnika opłaca składkę na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu.
19. Opłaty za dany wyjazd integracyjny należy dokonać w kasie Śląskiej Izby lekarskiej lub na rachunek bankowy Izby: Bank PKO nr konta 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz informacji, jakiego wyjazdu dotyczy wpłata
20. Opłaty za dany wyjazd integracyjny należy dokonać w terminie podanym przez Komisję. Niewniesienie opłaty, w tym składki na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu, w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu integracyjnego.

Rezygnacja z wyjazdu integracyjnego

21. Rezygnację z wyjazdu, z możliwością zwrotu wniesionej opłaty, można złożyć najpóźniej 3 tygodnie, a w udokumentowanych przypadkach losowych 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu. W przypadku odwołania uczestnictwa w imprezie integracyjnej w terminie późniejszym, z powodu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w umowie ubezpieczenia kosztów rezygnacji w imprezie turystycznej - zwrot kosztów wyjazdu nastąpi zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie ubezpieczenia. Rezygnacje złożone w trybie lub okolicznościach niewymienionych powyżej, nie uprawniają do żądania zwrotu wniesionej opłaty. Składka na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu nie podlega zwrotowi.
Poza przypadkami opisanymi wyżej, Prezydium może rozważyć na uzasadniony wniosek lekarza/lekarza dentysty dokonanie zwrotu dokonanej wpłaty, wyłącznie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnej, szczególnej okoliczności, uniemożliwiającej uczestnictwo w wyjeździe.
22. Osoba rezygnująca z wyjazdu w dopuszczalnym terminie lub we wskazanych w pkt 21 okolicznościach może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty, składając pisemny wniosek o zwrot wniesionej opłaty. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Śląskiej Izby Lekarskiej z podaniem sposobu dokonania zwrotu pieniędzy: odbiór osobisty w kasie Izby lub przelew na podany we wniosku numer rachunku bankowego, przekaz pocztowy.

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2245