UCHWAŁA NR 2/2011 XXX OZL

UCHWAŁA NR 2/2011
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach

 

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy na podstawie §5 pkt. b regulaminu obrad XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2011 r. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2011 r. uchwala co następuje:


§1
Przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu i powitanie Gości.
2. Wystąpienie zaproszonych Gości, Prezesa ORL.
3. Wręczenie odznaczeń
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2010 roku.
10. Sprawozdanie finansowe za rok 2010.
11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
14. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
15. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
16. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami.
18. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
19. Uchwalenie budżetu na rok 2011.
20. Dyskusja.
21. Podjęcie uchwał XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
22. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz                                                               Przewodniczący
XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                     XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Aleksandra Sommerlik-Biernat                           Jarosław Markowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2011-04-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 7812