UCHWAŁA Nr 27/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 27/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 113a oraz art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 21 ustawy o izbach lekarskich, art. 101 i art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz art. 25 pkt. 4 i 14 w zw. z art. 5 pkt. 11 ustawy o izbach lekarskich, uchwala co następuje:

§1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w następujących sprawach:
1. Prowadzenia bieżących spraw Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym bieżącego zarządzania działalnością gospodarczą i majątkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
2. Zaciągania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach zobowiązań finansowych, których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 120.000 złotych (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Bieżącego sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym kierowania do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego.
4. Związanych z obowiązkiem opłacania składki członkowskiej.
5. Odmowy wydania zaświadczeń: stwierdzającego kwalifikacje zawodowe lekarza i lekarza dentysty, postawy etycznej lekarza i lekarza dentysty, uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych zaświadczeń określonych w przepisach szczególnych.
6. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, odmowy wpisu, dokonywania zmian w tym rejestrze, prowadzenia kontroli działalności podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz podejmowania uchwał o wykreśleniu podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
7. Realizacji przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
8. Odmowy wpisu, odmowy zmiany wpisu albo wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, grupowych praktyk lekarskich.
9. Określania sposobu postępowania z dokumentacją medyczną w przypadkach, o których mowa w art. 30a ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
10. Opinii o podmiocie ubiegającym się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
11. Kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego, zmiany miejsca odbywania stażu i potwierdzenia zaliczenia stażu.
12. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, w celu odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.
13. Przyznania albo odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym uznawania formalnych kwalifikacji, wpisu na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, w tym w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej.
14. Stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
15. Wydawania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
16. Udzielania lekarzom rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego.
17. Wydawania opinii o lekarzach ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych.
18. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko konsultanta wojewódzkiego.
19. Udzielania opinii o kandydatach na stanowisko kierownika kliniki, na wniosek władz uniwersytetu medycznego.
20. Współpracy z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi.
21. Integrowania środowiska lekarskiego.
22. Ustalania wynagrodzeń dla członków pełniących funkcje określane w uchwałach Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
23. Ustalania zasad i trybu zwrotu kosztów i wydatków dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego.
24. Zwrotu utraconych przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej wynagrodzeń w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz samorządu lekarskiego.
25. Organizacji Biura Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w tym podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.
26. Powoływania przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze.
27. Innych nie cierpiących zwłoki sprawach, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań samorządu lekarskiego określonych w ustawie o izbach lekarskich oraz w innych aktach prawnych.

§2
Upoważnienie dla Prezydium w §1 pkt. 6, 8, 12 i 13, obejmuje prawo do podejmowania uchwał, do których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych

§3
1. Upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w następujących sprawach:
1. Wydawania zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń dotyczących postawy etycznej uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych zaświadczeń określonych w przepisach szczególnych,
2. Wydawania zarządzeń w sprawie wysłania informacji w trybie ostrzeżenia w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (systemie IMI),
3. Wydawania zarządzeń w sprawie wpisu oraz zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich.
2. W razie nieobecności Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprawy wymienione w ust. 1 powierza się wyznaczonemu przez Prezesa Wiceprezesowi.

§4
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składają Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach sprawozdanie z realizacji ustaleń zamieszczonych w §1 i §3 niniejszej uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6
Traci moc uchwała nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zmieniona uchwałą nr 6/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 68/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 listopada 2017 r.

 

              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1217