UCHWAŁA Nr 303/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 303/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 163/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na druk publikacji

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018r. poz. 168), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018) postanawia:

§1

Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 163/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na druk publikacji w następujący sposób:

„1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 18.000 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) na druk 450 egzemplarzy publikacji „II Śląskie Debaty Samorządowe – Wizerunek lekarzy widziany z wielu perspektyw”.
2. Druk publikacji, o której mowa w §1 ust. 1 powierzyć firmie EMEZ z siedzibą w Katowicach.”

§2

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§3

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 163/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na druk publikacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Skarbnik                                                                        Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 996