UCHWAŁA Nr 172/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 172/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu
Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć – ze środków budżetowych – kwotę w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Katowicach z przeznaczeniem na dokonanie opłaty konferencyjnej dla Pani Karoliny Kołodziejczyk, która weźmie udział w konferencji General Assembly (GA).
2. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi po zawarciu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Katowicach umowy darowizny przewidującej zwrot środków w razie gdyby nie zostały wykorzystane na cel określony w pkt. 1 niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                   Sekretarz                                                                                                      Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

            Andrzej Postek                                                                                          Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5597