UCHWAŁA Nr 64/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 64/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie: kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), mając na uwadze konieczność wykazywania Ministrowi Zdrowia wydatków poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską związanych z prowadzeniem postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, postanawia:

§1
Określić, że do kosztów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Katowicach należą w szczególności:
1) koszty doręczenia wezwań i innych pism związanych z postępowaniem przed Sądem,
2) zwrot kosztów dojazdu dla rzecznika w związku z udziałem w tym sądzie,
3) świadczenia pieniężne w formie ryczałtu dla sędziów składu orzekającego OSL związane z postępowaniem w tym sądzie,
4) świadczenie pieniężne dla świadków z tytułu zwrotu utraconych zarobków i kosztów przejazdów,
5) wynagrodzenie biegłych za wydane opinie oraz świadczenie pieniężne z tytułu utraconych zarobków i kosztów przejazdów w razie wezwania biegłych przez sąd.

§2
Określić, że do kosztów postępowania prowadzonego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i jego zastępców należą w szczególności:
1) koszty doręczenia wezwań i innych pism związanych z postępowaniem przed Rzecznikiem,
2) koszty pozyskania dokumentacji medycznej,
3) świadczenie pieniężne w formie ryczałtu dla rzecznika związane z danym etapem postępowania,
4) świadczenie pieniężne dla świadków z tytułu zwrotu utraconych zarobków i kosztów przejazdów,
5) wynagrodzenie biegłych za wydane opinie oraz świadczenie pieniężne z tytułu utraconych zarobków i kosztów przejazdów w razie wezwania biegłych przez rzecznika.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć OROZ i Przewodniczącemu OSL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 864