UCHWAŁA Nr 1222/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1222/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 września 2018 r.

 

w sprawie: zatrudnienia Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018, poz. 168) w wykonaniu postanowienia §2 uchwały nr 7/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 2 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu funkcji w ŚIL, których pełnienie może być wynagradzane, zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. (uchwała ORL w Katowicach nr 27/2018 §1 pkt. 22) oraz uchwałą nr 354/2017 Prezydium ORL w Katowicach z dnia 15.11.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania osób pełniących funkcje określone w uchwale nr 7/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 2.04.2011r., postanawia:

§1
1. Zatrudnić kol. Jana Cieślickiego na stanowisku Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
2. Umowa stosownie do zapisu §13 ust.1 lit. g Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach przyjętego uchwałą nr 12/2014 XXXIV OZL z dnia 5.04.2014 r. zostanie zawarta przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
3. Ustala się następujące warunki umowy:
a) Umowa na czas pełnienia funkcji Skarbnika ORL w Katowicach począwszy od dnia 1 października 2018 r.;
b) Wymiar zatrudnienia - pół etatu w systemie zadaniowego czasu pracy;
c) Wynagrodzenie: płaca zasadnicza w wysokości 6.342,00 złotych brutto.

§2
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale, do umowy o pracę z kol. Janem Cieślickim mają odpowiednie zastosowanie zakładowe regulacje określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 765