UCHWAŁA Nr 77/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 77/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 listopada 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dna 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), mając na uwadze chęć udzielania wsparcia lekarzom i lekarzom dentystom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym z uwagi na niemożność samodzielnego złożenia wniosku do Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z uwagi na stan zdrowia, postanawia:

§1

W uchwale nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dna 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL zmienia się:
1. załącznik nr 2 Zasady przyznawania zapomóg losowych w ten sposób, iż §3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapomogę przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa ORL na pisemny wniosek ubiegającego się, podejmując w tym przedmiocie jednomyślną (liczą się głosy „za” przy braku „przeciw”) uchwałę.
2. Wniosek o przyznanie zapomogi mogą składać:
a członkowie ŚIL oraz osoby sprawujące stałą opiekę nad członkiem ŚIL,
b pracownicy biura.”;
2. załącznik nr 3 Zasady przyznawania pożyczek pieniężnych w ten sposób, że punkt 14 otrzymuje brzmienie i dodaje się punkt 15:
„14. W razie śmierci pożyczkobiorcy osoby zobowiązane do spłaty pożyczki (poręczyciele, spadkobiercy) mogą wystąpić do Prezydium ORL z wnioskiem o umorzenie długu. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.
15. Prezydium, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalno-Bytowej ORL, podejmuje ostateczną uchwałę w przedmiocie umorzenia długu w całości lub części.”;
3. w uchwale i jej załącznikach używa się jednolitej nazwy Komisji, tj. Komisji Socjalno-Bytowej ORL.

§2

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dna 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do realizacji niniejszej uchwały.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Skarbnik                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                      Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-11-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 849