UCHWAŁA Nr 1740/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1740/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 listopada 2018 r.

 

w sprawie: wykonania prac w zakresie przebudowy zasilania lamp i monitoringu

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 3.182 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote) na wykonanie prac z zakresie przebudowy zasilania lamp i monitoringu obiektu Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć Zbigniewowi Warmusowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą EL-ZBIG-BUD z siedzibą w Sosnowcu.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

                 Skarbnik                                                                          Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-11-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-06
Ilość odsłon artykułu 656