UCHWAŁA Nr 95/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 95 / 2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 06.02.2019 r.

w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), w związku z art. 19b ust. 1 i 7, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez 3Z Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Wyszyńskiego 85 oraz Uchwały
Nr. 103/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 08.11.2018 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, uchwala co następuje:

§ 1
Wpisuje się organizatora kształcenia 3Z Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich - do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach pod numer 55-000128-002-0001.
§ 2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§ 3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

   

                    Sekretarz                                                                                   Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 576