UCHWAŁA Nr 207/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 207/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia aneksu do umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na podpisanie aneksu do umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej: „Projekt przebudowy budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a mający na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań prawa budowlanego”, zawartej z Marianem Moszczyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BM – Projekt Marian Moszczyński z siedzibą w Kaletach.
2. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 6.150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku z aneksem, o którym mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia aneksu do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1-2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Skarbnik                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                          Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 475