UCHWAŁA Nr 344/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 344/2019
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3, art. 19b ust. 1 i 7, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia HD-DENTAL s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna lek. dent. Aleksandra Deżakowska, lek. dent. Tomasz Herczakowski z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 217b o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala co następuje:

§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie 27.05.2019 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs „Doskonalenie wiedzy z zakresu peridontologii jako podstawowej dziedziny w ustalaniu planu leczenia z pacjentem”, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez HD-DENTAL s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 217b.

§ 2
Wpisuje się organizatora kształcenia - HD-DENTAL s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 217b do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach pod numerem 55-000133-002-0001.

§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.

§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

 

              Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 361