UCHWAŁA Nr 313/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 313/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 września 2012 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

- „90 lecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski z dzisiejszej perspektywy
i rola środowiska lekarskiego”, który odbędzie się w dniach 28-29.09.2012- ze środków OROZ
- „Prawo, rynek i etyka lekarska", który odbędzie się w dniach 28-29.09.2012 –
ze środków OROZ
- „Czy organ izby – rzecznik bądź sąd w osobie prowadzącego postępowanie może
podlegać odpowiedzialności zawodowej za wykonywanie swoich obowiązków w myśl
art. 53 ustawy o izbach lekarskich?”, który odbędzie się w dniach 28-29.09.2012 –
ze środków OROZ
- „Pacjent czy klient? O społecznych konsekwencjach przejawów globalizacji
językowej", który odbędzie się w dniach 28-29.09.2012 - ze środków OROZ
- „1. Paszcza lwa i ja, czyli trudne relacje szef-pracownik 2. Rejestracja i prowadzenie praktyki lekarskiej krok po kroku.”, które odbędą się w dniach 6-07.10.2012 –
ze środków Komisji Młodych Lekarzy
- „Aktualne zasady wynagradzania biegłych sądowych wg stanu na dzień 9.10.2012”, który odbędzie się w dniach 9.10.2012 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Poprawa kontroli glikemii”, który odbędzie się w dniach 20.10.2012

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              

              Sekretarz                                                            Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                Halina Borgiel-Marek

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2012-09-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 5351